Economics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Організація виробництва

Організація виробництва : підручник / А. І. Яковлєв [та ін.] ; ред.: А. І. Яковлєв, С. П. Сударкіна, М. І. Ларка ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 436 с. : табл., рис.


Вступ до спеціальності «Маркетинг»

Ілляшенко, С. М. Вступ до спеціальності «Маркетинг» : навч. посібник / С. М. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна, Д. В. Райко. — Суми : Триторія, 2020. — 124 с.


Охорона праці. Практикум

Войналович, О. В. Охорона праці. Практикум = Occupational Safety and Health. Practical : англійською мовою / О. В. Войналович, С. М. Голопура ; НУБіП. — Київ : Центр навч. літ., 2020. — 448 с. : рис.


Supply and Demand in the labor market: Personnel Development‚ Organizational-Behavioral Aspect‚ Forecasting

Supply and Demand in the labor market: Personnel Development‚ Organizational-Behavioral Aspect‚ Forecasting = Попит і пропозиція на ринку праці: прогнозування, розвиток персоналу, організаційно-поведінковий аспект : monograph / National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute" ; дар. О. І. Савченко ; ed. O. Savchenko. — Kharkiv : NTU "KhPI", 2016. — 136 p. : fig., tables.


Innovative Entrepreneurship

Innovative Entrepreneurship : textbook / National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute" ; дар. О. І. Савченко ; ed. O. Savchenko. — Kharkiv : NTU "KhPI", 2016. — 20 p. : fig., tables.

 


Конспект лекцій з курсу “Аудит”

Конспект лекцій з курсу “Аудит” : для студ. денної і заоч. форм навч. екон. спец. / НТУ “ХПІ” ; уклад : Н. Ю. Мардус, О. О. Фальченко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. — 130 с. 


Корпоративне управління

Поважний, О. С. Корпоративне управління : підручник / О. С. Поважний, Н. С. Орлова, А. О. Харламова ; ДонДУУ. — Київ : Кондор, 2018. — 244 с.


Теорія та методологія забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів торговельного підприємства

Коптєва, Г. М. Теорія та методологія забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів торговельного підприємства : монографія / Г. М. Коптєва. — Харків : Іванченка І. С., 2020. — 256 с. : табл., рис.


Феномен денег

Волошин, В. С. Феномен денег : монография / В. С. Волошин, Н. Г. Белопольский. — Киев : Освита Украины, 2018. — 462 с.


Безпека праці в професійній діяльності

Безпека праці в професійній діяльності : навч. посібник. Ч. II : Забезпечення техногенної безпеки та безпечних умов прац / О. Г. Янчик [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 316 с. : табл., рис. 


Бухгалтерський облік. Практикум

Мельник, Т. Г. Бухгалтерський облік. Практикум : навч. посібник  / Т. Г. Мельник. — 2-е вид., доп. і перероб. — Київ : Кондор, 2017. — 269 с. : табл.

 


Pages