Безпека людини у сучасних умовах

Еколо́гія (грец. οίκος — будинок, дім; грец. λογος — наука) — наукова дисципліна, один з розділів біології, який досліджує взаємовідносини між біотичними та соціальними цілісностями та їхнім довкіллям.

Екологія вивчає взаємовідносини організмів із довкіллям, досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових систем (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери), виявляє механізми підтримання їх стійкості у просторі й часі.

Екологія

Безпе́ка життє́дія́льності — галузь науково-практичної діяльності, спрямованої на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу їх на організм людини, основ захисту здоров'я та життя людини і середовища її проживання від небезпек, а також на розробку і реалізацію відповідних засобів і заходів щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини, як у побутових умовах, так і в умовах надзвичайних ситуацій.

Безпека життедіяльності

Фотографії з виставки "Безпека людини у сучасних умовах"

У XX столітті екологія і безпека життєдіяльності людини стали одними з найактуальніших наук, а проблема взаємодії людини та біосфери – глобальною проблемою сучасності. Третє тисячоліття справедливо називають інформаційним, комп’ютерним, людство змушене звіряти та узгоджувати свою повсякденну діяльність з фундаментальними законами загального розвитку. Прискорений розвиток техногенної цивілізації породив безліч проблем – екологічних, економічних, соціальних, національних. Все це потребує впровадження природоохоронних заходів, які гарантуватимуть ефективне управління процесами природокористування.

Одним з основних напрямів безпеки життєдіяльності в умовах глобалізації є збереження середовища існування людини. Потреба вирішення природоохоронних, соціальних, демографічних, екологічних та інших проблем постала не лише перед Україною, а й перед усім світом. Уряд України намагається вирішити питання безпеки людини, але заходи, які застосовуються, не досить ефективні та не призводять до суттєвих позитивних результатів.

Більшість фахівців, громадських організацій переконані, що запорукою успішного розв’язання проблеми виживання людини в сучасному світі є підвищення освітнього рівня населення. Подолання екологічної кризи є складовою національної політики кожної країни, адже першочерговим завданням людства є запобігання глобальної екологічної катастрофи.

Пізнання феноменів безпеки життєдіяльності сприяє формуванню у кожної особистості високої екологічної культури, сучасного світогляду, екологічної свідомості. Це допоможе розв’язати складні проблеми сьогодення, зробити навколишнє середовище екологічно безпечним. В НТУ "ХПІ" проводиться III Міжнародна науково-практична конференція "Безпека людини у сучасних умовах". У роботі конференції 8-9 грудня 2011 р. взяли участь 141 фахівців та заслухано 130 доповідей. Учасники конференції визначили важливість та пріоритетність питань безпеки життєдіяльності людини у сучасних умовах.

Непран Н. В зав. інформаційно-бібліографічного відділу та Куліш В. І. головний бібліограф відділу презентували виставку-перегляд "Безпека людини у сучасних умовах" (213 джерел). Були представлені книги з фонду науково-технічної бібліотеки НТУ "ХПІ". Для широкого загалу підготовлено і списки видань, з якими всі бажаючі можуть ознайомитися на сайті бібліотеки.