Economics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Финансы

Матросова, В. А. Финансы : учеб. пособие / В. А. Матросова, А. Д. Матросов, Ф. А. Доуртмес ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 492 с. : табл., рис. 

 


Экономическая и социальная оценка развития предпринимательства в промышленности. Китай — Украина

Фанг Мочинь. Экономическая и социальная оценка развития предпринимательства в промышленности. Китай — Украина : монография / Фанг Мочинь, В. А. Мищенко ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : ФЛП Павленко А. Г. : ИД ИНЖЭК, 2009. — 176 с. : рис., табл.

 


Інжиніринг у ресторанному бізнесі

Інжиніринг у ресторанному бізнесі : навч. посібник / О. В. Кузьмін [и др.] ; НУХТ, НАУ, ПрАТ “ВНЗ “МАУП”. — Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. — 485 с. : рис. 

 


Запозичення суб’єктами господарювання грошових коштів на зовнішніх ринках

Лернер, Ю. І. Запозичення суб’єктами господарювання грошових коштів на зовнішніх ринках : монографія / Ю. І. Лернер, В. Б. Самородов ; дар. Т. Д. Журавльова ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2012. — 156 с.


Основы маркетинга

Основы маркетинга = Principles of Marketing / Ф. Котлер [и др.] ; пер. с англ.: А. В. Назаренко, А. Н. Свирид ; ред. пер. А. В. Назаренко. — 5-е изд. — Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : ИД Вильямс, 2012. — 752 с.


Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф.

Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 25-26 жовт. 2017 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Мішкольцький університет, Магдебурзький університет, Петрошанський університет, Познанська політехніка ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 216 с.


Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку

Куцик, П. О. Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія : присвячується 200-річчю з часу заснування Львівського торг.-екон. ун-ту / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. Ч. 1 / ЛТЕУ ; дар. П. О. Куцик. — Львів : Растр-7, 2016. — 460 с. 


Економічні системи

Економічні системи : монографія. Т. 6 / дар. П. О. Куцик ; ред. Г. І. Башнянин. — Львів : Ліга-Прес, 2015-2016. — 471 с.


Григорій Башнянин: Внесок у розвиток економічної науки та бібліографічний покажчик праць

Шевчик, Б. М. Григорій Башнянин: Внесок у розвиток економічної науки та бібліографічний покажчик праць : присвяч. 65 річчю з дня народж., 40-річчю наук.-пед. діяльн. Г. І. Башнянина та 200-річчю з часу заснування Львівського торговельно-економічного університету / Б. М. Шевчик ; дар. Б. М. Шевчик. — Львів : Ліга-Прес, 2017. — 1563 с. : табл., рис.


Облік і звітність суб’єктів малого бізнесу

Гуцаленко, Л. В. Облік і звітність суб’єктів малого бізнесу : навч. посібник / Л. В. Гуцаленко, У. О. Марчук, Л. В. Мельянкова ; НУБіП. — Київ : Центр учбової літератури, 2021. — 391 с.


Основи економічних знань

Основи економічних знань : підручник / А. С. Лобанова [та ін.] ; ред. А. С. Лобанова ; КДПУ. — Київ : Каравела, 2020. — 392 с. : рис. 


Ринок фінансових послуг

Еш, С. М. Ринок фінансових послуг : підручник / С. М. Еш ; НУХТ. — Київ : Центр учбової літ., 2021. — 399 с. : рис.


Звітність підприємств

Крупельницька, І. Г. Звітність підприємств : навч. посібник / І. Г. Крупельницька. — Київ : Центр учбової літератури, 2021. — 231 с.


Ургентні інструменти антикризового управління: фінансово-економічні та управлінські аспекти в умовах євроатлантичної інтеграції

Юринець, О. В. Ургентні інструменти антикризового управління: фінансово-економічні та управлінські аспекти в умовах євроатлантичної інтеграції : монографія / О. В. Юринець ; дар. О. В. Юринець ; НУ “ЛП”. — Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2021. — 345 с. : рис., табл.


Оцінка бізнесу

Краснокутська, Н. С. Оцінка бізнесу : навч. посібник / Н. С. Краснокутська, Г. М. Коптєва ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Іванченка І. С., 2021. — 228 с. : табл., рис.


Облік у бюджетних установах

Колєсніченко, А. С. Облік у бюджетних установах : навч. посібник / А. С. Колєсніченко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Іванченка І. С., 2021. — 181 с. : табл., рис.


Pages