Положення про інформаційно-бібліографічний відділ НТБ НТУ «ХПІ»

1. Загальні положення
1.1. Інформаційно-бібліографічний відділ (далі — Відділ) є структурним підрозділом Науково-технічної бібліотеки (далі — НТБ) НТУ «ХПІ» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (далі — Університет), що забезпечує інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів, бібліографування наукового доробку науковців Університету та формування  інформаційної  культур користувачів НТБ.
1.2. Відділ є самостійним підрозділом НТБ і підпорядковується директору НТБ.
1.3. У своїй діяльності керується Конституцією України, Указом Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (від 25.06.2013 р. № 344/2013), чинним законодавством України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про авторське право», «Про науково-технічну інформацію», постановами Кабінету Міністрів України та наказами Міністерства культури України; рекомендаціями науково-методичної комісії № 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Харківського зонального методичного центру та Методичної ради університету, іншими нормативними документами, Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, наказами ректора та розпорядженнями по Університету, регламентуючою та технологічною документацією НТБ та Відділу, Положенням про НТБ, Правилами користування НТБ та цим Положенням.
2. Основні завдання Відділу
2.1. Забезпечення повного, якісного й оперативного інформаційного обслуговування користувачів НТБ усіх категорій, відповідно до їх інформаційних запитів, через вільний доступ до електронних ресурсів власної генерації, наукових інформаційних ресурсів, придбаних Університетом, ресурсів, доступних на корпоративних засадах та до вітчизняного та світового інформаційного простору через Інтернет.
2.2. Формування інформаційної культури користувачів НТБ, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами та інформаційними сервісами НТБ.
2.3. Сприяння формуванню позитивного іміджу Університету та формуванню бренду учених Університету у науковому інформаційному просторі. Популяризація наукового доробку науковців Університету та їх здобутків шляхом створення біобібліографії вчених Університету, складання бібліографічних покажчиків та представлення у світовому інформаційному просторі.
2.4. Інформаційний супровід та підтримка наукових досліджень.
2.5. Формування та ведення баз даних електронного каталогу НТБ.
2.6. Організація, зберігання, ефективне використання та популяризація довідково-інформаційного фонду Відділу.
3. Основні функції Відділу
3.1. Здійснює інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування користувачів.
3.1.1. Надає інформаційні послуги користувачам у читальному залі довідкових та інформаційно-бібліографічних видань шляхом використання різних форм бібліотечного і довідково-інформаційного сервісу.
3.1.2. Реалізує можливості міжбібліотечного абонементу та електронної доставки документів за запитами користувачів.

3.1.3. Забезпечує інформаційно-бібліографічний супровід наукових заходів НТБ та Університету.
3.2. Сприяє розвитку здатності користувачів до самоосвіти та адаптації користувачів у сучасному інформаційному суспільстві.
3.2.1. Забезпечує організацію комплексу заходів з формування та підвищення рівня інформаційної культури різних категорій користувачів:
3.2.2. Надає консультації з питань використання наукометричних ресурсів та показників науковцями, проводить бесіди, практичні заняття з правил користування електронними ресурсами, традиційними каталогами та картотеками,
3.2.3. Вивчає інформаційні потреби науково-педагогічних працівників, співробітників, студентів, аспірантів, докторантів з метою найповнішого їх задоволення.
3.2.4. Здійснює групове, масове інформування та індивідуальне інформаційне обслуговування користувачів за системою вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ) та диференційованого обслуговування керівництва Університету (ДОК).
3.3. Здійснює укладання біобібліографічних покажчиків, рекомендаційних і тематичних списків видань, реалізує біобібліографічні проекти НТБ.
3.4. Здійснює аналітико-синтетичну обробку періодичних видань. Формує бібліографічну БД статей «Періодичні видання».
3.5. Забезпечує та координує роботу з аналітико-синтетичної обробки наукових збірок.
3.6. Формує БД «Авторитетний файл: індивідуальні автори».
3.7. Долучається до створення галузевих, регіональних та загальнодержавних БД.
3.8. Удосконалює технологічні процеси. Розробляє інструкції, технологічні документи, які регламентують виробничі процеси Відділу.
3.9. Вивчає, узагальнює й упроваджує в практику роботи відділу інноваційний досвід вітчизняних та зарубіжних бібліотек, нові бібліотечні технології, результати бібліотечних науково-дослідних робіт за напрямками діяльності Відділу, рекомендації НМБК.
