Ecology. Geology. Geography

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Екологічна реабілітація техногенно забруднених важкими металами ѓрунтів

Екологічна реабілітація техногенно забруднених важкими металами ѓрунтів : методика : присвяч. Міжнародному Року ѓрунтів / А. І. Фатєєв [та ін.] ; дар. Ю. М. Главчева ; ред.: А. І. Фатєєв, В. Л. Самохвалова ; НААН, ННЦ “ІГА імені О. О. Соколовського”. — Харків : Смугаста типографія, 2016. — 147 с.


Екологічний стан і здоров’я жителів міських екосистем. Горбуновські читання

Екологічний стан і здоров’я жителів міських екосистем. Горбуновські читання : 5-6 трав. 2016 року, м. Чернівці : тези доп. / БДМУ, НТУ “ХПІ”, НЕЦУ ; ред. Ю. Г. Масікевич ; співголова оргком. Є. І. Сокол. — Чернівці : Місто, 2016. — 206 с.


Екологічна безпека та природокористування

Екологічна безпека та природокористування = Environmental Safety and Natural Resources : зб. наук. пр. № 2(30) : квітень-червень / КНУБА, ІТГІП НАНУ ; гол.ред. О. С. Волошкіна ; гол. ред. О. М. Трофимчук. — Київ : КНУБА, 2019. — 124 с. : табл., рис.


Геодинамічні умови формування структурно-речовинних комплексів докембрію українського щита

Привалов, В. О. Геодинамічні умови формування структурно-речовинних комплексів докембрію українського щита = Geodynamic Formation Conditions for Precambrian Structural and Compositional Complexes of the Ukrainian Shield / В. О. Привалов, Л. С. Осьмачко, О. М. Пономаренко ; ІГМР НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2020. — 174 с. : рис.


Основные экологические проблемы Туркменистана и пути их решения

Кривилева, С. П. Основные экологические проблемы Туркменистана и пути их решения : монография / С. П. Кривилева, А. П. Гинкул ; дар.: С. П. Кривилева, А. П. Гинкул ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : Точка, 2017. — 69 с. : табл., рис.


Технологія розробки нафтових родовищ

Орловський, В. М. Технологія розробки нафтових родовищ : навч. посібник / В. М. Орловський, В. С. Білецький, В. Г. Вітрик ; ХНУМГ, НТУ “ХПІ”. — Львів : Новий світ. — 2000, 2020. — 244 с. : рис. 


Геологія та нафтогазоносність мезозойського комплексу Дніпровсько-Донецького авлакогену

Святенко, Г. Є. Геологія та нафтогазоносність мезозойського комплексу Дніпровсько-Донецького авлакогену : монографія / Г. Є. Святенко, І. В. Височанський ; УкрНДІгаз. — Харків : ФОП Бровін О. В., 2019. — 150 с.


Соленосні формації: закономірності літогенезу та проблеми використання

Шехунова, С. Б. Соленосні формації: закономірності літогенезу та проблеми використання = Saliferous Formations: Patterns of Lithogenesis and Problems of Usage : монографія / С. Б. Шехунова ; ІГН НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2020. — 334 с. : табл., рис. — (Проєкт “Наукова книга”). 


Геоінформаційні технології

Геоінформаційні технології : підручник / І. В. Пітак [та ін.] ; дар. Н. М. Самойленко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2019. — 296 с.


Экология устойчивого города

Самойленко, Н. Н. Экология устойчивого города : монография / Н. Н. Самойленко, В. Б. Байрачный ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : Щедра садиба плюс, 2015. — 164 с.


Основы общей экологии

Хитрова, И. В. Основы общей экологии : учеб. пособие / И. В. Хитрова, Т. Б. Новожилова ; дар. Т. Б. Новожилова ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : ФОП Мезина В. В., 2017. — 254 с. : табл., рис.


Екологія: Основи екології

Екологія: Основи екології : навч. посібник / Б. І. Харченко [та ін.]. — Львів : Новий світ. — 2000, 2013. — 236 с. : табл., рис.


Технологія розробки нафтових родовищ

Орловський, В. М. Технологія розробки нафтових родовищ : навч. посібник / В. М. Орловський, В. С. Білецький, В. Г. Вітрик ; дар. В. С. Білецький ; ХНУМГ, НТУ “ХПІ”. — Полтава : Техсервіс, 2020. — 243 с.


Pages