Хімія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Процеси фазоутворення в системі короткозамкнених гальваноконтактів залізо (Ст3) — вуглець (КОКС)

Лавриненко, О. М. Процеси фазоутворення в системі короткозамкнених гальваноконтактів залізо (Ст3)  вуглець (КОКС) : монографія / О. М. Лавриненко ; ІПМ НАНУ, ІГНС ​НАНУ.  Київ : КІМ, 2019. — 300 с.


Інтенсифікація енерго-масообмінних процесів в культуральних середовищах бродильних і мікробіологічних виробництв

Інтенсифікація енерго-масообмінних процесів в культуральних середовищах бродильних і мікробіологічних виробництв : монографі / А. І. Соколенко [та ін.] ; НУХТ. —​ Київ : Кондор, 2018. — 212 с.


Memoirs of Sherlock Holmes

Doyle, A. C. Memoirs of Sherlock Holmes / A. C. Doyle.  Kiev : КМ-БУКС, [2016]. — 284 p.


Electrochemical processes and systems: application for tutors

Electrochemical processes and systems: application for tutors = Електрохімічні процеси та системи: застосування для викладачів : monography / M. Ved’ [et al.] ; дар. М. В. Ведь ; National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". — Kharkiv : FOP Panov A. M., 2018. — ​112 p.


Фармацевтическая химия. Введение в стереохимию фармацевтических органических веществ

Россихин, В. В. Фармацевтическая химия. Введение в стереохимию фармацевтических органических веществ : учеб. пособие / В. В. Россихин, Н. В. Зык, Г. К. Андреев ; НТУ “ХПИ”.  Харьков : НТУ “ХПИ”, 2009. — 80 с.


Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв

Заплетніков, І. М. Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв : навч. посібник / І. М. Заплетніков, В. Г. Мирончук, В. М. Кудрявцев ; НУХТ, ДонДУЕТ. —​ Київ : Центр учбової літ. : Кафедра, 2016. — ​344 с.


Загальна хімія

Загальна хімія : навч. посібник / Булавін В. І. [та ін.] ; дар. В. І. Булавін ; заг. ред. Булавін В. І. ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : ФОП Бровін О. В., 2019. — ​376 с.


Мінералого-петрографічний словник

Білецький, В. С. Мінералого-петрографічний словник / В. С. Білецький, В. Г. Суярко, Л. В. Іщенко. Кн. 1 : Мінералогічний словник / НТУ “ХПІ” ; дар. В. С. Білецький ; уклад.: В. С. Білецький, В. Г. Суярко, Л. В. Іщенко. —​ Харків : НТУ “ХПІ” ; Київ : ФОП Халіков Р. Х., 2018. — 444 с.


Теоретична електрохімія

Тульський, Г. Г. Теоретична електрохімія : навч. посібник / Г. Г. Тульський.   Ч. 1 / В. М. Артеменко, С. Г. Дерібо ; дар. С. Г. Дерібо ; НТУ “ХПІ”.  Харків : Іванченко І. С., 2019. — 183 с.


Науково-освітній доробок професора І. П. Осипова (1855-1918 рр.) в галузі хімії

Камчатний, В. Г. Науково-освітній доробок професора І. П. Осипова (1855-1918 рр.) в галузі хімії : монографія / В. Г. Камчатний ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : Золоті сторінки, 2018. — 232 с.


Клінкерні керамічні матеріали на основі природної і техногенної сировини України

Клінкерні керамічні матеріали на основі природної і техногенної сировини України : монографія / О. Ю. Федоренко [та ін.] ; дар. О. Ю. Федоренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 185 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 886

Національний університет «Львівська політехніка». Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / НУ «ЛП». № 886 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відп. ред. В. Й. Скорохода.  Львів : Львівська політехніка, 2018. — 240 с.


Физико-химические основы и технология утилизации ингибированных смесей концентрированной нитратной кислоты и оксидов азота

Физико-химические основы и технология утилизации ингибированных смесей концентрированной нитратной кислоты и оксидов азота : монография / В. И. Созонтов [и др.] ; дар. Г. И. Гринь ; ВНУ, Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т, Северодонецкий Оргхим. —​ Северодонецк : ВНУ, 2018. — 272 с.


Сторінки