Economics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Фінанси підприємств

Власова, Н. О. Фінанси підприємств : навч. посібник : практикум / Н. О. Власова, Т. В. П’ятак, Т. І. Кочетова ; наук. ред. Н. О. Власова ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : Світ книг, 2020. — ​312 с.


Теорія та практика стратегічного управління економічною безпекою підприємств машинобудування

Гривківська, О. В. Теорія та практика стратегічного управління економічною безпекою підприємств машинобудування : монографія / О. В. Гривківська, О. О. Висоцький. —​ ​Київ : Кондор, 2018. — 268 с.


Дослідження та оптимізація економічних процесів в готельно-ресторанному бізнесі

Дослідження та оптимізація економічних процесів в готельно-ресторанному бізнесі : колективна монографія / НТУ “ХПІ” ; дар. В. О. Александрова ; ред.: Н. В. Якименко-Терещенко, Є. М. Строков. -—​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. -— 100 с.


Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку

Куцик, П. О. Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія : присвячується 200-річчю з часу заснування Львівського торг.-екон. ун-ту / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. Ч. 2 / ЛТЕУ ; дар. П. О. Куцик. —​ Львів : Растр-7, 2017. — ​400 с.


Маркетинг промислового підприємства

Маркетинг промислового підприємства : навч. посібник / А. І. Яковлєв [та ін.] ; ред.: А. І. Яковлєв, М. І. Ларка ; НТУ “ХПІ”. —​ Київ : Кондор, 2019. — ​504 с.


Сучасні проблеми економіки підприємства: собівартість продукції та управління витратами

Сучасні проблеми економіки підприємства: собівартість продукції та управління витратами : навч. посібник / С. П. Сударкіна [та ін.] ; дар.: С. П. Сударкіна [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : Друкарня Мадрид, 2019. — 112 с.


Управлінський облік

Управлінський облік : текст лекцій / НТУ “ХПІ” ; уклад. М. В. Рета. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. — ​114 с.


Экономика предприятия. Практикум

Мартынюк, Л. А. Экономика предприятия. Практикум : учеб. пособие / Л. А. Мартынюк, Г. М. Филюк, Н. В. Андреюк ; КНУ. —​ Киев : ВПЦ “Київський університет”, 2017. — 367 с.


Міжнародна економіка і міжнародні економічні відносини

Архієреєв, С. І. Міжнародна економіка і міжнародні економічні відносини : навч. посібник / С. І. Архієреєв, Н. М. Волоснікова, С. О. Климова ; дар. Н. М. Волоснікова ; ред. С. І. Архієреєв ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : Іванченко І. С., 2019. — ​234 с.


Економіка транспортного комплексу

Економіка транспортного комплексу = Economics of the Transport Complex : зб. наук. пр. Вип. 30 / ХНАДУ ; гол. ред. О. М. Криворучко. —​ Харків : ХНАДУ, 2017. — ​128 с.


Макроекономіка

Макроекономіка : навч. посібник / С. І. Архієреєв [та ін.] ; дар. Н. М. Волоснікова ; ред. С. І. Архієреєв ; НТУ “ХПІ”.  Харків : Іванченко І. С., 2019. — 216 с.


Курс мікроекономіки

Курс мікроекономіки : навч. посібник / Ф. В. Абрамов [та ін.] ; дар. Н. М. Волоснікова ; ред. С. І. Архієреєв ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : Іванченко І. С., 2019. — ​156 с.


Технологічна модернізація виробництва наукоємної продукції в Україні: теоретичні основи інноваційного розвитку, оцінювання соціально-економічних наслідків, формування складових державної підтримки

Резніченко, А. В. Технологічна модернізація виробництва наукоємної продукції в Україні: теоретичні основи інноваційного розвитку, оцінювання соціально-економічних наслідків, формування складових державної підтримки : монографія / А. В. Резніченко ; НДЦ ІПР НАНУ.  Харків : ВД Гельветика, 2016. — 216 с.


Pages