Chemistry

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Методичні вказівки до лабораторної роботи “Виділення металів цементацією”

Методичні вказівки до лабораторної роботи “Виділення металів цементацією” : для студ. спец. “Технічна електрохімія” та “Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі” денної та заоч. форм навч. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 20 с.


Колоїдна хімія

Колоїдна хімія : підручник / М. О. Мчедлов-Петросян [та ін.] ; ред. М. О. Мчедлов-Петросян ; ХНУ ім. В. Н. Каразіна. — Харків : ХНУ, 2010. — 499 с.


Моделювання процесів масообміну у насадковому абсорбері та процесів розділення розчинів методом ультрафільтрації

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт “Моделювання процесів масообміну у насадковому абсорбері та процесів розділення розчинів методом ультрафільтрації”  : за курсами математичного та комп’ютерного моделювання для студ. хім. спец. усіх форм навч. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 32 с.


Оптимальне проектування мереж теплообмінників засобами пінч-аналізу

Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання “Оптимальне проектування мереж теплообмінників засобами пінч-аналізу” за курсом “Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів” : для студ. хім. спец. усіх форм навч. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 28 с.


Квантова хімія

Стрижак, П. Є. Квантова хімія : підручник / П. Є. Стрижак ; НаУКМА. — Київ : ВД "Києво-Могилянська академія", 2009. — 458 с.


Методичні вказівки до виконання розрахункових завдань “Методи планування експерименту в хімічній технології”

Методичні вказівки до виконання розрахункових завдань “Методи планування експерименту в хімічній технології” : за курсами математичного та комп’ютерного моделювання для студ. хім. спец. усіх форм навч. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 72 с.


Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 841

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 841 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відп. ред. В. Й. Скорохода. — Львів : Львівська політехніка, 2016. — 487 с.


Неорганічна та органічна хімія

Цвєткова, Л. Б. Неорганічна та органічна хімія : навч. посібник / Л. Б. Цвєткова, О. П. Романюк. Ч. 2. — Львів : Магнолія 2006, 2011.


Сучасні проблеми нано-, енерго- та ресурсозберігаючих і екологічно орієнтованих хімічних технологій

Сучасні проблеми нано-, енерго- та ресурсозберігаючих і екологічно орієнтованих хімічних технологій : тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф., 27-28 трав. 2010 р. : присвяч. 125-річчю НТУ “ХПІ” / НАНУ, Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2010. — 438 с. : табл., рис. 


Загальна хімія: теорія і задачі

Цвєткова, Л. Б. Загальна хімія: теорія і задачі : навч. посібник / Л. Б. Цвєткова. Ч. 1. — Львів : Магнолія 2006, 2010. — 400 с. : табл., рис.


Біологічна і біоорганічна хімія. Т. 2

Остапченко, Л. І. Біологічна і біоорганічна хімія : підручник : у 2 т. / Л. І. Остапченко, В. К. Рибальченко. — Т. 2 : Біохімічні основи молекулярної біології, міжклітинних комунікацій і регуляторних систем / КНУ. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2015. — 918 с. : табл., рис. 


Сучасні технології переробки пальних копалин. 15-16 квіт. 2021 р.

Сучасні технології переробки пальних копалин : тези доп. IV Міжнар. наук.-техн. конф., м. Харків, 15-16 квіт. 2021 р. / ХТ НТУ “ХПІ”, ДП “УХІН”, ПСНЦ НАН України ; дар. Д. В. Мірошниченко ; уклад. Д. В. Мірошниченко. — Харків : Планета-Прінт, 2021. — 102 с.


Біологічна і біоорганічна хімія. Т. 1

Остапченко, Л. І. Біологічна і біоорганічна хімія : підручник : у 2 т. / Л. І. Остапченко, В. К. Рибальченко. — Т. 1 : Молекулярна організація живого. Метаболізм. Біоенергетика / КНУ. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2014. — 1044 с. : табл., рис. 

 


Контроль спалювання палива в котлоагрегатах малої та середньої потужності

Zaporozhets, A. O. Control of Fuel Combustion in Small and Medium Power Boilers = Контроль спалювання палива в котлоагрегатах малої та середньої потужності / A. O. Zaporozhets, V. P. Babak ; NAS of Ukraine, Institute of Engineering Thermophysics of the NAS of Ukraine. — Kyiv : Akademperiodyka, 2020. - 127 p. : fig., tab. — (Project “Ukrainian Scientific Book in a Foreign Language”).


Bases of Inorganic and Organic Chemistry

Ved, Marina. Bases of Inorganic and Organic Chemistry = Основи неорганічної та органічної хімії : textbook / M. Ved, D. Alami, M. Slavkova ; National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". — Kharkiv : Pidruchnyk NTU "KhPI", 2016. — 256 p. : fig., tab.


Pages