Безпека людини у сучасних умовах

У навчальному посібнику розглянуті теоретичні питання безпеки життєдіяльності. Наведені історія становлення наукового напрямку "Безпека життєдіяльності", основні поняття, розглянуті ризик і засоби його аналізу, безпека життєдіяльності при надзвичайних ситуаціях, висвітлені оцінка психологічних властивостей людини та аналіз системи "людина техніка-середовище", питання нормативно-правової основи і системи управління щодо безпеки життєдіяльності. Посібник відповідає навчальній програмі з курсу "Безпека життєдіяльності".

Безпека життєдіяльності : навч. посібник / Березуцький В. В., Васьковець Л. А., Вершиніна Н. П. [та ін.] ; за ред. проф. В. В. Березуцького. — Х. : Факт, 2005. — 384 с.

Представлены правовые, нормативные и организационные основы обеспечения безопасного взаимодействия человека со средой обитания. Изложены современные принципы, методы и средства обеспечения безопасности труда работников промышленных предприятий в штатных и чрезвычайных ситуациях, пути обеспечения нормируемых гигиенических, экологических, эргономических характеристик производственной среды.

Безопасность жизнедеятельности в машиностроении / В. Г. Ерёмин, В. В. Сафронов, А. Г. Схиртладзе, Г. А. Харламов ; под ред. Ю. М. Соломенцева . — М. : Высш. школа, 2002. — 308 с. : ил.

Учебное пособие предназначено для студентов высших технических учебных заведений, изучающих дисциплины : "Экология" и "Охрана окружающей среды". Учебное пособие написано в соответствии с образовательным стандартом для технических вузов. В нём рассмотрены вопросы биологической, промышленной и правовой экологии. Отражён опыт преподавания этих дисциплин в технических высших учебных заведениях. Использованы наработки федеральных, региональных и местных надзорных и исполнительных органов по вопросам охраны окружающей среды. Пособие может быть полезно при изучении курса экологии в технических ВУЗах, а также при подготовке специалистов-экологов и аспирантов.

Гарин В. М. Экология для технических вузов / В. М. Гарин, И. А. Клёнова, В. И. Колесников. — Ростов-на- Д., 2001. — 381 с.

Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та ін. презентують іміджеве видання з питань екології та вирішення проблем природоохоронної сфери нашої держави. В виданні представлені провідні підприємства, організації , фірми, корпорації, представництва природоохоронної галузі. Подана інформація сприятиме налагодженню взаємовигідної співпраці, розширенню ділових контактів, залученню інвестицій і подальшому інтегруванню нашої країни у міжнародний економічний, науковий і культурний простір.

Екологія та природні багатства України : презентаційно-іміджевий альманах. Вип. 1. — К. : Новий друк, 2004. — 320 с. — (Екологія та природні багатства України)

Впервые на единой методологической основе рассмотрены вопросы воздействия на окружающую среду не только загрязняющих веществ химического и биологического происхождения, но и таких факторов, как шум, вибрация, ионизирующие и неионизирующие излучения, электрический ток и др. Представлены основные методы анализа процессов в окружающей среде при воздействии на нее различных антропогенных факторов. Описаны методы и средства контроля и защиты окружающей среды от различных факторов, негативно влияющих как на окружающую среду, так и на человека – неотъемлемой составляющей системы окружающая среда – человек – окружающая среда.

Инженерная экология [текст] : учеб. / под ред. проф. В. Т. Медведева. — М. : Гардарики, 2002. — 687 с. : ил.

Описано системні підходи до моделювання, прогнозування і оптимізації стану навколишнього середовища з позицій соціоеколого-економічних критеріїв гармонійної взаємодії природи і суспільства. Викладено методи моделювання і прогнозування стану водних екосистем, охорони повітряного басейну, збереження грунтів, раціонального природокористування із застосуванням методів самоорганізації, сплайн-апроксимації, побудови ієрархічних експертно-логічних систем, імітаційно-оптимізаційного моделювання, теорії багатокритеріальної оптимізації та прийняття рішень в умовах невизначеності.

Ковальчук П. І. Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища [текст]: навч посібник / П. І. Ковальчук. — К. : Либідь, 2003. — 208 с.

У посібнику викладено основи екологічної метрології в Україні, наведено форми та методи оцінки якості навколишнього середовища, розглянуто комплексний підхід в проведенні моніторингових досліджень за станом довкілля, додаються існуючі нормативи якості довкілля України, наведено методи дослідження параметрів повітря, води та грунту, розглянуто пристрої і прилади, які використовуються для цих досліджень.

Методи вимірювань параметрів навколишнього сеедовища [текст] : навч. посібник / Макісевич Ю. Г., Гринь С. О., Герецун Г. М. [та ін.]. — Чернівці : Зелена буковина, 2005. — 344с. : іл.

У посібнику викладено основи екологічного нормування в Україні, наведено форми та критерії оцінки якості навколишнього середовища, розглянуто комплексний підхід при визначенні гранично допустимих навантажень на екосистеми, додаються існуючі нормативи якості довкілля України, викладено методи управління в галузі навколишнього середовища.

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище[текст]: навч. посібник / Товажнянський Л. Л., Масікевич Ю. Г., Моісеєв В. Ф. [та ін.] ; за ред. Масікевича Ю. Г., проф. Моісеєва В. Ф. — Чернівці : Зелена Буковина, 2005. — 284 с.

Изложены основные исторические этапы взаимодействия человека и природы, данные о ресурсах и возможностях Земли, о локальных, глобальных и социальных экологических проблемах. Анализируются перспективы решения важнейшей мировой проблемы - сохранения жизни на земле на основе нового политического мышления. Мышления, экологизации, экономики и гармонизации отношений между человеком и природой. Книга охватывает все наиболее важные разделы современной экологии как науки и мировоззрения о проблемах выживания. Фатальности экологического кризиса противопоставляются принципы и условия экологически ориентированного социально-экономического развития человеческого общества.

Энергия. Экология. Будущее / Семиноженко В. П., Канило. П. М., Остапчук В. М., Ровенский А. И. — Х. : Прапор, 2003. — 464 с.

У посібнику теоретично проаналізовано категорії безпеки як стан захищеності з позицій ризикоорієнтованого підходу. Безпеку життєдіяльності розглянуто у контексті системи "людина-життєве середовище в перерізі різних сфер життєдіяльності. Грунтовно проаналізовані чинники, які впливають на здоров’я і працездатність людини, визначають умови її існування та життєдіяльності. З погляду сучасних теорій особистості досліджено основні аспекти вчинку, які суттєво впливають на життєдіяльність індивіда. Розкрито вплив соціалізації індивіда на його поведінку та роль педагога в цьому процесі у контексті проблеми безпеки життєдіяльності.

Яким Р. С. Безпека життєдіяльності людини : навч. посібник / Р. С. Яким. — Львів : Бескид Біт, 2005. — 304 с.

Pollution prevention is the use of the materials, processes, of practices that reduce or eliminate the creation of pollutants or wastes at the source. It includes practices that reduce the use of hazardous and nonhazardous materials, energy , water, or other resources as well as those that protect natural resources through efficient use.

Harry M. Freeman industrial pollution prevention handbook / Freeman M. Harry. — New York, 1995. — 940 с.