Economics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Управління конкурентоспроможністю підприємств роздрібної торгівлі

Чорна, М. В. Управління конкурентоспроможністю підприємств роздрібної торгівлі: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій : монографія / М. В. Чорна ; ХДУХТ. — Харків : ХДУХТ, 2010. — 426 с. : табл., рис.


Методи оцінки та контролю витрат у промисловості

Гаврись, П. О. Методи оцінки та контролю витрат у промисловості : монографія / П. О. Гаврись, М. О. Гаврись, О. М. Гаврись ; заг. ред. О. М. Гаврись ; НТУ “ХПІ”. — Харків : ФОП Панов А. М., 2019. — 175 с. : табл., рис.


Маркетинг

Горєлов, Д. О. Маркетинг : навч.-метод. посібник / Д. О. Горєлов, Д. А. Горовий, А. О. Сідільова ; ХНАДУ. — Харків : ХНАДУ, 2007. — 120 с. : табл., рис.


Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку: щодо заповнення форм фінансової звітності, перевірки порівнянності показників фінансової звітності, облікової політики підприємства

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку: щодо заповнення форм фінансової звітності, перевірки порівнянності показників фінансової звітності, облікової політики підприємства : практ. посібник / упоряд. К. В. Безверхий. — Київ : Центр учбової літ., 2013. — 76 с.


Міжнародні організації

Стройко, Т. В. Міжнародні організації : навч. посібник / Т. В. Стройко ; МНУ. — Київ : Кондор, 2018. — 250 с.


Автоматизированная система управления коммунальным некоммерческим предприятием - учреждением здравоохранения

Садовский, В. А. Автоматизированная система управления коммунальным некоммерческим предприятием - учреждением здравоохранения / В. А. Садовский, Г. В. Семенченко ; дар.: В. А. Садовский, Г. В. Семенченко. — Харьков : ФЛП Панов А. Н., 2019. — 94 с. : табл., рис.


Рекламний менеджмент

Ковальчук, С. В. Рекламний менеджмент : навч. посібник / С. В. Ковальчук, Р. В. Бойко, А. В. Корюгін. — Львів : Новий світ — 2000, 2018. — 268 с.


Теория систем и системный анализ

Теория систем и системный анализ : учеб. пособие / Л. В. Кузьменко [и др.] ; дар.: С. И. Кондрашов, Н. Е. Сергиенко, М. И. Гасанов ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : ФОП Панов А. М., 2019. — 244 с.


Фінансовий менеджмент

Омельченко, Л. С. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / Л. С. Омельченко ; дар. Н. О. Власова ; ПДТУ. — Маріуполь : ПДТУ, 2016. — 234 с. : табл., рис.


Контролінг, його сутність та економічне значення

Міщенко, В. А. Контролінг, його сутність та економічне значення / В. А. Міщенко // Вісник Національного технічного університету “ХПІ” : зб. наук. пр. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — Вип. 28(1137): Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. — С. 100-103. — Бібліогр. в кінці ст.


Міжнародні економічні відносини: бакалаврський курс

Міжнародні економічні відносини : бакалаврський курс : навч. посібник / БЕМ НТУ “ХПІ”. - Ч. 2, Т. 2 / С. І. Архієреєв [та ін.] ; дар. І. М. Посохов ; ред. кол.: І. М. Посохов [та ін.]. — Харків : Іванченко І. С., 2019. — 702 с. : табл., рис.


Pages