مواد کامپوزیت‌ با نگرشی‌ بر روشهای‌ نوین‌ آنالیز حرارتی‌

Firouzmanesh, M. R. مواد کامپوزیت‌ با نگرشی‌ بر روشهای‌ نوین‌ آنالیز حرارتی‌ = Composite Materials Through New Methods of Thermal Analysis : translation from English M. R. Firouzmanesh, S. Yazdanpanah Composite Materials Through New Methods of Thermal Analysis / M. R. Firouzmanesh, S. Yazdanpanah ; дар. Амир Эсхан Карими Язди. — [S. l.] : RIERCO, [20--]. — 33 p.