Technics

Information in this website section is updated as new books are added to the library collection. Click on the image to view the contents and the abstract of the book. You can find complete information and the number of copies in the electronic catalogue

Гідравліка

Гідравліка : підручник / В. А. Дідур [та ін.] ; ред. В. А. Дідур. - вид., стер. — Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. — 624 с. 


Історія науки й техніки

Історія науки й техніки [Текст] : навч. посібник / Р. В. Гула [та ін.]. — Київ : Каравела, 2020. — 240 с. : іл.


Автомобили-самосвалы КрАЗ

Левский, В. К. Автомобили-самосвалы КрАЗ : 50-летию выпуска первого серийного украинского грузового автомобиля посвящ. / В. К. Левский, С. В. Сазонов, М. А. Шелепенков ; общ. ред. С. В. Сазонов. — Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2010. — 399 с.


Основи метрології, обробка та представлення результатів досліджень

Латинін, Ю. М. Основи метрології, обробка та представлення результатів досліджень : навч.-метод. посібник / Ю. М. Латинін, О. В. Крахмальов ; дар.: Ю. М. Латинін, О. В. Крахмальов ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 76 с.


Конструкції ліній електропередачі

Бондаренко, В. О. Конструкції ліній електропередачі : навч. посібник / В. О. Бондаренко, В. В. Черкашина ; Е НТУ “ХПІ”. — Харків : Факт, 2020. — 174 с.


Енергетична безпека України: методологія системного аналізу та стратегічного планування

Енергетична безпека України: методологія системного аналізу та стратегічного планування : аналіт. доповідь / О. М. Суходоля [та ін.] ; заг. ред. О. М. Суходоля ; НІСД. — Київ : НІСД, 2021. — 195 с.


Компенсовані керовані випрямлячі в розподілених ситемах електропостачання

Жемеров, Г. Г. Компенсовані керовані випрямлячі в розподілених ситемах електропостачання : монографія / Г. Г. Жемеров, Д. С. Крилов, Д. В. Тугай ; дар. Д. С. Крилов ; ХНУМГ. — Харків : ХНУМГ, 2020. — 258 с.


Pages