Economics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Компетентності працівників апарату управління підприємств: оцінювання і розвиток

Кузьмін, О. Є. Компетентності працівників апарату управління підприємств: оцінювання і розвиток : монографія / О. Є. Кузьмін, О. С. Скибінський, Р. З. Дарміць ; НУ “ЛП”. — Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2021. — 235 с. : табл., рис.


Volkswirtschaftliches Rechnungswesen

Stobbe, A. Volkswirtschaftliches Rechnungswesen / A. Stobbe. — 8. Aufl. — Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer-Verlag, 1994. — 471 S. 


Управління персоналом

Управління персоналом : навч. посібник / О. Д. Матросов [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — 2-ге вид., доп. та перероб. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 248 с. : рис., табл.


Облік і звітність в оподаткуванні

Котенко, Л. М. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник / Л. М. Котенко, Г. М. Фадєєва ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 484 с.


Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 847

Національний університет “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : присвяч. 200-літтю Львівської політехніки : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 847 : Проблеми економіки та управління / відп. ред. Й. М. Петрович. — Львів : Львівська політехніка, 2016. — 280 с.


Управління оборотними активами на підприємствах роздрібної торгівлі

Управління оборотними активами на підприємствах роздрібної торгівлі : монографія / Н. О. Власова [та ін.] ; ХДУХТ. — Харків : ХДУХТ, 2014. — 258 с. : табл., рис. — (Управління торговельним підприємством: ресурсне забезпечення ефективності діяльності). 


Методологічні проблеми метрологічного аналізу економічних систем

Методологічні проблеми метрологічного аналізу економічних систем : наукова школа д-ра екон. наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Г. І. Башнянина / О. І. Ковтун [та ін.]. — Львів : Ліга-Прес, 2016. — 1096 с.


Облік у бюджетних установах

Облік у бюджетних установах : навч. посібник / О. Ю. Акименко [та ін.] ; заг. ред. В. С. Лень ; ЧНТУ. — 2-ге вид., випр. — Київ : Каравела, 2017. — 564 с. : табл., рис.


Новий захід. Українська мрія

Романчук, Я. Ч. Новий захід. Українська мрія / Я. Ч. Романчук ; дар. Я. Ч. Романчук ; наук. ред. В. В. Артеменко ; пер. укр. мовою О. В. Шевченко. — Харків : Літера Нова, 2023. — 671 с.


Маркетингові війни

Райс, Ел. Маркетингові війни = Marketing Warfare : 20-те ювіл. вид. / Е. Райс, Д. Траут ; пер. з англ. І. Коберник. — Київ : Companion Group, 2006. — 254 с. : іл. 


Страхування

Плиса, В. Й. Страхування : навч. посібник / В. Й. Плиса. — Київ : Каравела, 2005. — 392 с. : табл., рис. 


Фінансовий облік ІІ

Шара, Є. Ю. Фінансовий облік ІІ : навч. посібник / Є. Ю. Шара, І. Є. Соколовська-Гонтаренко ; НУДПСУ. — Київ : Центр учбової літератури, 2021. — 306 с.


Гроші і кредит

П’ятак, Т. В. Гроші і кредит : навч.-метод. посібник / Т. В. П’ятак, Н. О. Власова ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Іванченко І. С., 2016. — 182 с.


Pages