Mathematics. Physics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Применение теории R-функций к решению нелинейных задач динамики многослойных пластин

Курпа, Л. В. Применение теории R-функций к решению нелинейных задач динамики многослойных пластин : монография / Л. В. Курпа, О. С. Мазур, Т. В. Шматко ; дар. Л. В. Курпа ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 491 с. : рис., табл.


Введение в анализ

Морозова, В. Д. Введение в анализ : учебник / В. Д. Морозова ; ред : В. С. Зарубин, А. П. Крищенко. — 6-е изд. — Москва : МГТУ, 2016. — 408 с. : рис. — (Математика в техническом университете ; вып. 1). 

 


Линейная алгебра в вопросах и задачах

Бутузов, В. Ф. Линейная алгебра в вопросах и задачах : учеб. пособие / В. Ф. Бутузов, Н. Ч. Крутицкая, А. А. Шишкин ; ред. В. Ф. Бутузов. — Москва : Физматлит, 2001. — 248 с. 


Інтегрування у технічних розрахунках транспортних систем з використанням комп’ютерної математики

Інтегрування у технічних розрахунках транспортних систем з використанням комп’ютерної математики : навч. посібник / О. М. Дубініна [та ін.] ; дар. Б. Х. Єріцян ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 231 с. : рис.


Физика сцинтилляторов. Материалы, методы, аппаратура

Физика сцинтилляторов. Материалы, методы, аппаратура / НАНУ, ИСМА ; дар. Б. В. Гринев ; гл. ред. Б. В. Гринев. — Харьков : ИСМА, 2015. — 270 с. : табл., рис. — (Состояние и перспективы развития функциональных материалов для науки и техники). 


Фізика. Основні закони та зада

Борисова, С. С. Фізика. Основні закони та задачі : навч.-метод. посібник : в 4 ч. / С. С. Борисова, І. Г. Шипкова ; НТУ “ХПІ”. — Ч. 2 : Молекулярна фізика. Теплові явища. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2016. — 56 с. : рис.


О природе света

Галунов, Н. З. О природе света / Н. З. Галунов ; ИСМА НАНУ. — Харьков : ИСМА, 2019.— 252 с. 


Теоретична механіка = Theoretical Mechanics

Аніщенко, Г. О. Теоретична механіка = Theoretical Mechanics : навч. посібник / Г. О. Аніщенко, Д. В. Лавінський. Ч. 1 : Кінематика = Kinematics / НТУ “ХПІ” ; дар.: Г. О. Аніщенко, Д. В. Лавінський. — Харків : ФОП Бровін О. В., 2020. — 120 с.


Pages