Хімія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Товарознавство шкіряно-хутрової сировини

Андреєва, О. А. Товарознавство шкіряно-хутрової сировини : навч. посібник / О. А. Андреєва, Г. В. Цеменко ; Київський нац. ун-т технології та дизайну. — Київ : Кондор, 2012. — 359 с.


Матеріалознавство

Афтанділянц Є. Г. Матеріалознавство : підручник / Є. Г. Афтанділянц, О. В. Зазимко, К. Г. Лопатько. — Херсон : Олді-плюс, Київ: Ліра-К, 2013. — 612 с.


Формування якості товарів

Назаренко, В. О. Формування якості товарів. Частина 1 : навч. посібник /  В. О. Назаренко,  О. П. Юдичева,  В. А. Жук. — К. : Центр учбової літератури, 2012. — 386 с.


Медична хімія

Миронович, Л. М. Медична хімія : навч. посібник / Л. М. Миронович, О. О. Мардашко. — 2-ге вид. — К. : Каравела, 2010. — 168 с.


Каталізатори в технології неорганічних речовин

Каталізатори в технології неорганічних речовин : монографія / Л. Л. Товажнянський , О. Я Лобойко , А. М. Бутенко [та ін.] ; за ред. Л. Л. Товажнянського , О. Я. Лобойка. — X. : Вид-во «Підручник НТУ “ХПІ”», 2013. — 220 с.


Процессы промывки и сушки текстильных материалов

Кошелева, М. К. Процессы промывки и сушки текстильных материалов : Расчет, повышение эффективности. Промывка и контактная сушка хлопчатобумажных тканей после мерсеризации : учеб. пособие. Ч. 1 / М. К. Кошелева. М. : МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2009. 52 с.


Азот в жидких сталях и шлаках

Лакомский, В. И. Азот в жидких сталях и шлаках : монография / В. И. Лакомский, В. В. Лакомский ; под ред. акад. Б. Е. Патона ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электросварки им. Е. О. Патона. — К. : Наук. думка, 2012. — 141 с.


Основи загальної хімії

Булавін, В. І. Основи загальної хімії : навч. посібник / В. І. Булавін, А. М. Бутенко, М. М. Волобуєв ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Х. : НТУ "ХПІ", 2008. — 192 с.


Геология нефти и газа

Соловьев, В. О. Геология нефти и газа : учеб. пособ. / В. О. Соловьев, В. А. Терещенко, И. М. Фык, А. О. Яковлев. — X. : НТУ «ХПИ», 2012. — 148 с.


Основы теории твердения, прочности, разрушения и долговечности портландцемента, бетона и конструкций из них

Основы теории твердения, прочности, разрушения и долговечности портландцемента, бетона и конструкций из них : монография : в 3-х т. / Укр. гос. акад. ж.-д. трансп. ; под ред. проф. А. Н. Плугина. — К. : Наук. думка. Т. 3 / А. Н. Плугин [и др.], 2012. — 281 с.


Технологія модифікованих жирів

Гладкий, Ф. Ф. Технологія модифікованих жирів : навч. посіб. / Ф. Ф. Гладкий., В. К. Тимченко, І. М. Демидов та ін. ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Х. : НТУ "ХПІ", 2012. — 210 с.


Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах

Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах : навч. посіб. : у 2 ч. — Ч. 1 / Л. Л. Брагіна, А. М. Корогодська, О. Я. Пітак [та ін.] ; за ред. М. І. Рищенка. — Харків : Підручник НТУ «ХПІ», 2012. — 332 с.


Хімія. Тести

Луцевич, Д. Д. Хімія. Тести : навч.-метод. посібник / Д. Д. Луцевич ; ред. Б. С. Зіменковський. — К. : Знання, 2012. — 592 с.


В'яжучі матеріали

Шабанова, Г. М. В'яжучі матеріали : текст лекцій / Г. М. Шабанова, А. М. Корогодська. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2012. — 150 с.


Фізична хімія

Цветкова Л. Б. Фізична хімія : теорія і задачі : навч. посібник / Л. Б.Цветкова. — Львів : ”Новий Світ-2000”, 2011. — 415 с.

 


Хімія

Голубєв, A. B. Хімія : навч. посіб. / A. B. Голубєв, В. І. Лисін, І. В. Коваленко, Г. В. Тарасенко ; за ред. акад. УАН Голубєва A. B. — К. : Кондор, 2013. — 578 с.


Хімія р5-елементів та їх сполук

Хімія р5-елементів та їх сполук : навч. посібник / А. М. Бутенко [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Х. : Підручник НТУ ”ХПІ”, 2011. — 240 с.

 


Сторінки