Chemistry

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Оптична спектроскопія іонів перехідних металів у мінералах за різних температур і тисків: спектроскопічні, кристалохімічні та термодинамічні аспекти

Таран, М. М. Оптична спектроскопія іонів перехідних металів у мінералах за різних температур і тисків: спектроскопічні, кристалохімічні та термодинамічні аспекти = Optical Spectroscopy of Ions of Transitional Metals of Minerals at Different Temperatures and Pressures: spectroscopic, crystal chemical and thermodynamic aspects : монографія / М. М. Таран ; ІГМР НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2020. — 399 с. : табл., рис. — (Проєкт “Наукова книга”).


Вибролитье огнеупоров. Т. 2

Примаченко, В. В. Избранные научные труды : в 2 т. / В. В. Примаченко. Т. 2 : Вибролитье огнеупоров / АО “УкрНИИО” ; дар. Е. И. Сокол. — Харьков : Точка, 2020. — 512 с.


Реология и структурообразование в огнеупорных вибролитых зернистых массах и суспензиях. Т. 1

Примаченко, В. В. Избранные научные труды : в 2 т. / В. В. Примаченко. Т. 1 : Реология и структурообразование в огнеупорных вибролитых зернистых массах и суспензиях / АО “УкрНИИО” ; дар. Е. И. Сокол. — Харьков : Точка, 2020. — 368 с.


Теплові процеси в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах

Нагорний, А. О. Теплові процеси в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах : навч. посібник / А. О. Нагорний ; НТУ “ХПІ”. — Харків : ФОП Бровін О. В., 2019. — 124 с.


Контрольні задачі та методичні вказівки для самостійної роботи за курсом “Загальна хімічна технологія”

Контрольні задачі та методичні вказівки для самостійної роботи за курсом “Загальна хімічна технологія” / НТУ “ХПІ” ; уклад.: С. М. Биканов [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 27 с.

 


Технологія переробки молока

Шаблій, Л. М. Технологія переробки молока : навч. посібник / Л. М. Шаблій ; НПУ. — Київ : Кондор, 2019. — 308 с. : табл., рис.


Вестник национального технического университета “ХПИ”. Вып. 43

Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт”. Вестник национального технического университета “ХПИ” : сб. науч. тр. : темат. вып. / НТУ “ХПИ”. Вып. 43 : Химия, химическая технология и экология / отв. ред. М. И. Рыщенко. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2006. — 180 с.


Шеренга великих химиков

Сенковская, А. Шеренга великих химиков / А. Сенковская, С. Сенковский ; дар. М. А. Круглова ; пер. О. Романченко. — Варшава : Наша Ксенгарня, 1963. — 147 с.


Фізико-хімічні й технологічні основи формування коагуляційних структур технічних дисперсій

Макаров, А. С. Фізико-хімічні й технологічні основи формування коагуляційних структур технічних дисперсій : монографія / А. С. Макаров, К. В. Макарова ; ІКХХВ НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2020. — 247 с.


Практикум з курсу фізичної хімії для студентів хіміко-інженерних напрямків освіти всіх форм навчання

Долженко, Ю. І. Практикум з курсу фізичної хімії для студентів хіміко-інженерних напрямків освіти всіх форм навчання : навч.-метод. посібник / Ю. І. Долженко, Б. А. Веретенченко, А. В. Дженюк ; заг. ред. Ю. І. Долженко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2007. — 128 с.


Використання висококонцентрованих потоків енергії в порошковій металургії для отримання карбідосталей

Використання висококонцентрованих потоків енергії в порошковій металургії для отримання карбідосталей : монографія / О. М. Сизоненко [та ін.] ; ІІПТ НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2020. — 151 с.


Pages