3.10. Бере участь в організації науково-практичних семінарів, інформаційних заходах НТБ та Університету.
3.11. Долучається до іншої діяльності, не забороненої чинним законодавством і спрямованої на розвиток бібліотечно-бібліографічної та інформаційної справи.
4. Структура й управління Відділом
4.1. Керівництво Відділом здійснює завідувач, призначений наказом ректора за поданням директора НТБ.
4.2. Структура та штат Відділу визначається штатним розписом НТБ за поданням директора НТБ.
4.3. У структурі Відділу: 3 сектори: сектор наукової бібліографії, сектор міжбібліотечного абонементу, сектор інформаційно-бібліографічного обслуговування та читальний зал довідкових та інформаційно-бібліографічних видань.
4.4. Завідувачі секторів Відділу забезпечують роботу за напрямками їх діяльності.
4.5. Структуру Відділу та його кількісний склад визначають з огляду на характер і обсяг робіт, а також із урахуванням функціональних завдань, покладених на нього. У разі потреби у Відділі можуть бути створені інші сектори, якщо специфіка діяльності цього потребує.
4.6. Співробітники Відділу призначаються і звільняються з посади наказом ректора за поданням директора НТБ з відома завідувача Відділу згідно чинного законодавства і мають забезпечувати повноцінне функціонування НТБ, сучасний рівень інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів.
4.7. Обов’язки співробітників Відділу визначаються посадовими інструкціями, затвердженими ректором Університету та функціональними обов’язками, затвердженими проректором Університету
4.8. Завідувач Відділу входить до складу методичної ради НТБ (далі — МР).
4.9. Завідувач Відділу організовує всю роботу Відділу і відповідає за його діяльність. Розпорядження завідувача Відділу обов’язкові для всіх працівників Відділу.
4.10. Основні напрями наукової роботи Відділу визначає та затверджує рада дирекції НТБ. Діяльність працівників Відділу відбувається згідно з індивідуальними планами роботи.
4.11. Робота Відділу базується на основі принципів наукової організації праці, науково-обґрунтованих норм праці та плану роботи, який розглядає МР НТБ та затверджує директор НТБ.
4.12. Співробітники відділу несуть солідарну матеріальну відповідальність.
5. Права й обов'язки Відділу
5.1. Відділ має право:
5.1.1. Отримувати від інших підрозділів НТБ та Університету інформацію, необхідну для вирішення поставлених перед Відділом завдань.
5.1.2. Самостійно вирішувати питання, пов’язані з виконанням виробничих функцій та розподілом функціональних обов’язків у межах Відділу.
5.1.3Брати участь в обговоренні питань, які входять до компетенції Відділу на засіданнях ради дирекції, МР НТБ, вносити пропозиції для розгляду питань на нарадах та засіданнях ради дирекції з удосконалення роботи Відділу, у розробці регламентуючої документації з питань інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів НТБ.
5.1.4Представляти Бібліотеку, за дорученням директора НТБ, в інших бібліотеках, установах та організаціях.
5.1.5Здійснювати в установленому порядку листування з іншими бібліотеками, установами та організаціями з питань пов’язаних з напрямами діяльності Відділу.
5.1.6Подавати пропозиції щодо заохочення особливо сумлінних співробітників та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення трудової, виробничої дисциплін;
5.1.7Підвищувати професійну кваліфікацію, брати участь у міжнародних бібліотечних програмах та проектах, всеукраїнських науково-практичних конференціях, нарадах, навчально-методичних семінарах, за узгодженням з директором НТБ.
5.1.8Залучати, за узгодженням з директором НТБ, співробітників інших відділів для опрацювання певних проектів та для виконання окремих робіт.
5.1.9Користуватись усіма правами, що викладені в Конституції України, Статуті Університету, колективному договорі та інших документах.
5.2. Відділ зобов’язаний:
5.2.1. Дотримуватися чинного законодавства та виконувати накази ректора Університету та розпорядження директора НТБ;
5.2.2Надавати користувачам НТБ можливість вільного та безкоштовного користування основними та сервісними послугами НТБ, оперативно та якісно обслуговувати користувачів НТБ.
