Economics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Міжнародні економічні відносини: бакалаврський курс

Міжнародні економічні відносини : бакалаврський курс : навч. посібник / БЕМ НТУ “ХПІ”. - Ч. 2, Т. 2 / С. І. Архієреєв [та ін.] ; дар. І. М. Посохов ; ред. кол.: І. М. Посохов [та ін.]. — Харків : Іванченко І. С., 2019. — 702 с. : табл., рис.


Безпека туризму

Чорненька, Н. В. Безпека туризму : навч. посібник / Н. В. Чорненька ; НУ “ЛП”. — Київ : Кондор, 2019. — 188 с.


Економіка енергетики

Економіка енергетики : підручник / Є. Г. Скловська [та ін.] ; НТУУ “КПІ”. — 2-ге вид., випр. та доп. — Київ : Каравела, 2019. — 492 с.


Фінанси підприємств

Власова, Н. О. Фінанси підприємств : навч. посібник : практикум / Н. О. Власова, Т. В. П’ятак, Т. І. Кочетова ; наук. ред. Н. О. Власова ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Світ книг, 2020. — 312 с. : табл., рис.


Фінанси підприємств

Власова, Н. О. Фінанси підприємств : навч. посібник / Н. О. Власова, О. А. Круглова, Л. І. Безгінова ; ХДУХТ. — Київ : Центр учбової літ., 2007. — 272 с. : табл., рис.


Економіка у європейській інтеграції

Зеленко, В. А. Економіка у європейській інтеграції : навч. посібник / В. А. Зеленко, О. Г. Гупало, А. В. Стасишин ; дар. С. К. Шелковий ; НУ “ЛП”. — Львів : ЛНУ, 2019. — 464 с.


Економіка підприємства

Економіка підприємства : навч. посібник / О. М. Бандурка [та ін.] ; дар. О. С. Маковоз ; ХНУВС. — Харків : ХНУВС, 2017. — 192 с.


Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини: бакалаврський курс : навч. посібник / БЕМ НТУ “ХПІ”. — Ч. 2, Т. 2 / С. І. Архієреєв [та ін.] ; дар. І. М. Посохов ; ред. кол.: І. М. Посохов [та ін.]. — Харків : Іванченко І. С., 2019. — 702 с. : табл., рис.


Управление репутацией в бизнесе

Деревянко, Е. Управление репутацией в бизнесе: теория, методология, инструментарий, страновые особенности / Е. Деревянко ; дар. Е. Деревянко. — Нордерштедт : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. — 326 с. : ил. 


Ціноутворення: теорія та практикум

Агєєв, Є. Я. Ціноутворення: теорія та практикум : навч. посібник / Є. Я. Агєєв, Т. В. Шахматова, С. В. Піча. — Львів : Новий світ-2000, 2012. — 373 с.


Управління змінами

Буднік, М. М. Управління змінами : підручник / М. М. Буднік, Н. М. Курилова ; ХТЕІ КНТЕУ. — Київ : Кондор, 2017. — 226 с. : рис., табл. 


Ціноутворення

Агєєв, Є. Я. Ціноутворення: збірник тестових та розрахункових завдань : навч. посібник / Є. Я. Агєєв, Т. В. Шахматова, С. В. Піча. — Львів : Новий світ. — 2000, 2019. — 288 с.


Соціально-економічний розвиток регіону

Музиченко-Козловська, О. В. Соціально-економічний розвиток регіону : підручник / О. В. Музиченко-Козловська, А. В. Симак, І. А. Франів. — Львів : Новий світ — 2000, 2019. — 192 с.


Економіка торгівлі

Економіка торгівлі : навч. посібник / Н. О. Власова [та ін.] ; ХДУХТ. — Харків : Світ книг, 2015. — 473 с.


Економіка ресторанного господарства

Економіка ресторанного господарства : навч. посібник / Н. О. Власова [та ін.] ; дар. Н. О. Власова ; ХДУХТ. — 2-ге вид., стер. — Харків : Світ книг, 2019. — 389 с.


Pages