Philosophy. Psychology

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Вступ до екологічної футурології

Годзь, Н. Б. Вступ до екологічної футурології : монографія / Н. Б. Годзь ; дар. Н. Б. Годзь ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Видавець Олександр Савчук, 2017. — 572 с.


Ключ к теософии

Блаватская, Е. П. Ключ к теософии : ясное изложение в форме вопросов и ответов этики, науки и философии, для изучения которых было основано Теософское общество / Е. П. Блаватская​ ; пер.: В. Котиков, К. Зайцев. —​  Киев : [б. и.], 2018. — 300 с.


Філософія в сучасному світі

Філософія в сучасному світі : матеріали міського наук.-практ. семінару : Філософські читання, присвяч. Всесвітньому Дню філософії, шістдесятиріччю каф. філософії та сорокаріччю каф. етики, естетики та історії культури Національного технічного ун-ту “Харківський політехнічний ін-т”, 17-18 листоп. 2017 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, ХНУБА, Академія військово-історичних наук і козацтва ГШ СКВ, ХНАДІК ; гол. ред. Я. В. Тарароєв. — Харків : Точка, 2017. — 194 с.


Дари недосконалості

Браун, Б. Дари недосконалості = The Gifts of Imperfection : як полюбити себе таким, який ти є : ваш путівник до повнокровного життя / Б. Браун ; пер. з англ. О. Замойська. — ​Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. — 208 с.


Философия взаимодействия

Философия взаимодействия: кафедра ЮНЕСКО “Философия человеческого общения” от рождения до наших дней: теория и практика : к 20-летию кафедры ЮНЕСКО “Философия человеческого общения” и социально-гуманитарных дисциплин / Д. И. Мазоренко [и др.] ; дар. А. С. Пономарев ; ХНТУСХ. — Харьков : Міськдрук : ХНТУСХ, 2016. — 128 с.


Любовь и верность

Смирнов, В. Н. Любовь и верность : исторические традиции духовности и любви / В. Н. Смирнов ; дар. В. Н. Смирнов. — Харьков : Фиарт, 2017. — 167 с.


Філософія

Данильян, О. Г. Філософія : підручник / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань ; НЮУ ім. Ярослава Мудрого. —​ 2-ге вид., перероб. і доп. —​ Харків : Право, 2018. — 432 с.


Психохірургія наклепів

Моргун, В. Ф. Психохірургія наклепів / В. Ф. Моргун ; дар. В. Ф. Моргун. — Полтава : Полтавський літератор, 2005. — 284 с.


О природе богов

Цицерон, М. Т. О природе богов / М. Т. Цицерон ; пер. с лат. С. Блажеевский. — Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2002. — 288 с.


Культура ділового спілкування

Культура ділового спілкування : навч. посібник / О. С. Пономарьов [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 144 с.


Мысли

Паскаль, Б. Мысли / Б. Паскаль ; пер. с фр. Э. Фельдман-Линецкая. — Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. — 335 с.


Pages