روش های آزمایشگاهی : تهیه و شناسایی رنگ نساجی

Haji Sharifi, M. روش های آزمایشگاهی : تهیه و شناسایی رنگ نساجی = Preparation and Identification of Textile Dyes (Laboratory Procedures) : translation from English M. Haji Sharifi, A. Khosravi Preparation and Identification of Textile Dyes (Laboratory Procedures) / M. Haji Sharifi, A. Khosravi ; дар. Амир Эсхан Карими Язди. — [S. l. : s. n.], [20--]. — 351 p.