Technics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information and the number of copies in the electronic catalogue

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 838

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 838 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / відп. ред. І. В. Кузьо. — Львів : Львівська політехніка, 2016. — 227 с.


Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета Вып. 72

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета = Bulletin of Kharkiv National Automobile and Highway University : сб. науч. тр. / ХНАДУ, СВНЦ ТАУ; гл. ред. В. А. Богомолов. Вып. 72. — Харьков : ХНАДУ, 2016. — 192 с. : табл., рис.


Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Машинобудування № 2(74)

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Машинобудування : зб. наук. пр. / НТУУ “КПІ”. № 2(74) / відп. ред. М. І. Бобир. — Київ : НТУУ “КПІ”, 2015. — 158 с. : табл., рис.


Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 839

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 839 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відп. ред. З. А. Стоцько. — Львів : Львівська політехніка, 2016. — 87 с.


Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кібернетика Вип. 1

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кібернетика / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вип. 1(15) / відп. ред. О. К. Закусило. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2015. — 72 с. : табл., рис.


Науковий вісник Донецького національного технічного університету Вип. 1 2016

Донецький національний технічний університет. Науковий вісник Донецького національного технічного університету : всеукр. наук. зб. / Донецький національний технічний університет. Вип. 1(1) / гол. ред. Є. О. Башков. — Красноармійськ : ДонНТУ, 2016. — 147 с. : табл., рис.


Guidelines of calculation and graphical performing the task on the topic “Calculation of linear DC electric circuits”

Guidelines of calculation and graphical performing the task on the topic “Calculation of linear DC electric circuits” = Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання за темою “Розрахунок лінійних електричних кіл постійного струму” : for courses “Theoretical Basics of Electrical Engineering”, “Theory of Electrical and Magnetic Circuits”, “Theory of Electric Circuits” : for students of specialties 141 “Electric Power, Electrical Engineering and Electromechanics”, 151 “Automation and computer-integrated technologies”, 171 “Electronics” / NTU “KhPI” ; comp.: M. M. Rezynkina [et al.]. — Kharkiv : NTU “KhPI”, 2020. — 48 p.

 


Guidelines of calculation and graphical performing the task by the topic “Linear electric circuits of harmonic current”

Guidelines of calculation and graphical performing the task by the topic “Linear electric circuits of harmonic current” = Методичні вказівки до використання розрахунково-графічного завдання за темою “Лінійні електричні кола гармонійного струму” : for courses “Theoretical Basics of Electrical Engineering”, “Theory of Electrical and Magnetic Circuits”, “Theory of Electric Circuits” : for students of specialties 141 “Electric Power, Electrical Engineering and Electromechanics”, 151 “Automation and computer-integrated technologies”, 171 “Electronics” / NTU “KhPI“ ; comp.: M. M. Rezynkina [et al.]. — Kharkiv : NTU “KhPI”, 2020. — 44 p.


Химия, био- и нанотехнологии, экология и экономика в пищевой и косметической промышленности

Химия, био- и нанотехнологии, экология и экономика в пищевой и косметической промышленности : сб. материалов IV Междунар. науч.-практ. конф., 17-18 окт. 2016 г. / НТУ “ХПИ”, ХГУПТ, ХНУВД, НУ “ЛП”. - Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. - 202 с. 


Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Приладобудування Вип. 52(2)

Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Приладобудування / НТУУ “КПІ”. Вип. 52(2) / відп. ред. Т. Р. Клочко. — Київ : НТУУ “КПІ”, 2016. — 117 с. : табл., рис.


Ресурсозбереження та енергоефективність процесів і обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії

Ресурсозбереження та енергоефективність процесів і обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії : матеріали XI Міжнар. наук.-техн. конф., м. Харків, 20-22 листоп. 2019 р., присвяч. 90-річчю заснування каф. обробки металів тиском / НТУ “ХПІ” ; гол. конф. Є. І. Сокол. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 198 с.


Научно-методические основы оценки психофизиологических характеристик руководителей участков угольной шахты

Шевченко, В. Г. Научно-методические основы оценки психофизиологических характеристик руководителей участков угольной шахты : монография / В. Г. Шевченко ; ИГМТ. — Киев : Наук. думка, 2016. — 256 с.


Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка Вип. 1(23), 2015

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.Вип. 1(23) / відп. ред. І. О. Анісімов. — Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2015. — 83 с.


Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування

Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування : XVI Міжнар. наук.-техн. конф., 25 -26 листоп. 2020 р. : тези доп.  / НТУ “ХПІ”, НТУУ “КПІ”, НУК, ІТТФ НАНУ, ІПМаш НАНУ, АТ “Мотор Січ” ; НТУ “ХПІ”, НТУУ “КПІ”, НУК, ІТТФ НАНУ, ІПМаш НАНУ, АТ “Мотор Січ”.  — Харків : ЛІДЕР, 2020. — 93 с. 


Pages