Economics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Глобальна економіка

Глобальна економіка = Global Economics : навч. посібник / С. І. Архієреєв [та ін.] ; дар. Н. М. Волоснікова ; ред. С. І. Архієреєв ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​Харків : Іванченко І. С., 2018. — 188 с.


Нормування праці і організація робочого місця

Нормування праці і організація робочого місця : навч. посібник / С. М. Погорєлов [та ін.] ; дар. С. М. Погорєлов ; ред. С. М. Погорєлов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 394 с.


Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 873

Національний університет “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 873 : Проблеми економіки та управління / відп. ред. Й. М. Петрович. —​  Львів : Львівська політехніка, 2017. — 163 с.


Статистичне оцінювання умов та ефективності зовнішньої торгівлі: проблеми методології і практики

Ковтун, Н. В. Статистичне оцінювання умов та ефективності зовнішньої торгівлі: проблеми методології і практики : монографія / Н. В. Ковтун, В. О. Бабірад-Лазунін ; КНУ. —​  Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2017. — 103 с.


Основи економічної теорії

Основи економічної теорії : навч. посібник / С. І. Архієреєв [та ін.] ; ред. С. І. Архієреєв ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : Іванченко І. С., 2018. — 120 с.


International Financial Reporting Standards

Koblianska, G. International financial reporting standards = Міжнародні стандарти фінансової звітності : tutorial / G. Koblianska ; Taras Shevchenko National University of Kyiv. — Lviv : Publishing Polygraphic Centre “The University of Kyiv”, 2017. — 239 p.


Інвестиційний менеджмент

Інвестиційний менеджмент : навч. посібник / Н. В. Ткаленко [и др.] ; ЧНТУ. —​  Київ : Кондор-Видавництво, 2016. — 232 с.


Облік у зарубіжних країнах

Онищенко, В. О. Облік у зарубіжних країнах : підручник / В. О. Онищенко ; КНЕУ, ПолтНТУ. —​ Київ : Центр учбової літ., 2017. — 576 с.


Курс микроэкономики

Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики : учебник / Р. М. Нуреев. — 2-е изд., изм. —​  Москва : Норма, 2014. — 576 с.


Фінансовий облік. Частина 1

Позняковська, Н. М. Фінансовий облік : навч. посібник / Н. М. Позняковська, Ю. В. Довгалець. Ч. 1 / НУВГП. —​ Київ : Кондор, 2017. — 274 с.


Управление талантами

Эффрон, М. Управление талантами : краткий курс / М. Эффрон, М. Орт ; пер. с англ. Т. Данилова. —​ Москва : Азбука Бизнес : Азбука-Аттикус, 2014. — 218 с.


Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід

Захаркін, О. О. Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід ​: монографія ​/ О. О. Захаркін ​; СумДУ. —​ Суми : СумДУ, 2015. — 400 с.


Фінанси підприємств

Фінанси підприємств : підручник / дар. Н. О. Власова ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : Світ книг, 2018. — 437 с.


Наука и инновации. Путь к успеху

Мацевитый, Ю. М. Наука и инновации. Путь к успеху / Ю. М. Мацевитый, А. А. Тарелин ; ИПМаш НАНУ. — Киев : Академпериодика, 2015. — 192 с.


Pages