5.2.3Своєчасно подавати до адміністрації НТБ звіти, плани роботи Відділу, довідки та своєчасно виконувати планові завдання, прийняті рішення, забезпечувати достовірність звітних показників.
5.2.4Удосконалювати організацію праці, форми й методи роботи та управління у Відділі, підвищувати якість та ефективності роботи всіх підрозділів Відділу.
5.2.5Зберігати в належному стані бібліотечний фонд, устаткування та обладнання, що знаходиться у приміщеннях Відділу.
5.2.6Нести матеріальну відповідальність за документи, тимчасово передані у Відділ для опрацювання.
5.2.7Дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарних норм згідно чинного законодавства та виконувати накази ректора Університету та розпорядження адміністрації НТБ.
5.2.8Відповідальність співробітників Відділу регулюється «Положенням про науково-технічну бібліотеку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», посадовими інструкціями та функціональними обовязками співробітників.
6. Взаємодія Відділу з іншими підрозділами
6.1. Відділ подає:
6.1.1. Директору на затвердження — регламентуючу та технологічну документацію, плани, звіти та довідки про роботу Відділу, графіки відпусток, табель обліку робочого часу, замовлення на бібліотечну техніку, ремонт устаткування та приміщення.
6.1.2. Заступнику директора НТБ — плани, звіти, довідки, статистичні показники про роботу Відділу для узгодження.
6.1.3. МР НТБ — основну регламентуючу і технологічну документацію на розгляд.
6.1.4. До відділу комплектування документів — замовлення на придбання довідкових, інформаційно-бібліографічних видань та періодичних видань, аналітико-синтетична обробка яких виконується за корпоративними проектами.
6.1.5. Відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення — пропозиції щодо оптимізації технологічних процесів, замовлення на розробку інструкцій по роботі з програмами та технічними пристроями, навчання співробітників новим технологіям. Матеріали для сканування.
6.1.6. Відділу зберігання фондів — заявки на придбання канцтоварів, дублетні та застарілі видання, які не використовуються в довідково-бібліографічному фонді.
6.1.7. Науково-методичному відділу — документи та пропозиції для розгляду на МР НТБ, поточні плани з підвищення кваліфікації співробітників, звіти з підвищення кваліфікації, інформацію за окремими напрямами роботи.
6.1.8. Відділу обслуговування навчальною літературою — Вісники Університету для формування бібліографічних записів та індексування статей ключовими словами.
6.1.9. Відділу обслуговування науковою літературою — списки видань для організації книжкових виставок, переглядів.
6.1.10. Відділу електронних ресурсів — бібліографічні списки видань до біобібліографічних проектів з посиланнями на електронні версії видань, як із зовнішніх джерел.
6.2.  Відділ отримує:
6.2.1. Від директора — розпорядження щодо організаційно-виробничої діяльності; координуючу та іншу поточну інформацію щодо планування і звітності; затверджену регламентуючу та технологічну документацію.
6.2.2. Від заступника директора — вказівки та усні розпорядження щодо поточної діяльності Відділу.
6.2.3. Від секретаря директора — копії наказів та розпоряджень ректора щодо змін у структурних підрозділах Університету.
6.2.4. Від відділу комплектування документів — тематичні плани видавництв, інформаційні матеріали, каталоги періодичних видань, періодичні видання до підсобного фонду відділу.  
6.2.5. Від відділу зберігання фондів — нові надходження документів, канцтовари.
6.2.6. Від науково-методичного відділу — методичну допомогу з питань розробки технологічної документації, оптимізації діяльності Відділу та упровадження досвіду роботи бібліотек.
6.2.7. Від відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення — консультації з питань експлуатації комп’ютерної техніки та програмного забезпечення.
6.2.8. Від відділу наукової обробки документів та організації каталогів — каталожні картки на довідкові видання, словники та енциклопедії.
6.2.9. Від кафедр Університету — замовлення на інформаційно-бібліографічний супровід наукових заходів, проведення виставок-переглядів, укладання біобібліографічних покажчиків.
6.2.10. Від відділів обслуговування — видання для організації виставок, переглядів, інших заходів та аналітичного опису для формування БД «Періодика», Вісники Університету після формування бібліографічних записів та індексування статей ключовими словами.
                                                                                                                   
Завідувач інформаційно-бібліографічного відділу                                            Н. В. Непран
 
                                                        Директор НТБ                                              Л. П. Семененко