Philosophy. Psychology

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Програма, методичні вказівки та контрольне завдання з курсу “Філософія досягнення успіху”

Романовський, О. Г. Програма, методичні вказівки та контрольне завдання з курсу “Філософія досягнення успіху” / О. Г. Романовський, В. Є. Михайличенко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. — 17 с.

 


Майбутнє конкуренції

Прахалад, К. К. Майбутнє конкуренції. Творення унікальної цінності спільно з клієнтами = The Future of Competition / К. К. Прахалад, В. Рамасвамі ; дар. В. Л. Кириленко ; пер. з англ. М. Ставицький ; заг. ред. Н. Ступко. — Київ : Вид-во Олексія Капусти, 2005. — 243 с. : іл. 


Психологія вищої школи

Психологія вищої школи : підручник / О. І. Власова [и др.] ; ред. О. І. Власова ; КНУ. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2015. — 405 с.


Бути людиною

Попович, М. Бути людиною / М. Попович. — Київ : ВД "Києво-Могилянська академія", 2011. — 223 с.


Психодіагностика у системі державного управління і місцевого самоврядування

Бабаєв, В. М. Психодіагностика у системі державного управління і місцевого самоврядування : навч. посібник / В. М. Бабаєв, О. С. Пономарьов, О. Г. Романовський ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Фоліо, 2006. — 416 с. : табл., рис.


Інтелектуалознавство

Лісовський, П. М. Інтелектуалознавство : навч. посібник / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. — Київ : Кондор, 2017. — 250 с.


Логика

Логика : хрестоматия / дар. Ю. Н. Главчева ; авт.- сост. С. Д. Цалин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Харьков : Факт, 2009. — 861 с.


Восьма звичка. Від успішності до величі

Восьма звичка. Від успішності до величі = The 8ht Habit. From Effectiveness to Greatness / С. Р. Кові ; дар. В. Л. Кириленко ; пер. з англ. К. Сисоєва. — Київ : Вид-во Олексія Капусти, 2005. — 388 с. : табл., рис. — (Б-ка дiлових шедеврів від UMC). 


Філософія в сучасному світі : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф.

Філософія в сучасному світі : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. : Філософські читання, присвяч. Всесвітньому Дню філософії, 75-річчю завершення Другої світової війни та 135-річчю заснування Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, 20-21 листоп. 2020 р. / НТУ “ХПІ”, КНУ, КУП НАНУ, ХНДІК, Мішкольцький університет ; дар. Я. В. Тарароєв ; гол. ред. Я. В. Тарароєв. — Харків : Друкарня Мадрид, 2020. — 294 с.


XIV Харківські студентські філософські читання: до 230-річчя Артура Шопенгауера

XIV Харківські студентські філософські читання: до 230-річчя Артура Шопенгауера : матеріали Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, м. Харків, 17 трав. 2018 р. / ХНУ ім. В. Н. Каразіна ; відп. за вип. В. В. Прокопенко. —​ Харків : ХНУ, 2018. — 118 с. — Чотирнадцяті Харківські студентські філософські читання: до 230-річчя Артура Шопенгауера


Actus Fidei

Пісковський, Ю. Actus Fidei / Ю. Пісковський ; дар. Ю. Пісковський ; ред. Ю. Педан. — Київ : КВІЦ, 2021. — 367 с. : іл.


Вибрані твори. Т. 4 : Психологія і педагогіка

Васянович, Г. П. Вибрані твори : у 7 т. / Г. П. Васянович ; Львівський НПЦ ПТО НАПНУ. Т. 4 : Психологія і педагогіка : навч. посібник / дар. О. Г. Романовський. — 2-ге вид., доп. — Львів : НОРМА, 2015. — 512 с.


Вибрані твори. Т. 1 : Філософія

Васянович, Г. П. Вибрані твори : у 7 т. / Г. П. Васянович ; Львівський НПЦ ПТО НАПНУ. Т. 1 : Філософія : навч. посібник / дар. О. Г. Романовський. — 2‑ге вид., доп. — Львів : НОРМА, 2015. — 348 с.


Філософія в сучасному світі

Філософія в сучасному світі : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. : Філософські читання, присвяч. Всесвітньому Дню філософії та 75-річчю визволення м. Харкова, 16‑17 листоп. 2018 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, КНУ, КУП НАНУ, ХНУБА, Академія військово-історичних наук і козацтва ГШ СКВ, ХНАДІК ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Точка, 2018. — 204 с. : іл. 


Pages