Критерії та рівні розвитку конкурентоспроможності фахівця

Романовський О. Г. Критерії та рівні розвитку конкурентоспроможності фахівця : навч.-метод. посіб. для слухачів магістерської прогр. зі спец. «Адміністративний менеджмент» / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, С. М. Резнік ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т. — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 40 с.
 
Довідка про авторів та перелік їх публікацій: