Chemistry

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information about publications and the number of copies in the electronic catalogue

Процеси фазоутворення в системі короткозамкнених гальваноконтактів залізо (Ст3) — вуглець (КОКС)

Лавриненко, О. М. Процеси фазоутворення в системі короткозамкнених гальваноконтактів залізо (Ст3)  вуглець (КОКС) : монографія / О. М. Лавриненко ; ІПМ НАНУ, ІГНС ​НАНУ.  Київ : КІМ, 2019. — 300 с.


Інтенсифікація енерго-масообмінних процесів в культуральних середовищах бродильних і мікробіологічних виробництв

Інтенсифікація енерго-масообмінних процесів в культуральних середовищах бродильних і мікробіологічних виробництв : монографі / А. І. Соколенко [та ін.] ; НУХТ. —​ Київ : Кондор, 2018. — 212 с.


Memoirs of Sherlock Holmes

Doyle, A. C. Memoirs of Sherlock Holmes / A. C. Doyle.  Kiev : КМ-БУКС, [2016]. — 284 p.


Electrochemical processes and systems: application for tutors

Electrochemical processes and systems: application for tutors = Електрохімічні процеси та системи: застосування для викладачів : monography / M. Ved’ [et al.] ; дар. М. В. Ведь ; National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". — Kharkiv : FOP Panov A. M., 2018. — ​112 p.


Фармацевтическая химия. Введение в стереохимию фармацевтических органических веществ

Россихин, В. В. Фармацевтическая химия. Введение в стереохимию фармацевтических органических веществ : учеб. пособие / В. В. Россихин, Н. В. Зык, Г. К. Андреев ; НТУ “ХПИ”.  Харьков : НТУ “ХПИ”, 2009. — 80 с.


Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв

Заплетніков, І. М. Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв : навч. посібник / І. М. Заплетніков, В. Г. Мирончук, В. М. Кудрявцев ; НУХТ, ДонДУЕТ. —​ Київ : Центр учбової літ. : Кафедра, 2016. — ​344 с.


Загальна хімія

Загальна хімія : навч. посібник / Булавін В. І. [та ін.] ; дар. В. І. Булавін ; заг. ред. Булавін В. І. ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : ФОП Бровін О. В., 2019. — ​376 с.


Мінералого-петрографічний словник

Білецький, В. С. Мінералого-петрографічний словник / В. С. Білецький, В. Г. Суярко, Л. В. Іщенко. Кн. 1 : Мінералогічний словник / НТУ “ХПІ” ; дар. В. С. Білецький ; уклад.: В. С. Білецький, В. Г. Суярко, Л. В. Іщенко. —​ Харків : НТУ “ХПІ” ; Київ : ФОП Халіков Р. Х., 2018. — 444 с.


Теоретична електрохімія

Тульський, Г. Г. Теоретична електрохімія : навч. посібник / Г. Г. Тульський.   Ч. 1 / В. М. Артеменко, С. Г. Дерібо ; дар. С. Г. Дерібо ; НТУ “ХПІ”.  Харків : Іванченко І. С., 2019. — 183 с.


Науково-освітній доробок професора І. П. Осипова (1855-1918 рр.) в галузі хімії

Камчатний, В. Г. Науково-освітній доробок професора І. П. Осипова (1855-1918 рр.) в галузі хімії : монографія / В. Г. Камчатний ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : Золоті сторінки, 2018. — 232 с.


Клінкерні керамічні матеріали на основі природної і техногенної сировини України

Клінкерні керамічні матеріали на основі природної і техногенної сировини України : монографія / О. Ю. Федоренко [та ін.] ; дар. О. Ю. Федоренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 185 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 886

Національний університет «Львівська політехніка». Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / НУ «ЛП». № 886 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відп. ред. В. Й. Скорохода.  Львів : Львівська політехніка, 2018. — 240 с.


Физико-химические основы и технология утилизации ингибированных смесей концентрированной нитратной кислоты и оксидов азота

Физико-химические основы и технология утилизации ингибированных смесей концентрированной нитратной кислоты и оксидов азота : монография / В. И. Созонтов [и др.] ; дар. Г. И. Гринь ; ВНУ, Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т, Северодонецкий Оргхим. —​ Северодонецк : ВНУ, 2018. — 272 с.


Pages