Information technologies

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Електронна комерція

Електронна комерція : навч. посібник / А. М. Береза [та ін.] ; КНЕУ. — Київ : КНЕУ, 2002. — 326 с. : табл., рис.


Blockchain and decentralized systems

Blockchain and decentralized systems : in 3 vol. / P. Kravchenko [et al.]. — Vol. 3 / дар. С. П. Євсеєв. — Kharkiv : PROMART, 2022. — 288 p. : ill. 


Кібербезпека

Кібербезпека: основи кодування та криптографії : навч. посібник / С. П. Євсеєв [та ін.] ; дар. С. П. Євсеєв ; НТУ “ХПІ”. — Харків ; Львів : Новий світ — 2000, 2023. — 657 с. : іл.


Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління. Т.2 (2021)

Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тези доп. одинадцятої Міжнар. наук.-техн. конф., 8-9 квіт. 2021 р. Т. 2 : секції 3-5 / ВА ЗС АР, НТУ “ХПІ”, НАУ, ДП “ПД ПКНДІ АП” ; дар. Г. А. Кучук. — Баку ; Харків ; Київ : ФОП Петров В. В., 2021. — 120 с.


Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління. Т.1 (2021)

Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тези доп. одинадцятої Міжнар. наук.-техн. конф., 8-9 квіт. 2021 р. Т. 1 : секції 1, 2 / ВА ЗС АР, НТУ “ХПІ”, НАУ, ДП “ПД ПКНДІ АП”, УмЖ ; дар. Г. А. Кучук. — Баку ; Харків ; Київ : ФОП Петров В. В., 2021. — 128 с.


Проблеми інформатизації. Т. 3

Проблеми інформатизації : тези доп. сьомої Міжнар. наук.-техн. конф., 13-15 листоп. 2019 р. Т. 3 : секції 5-7 / ЧДТУ, НТУ “ХПІ”, ВА ЗС АР, УТіГН, ПД ПКНДІ АП ; ЧДТУ, НТУ “ХПІ”, ВА ЗС АР, УТіГН, ПД ПКНДІ АП. — Черкаси ; Харків ; Баку : ФОП Петров В. В., 2019.  — 120 с. : рис

 


Проблеми інформатизації. Т. 2

Проблеми інформатизації : тези доп. сьомої Міжнар. наук.-техн. конф., 13-15 листоп. 2019 р. Т. 2 : секція 4 / ЧДТУ, НТУ “ХПІ”, ВА ЗС АР, УТіГН, ПД ПКНДІ АП ; ЧДТУ, НТУ “ХПІ”, ВА ЗС АР, УТіГН, ПД ПКНДІ АП. — Черкаси ; Харків ; Баку : ФОП Петров В. В., 2019. — 132 с. : табл., рис.

 


Проблеми інформатизації. Т. 1

Проблеми інформатизації : тези доп. сьомої Міжнар. наук.-техн. конф., 13-15 листоп. 2019 р. Т. 1 : секції 1-3 / ЧДТУ, НТУ “ХПІ”, ВА ЗС АР, УТіГН, ДП “ПД ПКНДІ АП” ; ЧДТУ, НТУ “ХПІ”, ВА ЗС АР, УТіГН, ПД ПКНДІ АП. — Черкаси ; Харків ; Баку : ФОП Петров В. В., 2019. — 120 с. : рис.

 


Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління. Т 2

Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тези доп. десятої Міжнар. наук.-техн. конф., 9-10 квіт. 2020 р. Т. 2 : секції 3, 4 / ВА ЗС АР, НТУ “ХПІ”, ПД ПКНДІ АП, УмЖ ; дар. Г. А. Кучук. — Баку ; Харків ; Жиліна : [б. и.], 2020. — 92 с.


Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління. Т 1

Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління : тези доп. десятої Міжнар. наук.-техн. конф., 9-10 квіт. 2020 р. Т. 1 : секції 1, 2 / ВА ЗС АР, НТУ “ХПІ”, ПД ПКНДІ АП, УмЖ ; дар. Г. А. Кучук. — Баку ; Харків ; Жиліна : [б. и.], 2020. — 104 с.


Створення складного програмного продукту” з дисципліни “Технологія програмування в САПР

Методичні вказівки з організації ділової гри “Створення складного програмного продукту” з дисципліни “Технологія програмування в САПР” : для студ. спец. 122 “Комп‘ютерні науки та інформаційні технології”, спеціалізація 122-10 “Комп’ютерне моделювання технічних систем”, денної форми навч. / НТУ “ХПІ” ; уклад.: А. В. Бондаренко, А. В. Устиненко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 40 с.

 


Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. Ч. 2.

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : матеріали XVII міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 травня 2009 р. : у 2 ч. : присвячується 125-річчю НТУ “ХПІ” / НТУ “ХПІ”, АПНУ, Мішкольцький університет, Магдебурзький університет, Петрошанський університет, Познанська політехніка, СУ, АН ВШУ; відп. за вип. Лісачук Г. В. ; гол. оргком. Л. Л. Товажнянський. — Ч. 2. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 536 с.


Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. Ч. 1.

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : матеріали XVII міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 трав. 2009 р. : у 2 ч. : присвячується 125-річчю НТУ “ХПІ” / НТУ “ХПІ”, АПНУ, Мішкольцький університет, Магдебурзький університет, Петрошанський університет, Познанська політехніка, СУ, АН ВШУ; відп. за вип. Лісачук Г. В. ; гол. оргком. Л. Л. Товажнянський. — Ч. 1. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 656 с.


Вісник НТУ “ХПІ”. Серія : Системний аналіз, управління та інформаційні технології. № 2 (8) 2022

Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія : Системний аналіз, управління та інформаційні технології = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: System analysis, control and information technology : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ”; голов. ред. М. Д. Годлевський. № 2 (8) / наук. ред.: М. Д. Годлевский, О. С. Куценко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2022. — 107 с. : іл.


Вісник НТУ “ХПІ”. Нові рішення в сучасних технологіях. № 1 (11) 2022

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія : Нові рішення в сучасних технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: New solutions in modern technology : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ” ; відп. ред. Є. І. Сокол. № 1 (11). — Харків : НТУХПІ”, 2022. — 75 с.


Вісник НТУ “ХПІ”. Серія : Системний аналіз, управління та інформаційні технології. № 1 (9), 2023

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія : Системний аналіз, управління та інформаційні технології = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: System analysis, control and information technology : зб. наук. пр. / НТУ “ХПІ”; голов. ред. М. Д. Годлевський. № 1 (9) / наук. ред.: М. Д. Годлевский, О. С. Куценко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2023. — 117 с. : іл.

 


Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем. Вип. 18

Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : зб. наук. пр. / ЖВІ ; голов. ред. С. П. Фриз. — Вип. 18 / ЖВІ ; гол. ред. С. В. Ковбасюк. — Житомир : ЖВІ , 2020. — 135 с.


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Програмування”. Ч. 1

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Програмування” : для студ. денної та заоч. форм навч. за спец. 123 “Комп’ютерна інженерія” / НТУ “ХПІ”; уклад. С. М. Порошин [та ін.]. Ч. 1. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2021. — 183 с. : іл.


Проблеми створення, випровування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем. Вип. 19.

Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : зб. наук. пр. / ЖВІ ; голов. ред. С. П. Фриз. — Вип. 19. — Житомир : ЖВІ , 2020. — 64 с. 


Pages