Philosophy. Psychology

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

О природе богов

Цицерон, М. Т. О природе богов / М. Т. Цицерон ; пер. с лат. С. Блажеевский. — Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2002. — 288 с.


Культура ділового спілкування

Культура ділового спілкування : навч. посібник / О. С. Пономарьов [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 144 с.


Мысли

Паскаль, Б. Мысли / Б. Паскаль ; пер. с фр. Э. Фельдман-Линецкая. — Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. — 335 с.


Вступ до екологічної футурології

Годзь, Н. Б. Вступ до екологічної футурології : монографія / Н. Б. Годзь ; дар. Н. Б. Годзь ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Видавець Олександр Савчук, 2017. — 572 с.


Социальная психология групп

Ойстер, К. Социальная психология групп=Groups a users's guide / К. Ойстер; пер.: О. Исаков, А. Татлыбаев, А. Туник. — Санкт-Петербург : прайм-ЕВРОЗНАК ; Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. — 224 с.


Філософія в сучасному світі

Філософія в сучасному світі : матеріали міського наук.-практ. семінару : Філософські читання, присвяч. Всесвітньому Дню філософії, шістдесятиріччю каф. філософії та сорокаріччю каф. етики, естетики та історії культури Національного технічного ун-ту “Харківський політехнічний ін-т”, 17-18 листоп. 2017 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, ХНУБА, Академія військово-історичних наук і козацтва ГШ СКВ, ХНАДІК ; гол. ред. Я. В. Тарароєв. — Харків : Точка, 2017. — 194 с.


Психология развития личности

Михайличенко, В. Е. Психология развития личности : монография / В. Е. Михайличенко ; дар. В. Е. Михайличенко ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Бровин А. В., 2015. — 388 с.


Философия взаимодействия

Философия взаимодействия: кафедра ЮНЕСКО “Философия человеческого общения” от рождения до наших дней: теория и практика : к 20-летию кафедры ЮНЕСКО “Философия человеческого общения” и социально-гуманитарных дисциплин / Д. И. Мазоренко [и др.] ; дар. А. С. Пономарев ; ХНТУСХ. — Харьков : Міськдрук : ХНТУСХ, 2016. — 128 с.


Любовь и верность

Смирнов, В. Н. Любовь и верность : исторические традиции духовности и любви / В. Н. Смирнов ; дар. В. Н. Смирнов. — Харьков : Фиарт, 2017. — 167 с.


Філософія художнього спілкування

Пазиніч, С. М. Філософія художнього спілкування : монографія / С. М. Пазиніч, В. І. Ковтун ; дар. С. М. Пазиніч ; Харківська організація Нац. спілки художників України. — Харків : Савчук О. О., 2016. — 368 с.


Філософія і сучасність

Філософія і сучасність : зб. наук. пр.  Вип. 1 / Харківська держ. акад. дизайну і мистецтв ; дар. Г. І. Гринь ; ред. С. М. Пазиніч. — Харків : ХДАДМ, 2008. — 124 с.


Психохірургія наклепів

Моргун, В. Ф. Психохірургія наклепів / В. Ф. Моргун ; дар. В. Ф. Моргун. — Полтава : Полтавський літератор, 2005. — 284 с.


Філософія

Пазиніч, С. М. Філософія : навч. посібник / С. М. Пазиніч ; Харківська держ. акад. дизайну і мистецтв. — 2-ге вид., доп. — Харків : Савчук О. О., 2014. — 380 с.


Pages