Хімія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Оптична спектроскопія іонів перехідних металів у мінералах за різних температур і тисків: спектроскопічні, кристалохімічні та термодинамічні аспекти

Таран, М. М. Оптична спектроскопія іонів перехідних металів у мінералах за різних температур і тисків: спектроскопічні, кристалохімічні та термодинамічні аспекти = Optical Spectroscopy of Ions of Transitional Metals of Minerals at Different Temperatures and Pressures: spectroscopic, crystal chemical and thermodynamic aspects : монографія / М. М. Таран ; ІГМР НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2020. — 399 с. : табл., рис. — (Проєкт “Наукова книга”).


Вибролитье огнеупоров. Т. 2

Примаченко, В. В. Избранные научные труды : в 2 т. / В. В. Примаченко. Т. 2 : Вибролитье огнеупоров / АО “УкрНИИО” ; дар. Е. И. Сокол. — Харьков : Точка, 2020. — 512 с.


Реология и структурообразование в огнеупорных вибролитых зернистых массах и суспензиях. Т. 1

Примаченко, В. В. Избранные научные труды : в 2 т. / В. В. Примаченко. Т. 1 : Реология и структурообразование в огнеупорных вибролитых зернистых массах и суспензиях / АО “УкрНИИО” ; дар. Е. И. Сокол. — Харьков : Точка, 2020. — 368 с.


Теплові процеси в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах

Нагорний, А. О. Теплові процеси в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах : навч. посібник / А. О. Нагорний ; НТУ “ХПІ”. — Харків : ФОП Бровін О. В., 2019. — 124 с.


Контрольні задачі та методичні вказівки для самостійної роботи за курсом “Загальна хімічна технологія”

Контрольні задачі та методичні вказівки для самостійної роботи за курсом “Загальна хімічна технологія” / НТУ “ХПІ” ; уклад.: С. М. Биканов [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 27 с.

 


Технологія переробки молока

Шаблій, Л. М. Технологія переробки молока : навч. посібник / Л. М. Шаблій ; НПУ. — Київ : Кондор, 2019. — 308 с. : табл., рис.


Вестник национального технического университета “ХПИ”. Вып. 43

Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт”. Вестник национального технического университета “ХПИ” : сб. науч. тр. : темат. вып. / НТУ “ХПИ”. Вып. 43 : Химия, химическая технология и экология / отв. ред. М. И. Рыщенко. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2006. — 180 с.


Шеренга великих химиков

Сенковская, А. Шеренга великих химиков / А. Сенковская, С. Сенковский ; дар. М. А. Круглова ; пер. О. Романченко. — Варшава : Наша Ксенгарня, 1963. — 147 с.


Фізико-хімічні й технологічні основи формування коагуляційних структур технічних дисперсій

Макаров, А. С. Фізико-хімічні й технологічні основи формування коагуляційних структур технічних дисперсій : монографія / А. С. Макаров, К. В. Макарова ; ІКХХВ НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2020. — 247 с.


Практикум з курсу фізичної хімії для студентів хіміко-інженерних напрямків освіти всіх форм навчання

Долженко, Ю. І. Практикум з курсу фізичної хімії для студентів хіміко-інженерних напрямків освіти всіх форм навчання : навч.-метод. посібник / Ю. І. Долженко, Б. А. Веретенченко, А. В. Дженюк ; заг. ред. Ю. І. Долженко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2007. — 128 с.


Використання висококонцентрованих потоків енергії в порошковій металургії для отримання карбідосталей

Використання висококонцентрованих потоків енергії в порошковій металургії для отримання карбідосталей : монографія / О. М. Сизоненко [та ін.] ; ІІПТ НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2020. — 151 с.


Сторінки