Безпека людини у сучасних умовах

Безпека людини у сучасних умовах. Книги за 2010-2011 роки

1. Андрусевич, А. Конвенція Еспо: транскордонна оцінка впливу на навколишнє середовище : практ. посібник для громадян та НУО / А. Андрусевич ; дар. Н. Андрусевич[Львів] : ВД Укрпол, [2010]

2. Астрелин, И. М. Современное состояние проблемы накопления и переработки отходов водоочистки в Украине / И. М. Астрелин // Вестник национального технического университета "ХПИ " : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-тХ. : НТУ "ХПИ ", 2010. – Вып. 10: Химия, химическая технология и экология. – С. 35-51. – Библиогр.: с. 51 (12 назв.)

3. Багно, А. О. Дослідження якісного складу осаду міських стічних вод в залежності від терміну зберігання на мулових картах / А. О. Багно, М. Д. Волошин // Вестник национального технического университета "ХПИ " : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. – Х. : НТУ "ХПИ ", 2010. – Вып. 10: Химия, химическая технология и экология. – С. 57-63. – Бібліогр.: с. 63 (5 назв.)

4. Безпека людини у сучасних умовах : матеріали II Міжнар. наук.-метод. конф. "Ярмарок інновацій, інвестицій, нанотехнологій ", 2-3 грудня 2010 року, м. Харків / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; упоряд.: В. В. Березуцький, Л. А. Будкова ; відп. ред. В. В. Березуцький. – Х. : Віровець А. П. : Апостроф, 2010. – 332 с.

5. Бойко, Т. В. Оценка экологического риска на основе индексных показателей / Т. В. Бойко // Вестник национального технического университета "ХПИ " : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. – Х. : НТУ "ХПИ ", 2010. – Вып. 10: Химия, химическая технология и экология. – С. 103-108. – Библиогр.: с. 108 (7 назв.)

6. Власенко, В. М. Экологический катализ : монография / В. М. Власенко ; дар. В. М. Власенко. – К. : Наук. думка, 2010. – 238 с.

7. Галенко, М. В. Дослідження процесів зниження токсичності вихлопних газів автотранспорту / М. В. Галенко // Вестник Национального технического университета "ХПИ" : сб. науч. тр. :темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. – Х. : НТУ "ХПИ ", 2010. – Вып. 13: Химия, химическая технология и экология. – С. 13-18. – Бібліогр.: с. 17-18 (2 назв.)

8. Гринь, С. О. Екологія людини: практичний курс : навч. посібник / С. О. Гринь, П. В. Кузнєцов, Н. М. Самойленко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Х. : Підручник НТУ "ХПІ ", 2011. – 76 с.

9. Гринь, С. О. Соціальна екологія: практичний курс : навч. посібник / С. О. Гринь, П. В. Кузнєцов, Н. М. Самойленко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Х. : Підручник НТУ "ХПІ ", 2011. – 120 с.

10. Дипломне проектування. Розділи з охорони праці : навч. посібник / С. О. Буракова [та ін.] ; ред. С. О. Буракова. – Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2010. – 360 с.

11. Жуковский, Т. Ф. Ресурсосберегающая и экологически ориентированная технология получения ванадиевой продукции из отходов производства / Т. Ф. Жуковский // Вестник Национального технического университета "ХПИ " : сб. науч. тр. :темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. – Х. : НТУ "ХПИ ", 2010. – Вып. 13: Химия, химическая технология и экология. – С. 29-35. – Библиогр.: с. 35 (5 назв.)

12. Жулавський, А. Ю. Інвестиційний потенціал регіону в системі еколого-економічних відносин / А. Ю. Жулавський, Я. В. Говорун // Вестник Национального технического университета "ХПИ " : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2010. – Вып. 7: Технический прогресс и эффективность производства. – С. 70-77. – Бібліогр.: с. 77 (13 назв.)

13. Заплатинський, В. М. Безпека в структурі потреб людини за А. Маслоу / В. М. Заплатинський // Вестник национального технического университета "ХПИ " : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2010. – Вып. 17: Новые решения в современных технологиях. – С. 50-55. – Бібліогр.: с. 55 (4 назв.)

14. Збірник нормативно-правових актів України про працю : усі нормативно-правові акти надано станом на 1 лютого 2010 р. / упоряд. С. О. Борисенко. – 9-те вид. – Х. : Бурун Книга, 2010. – 416 с.

15. Кизима, Р. А. Екологія : навч. посібник / Р. А. Кизима ; Рівненський держ. гуманіт. ун-т. – Х. : Бурун Книга, 2010. – 304 с.

16. Козуля, Т. В. Процеси екологічного регулювання. Концепція корпоративної екологічної системи : монографія / Т. В. Козуля ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2010. – 588 с.

17. Механізм взаємодії сульфатної кислоти з каоліном / Г. В. Кримець, І. М. Астрелін, Н. М. Толстопалова // Вестник Национального технического университета "ХПИ " : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. – Х. : НТУ "ХПИ ", 2010. – Вып. 11: Химия, химическая технология и экология. – С. 35-43. – Бібліогр.: с. 42-43 (9 назв.)

18. Мешалкин, В. П. Основы энергоресурсо-эффективных экологически безопасных технологий нефтепереработки : учеб. пособие / В. П. Мешалкин, Л. Л. Товажнянский, П. А. Капустенко ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т, Российский химико-технолог. ун-т им. Д. И. Менделеева. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2011. – 615 с.

19. Моделювання і прогнозування стану довкілля : підручник / В. І. Лаврик [та ін.] ; ред. В. І. Лаврик. – К. : ВЦ Академія, 2010. – 400 с. – (Альма-матер)

20. Основи охорони праці : навч. посібник / Р. М. Івах [та ін.] ; ред. Р. М. Івах. – 4-те вид. – К. : Кондор, 2010. – 464 с.

21. Охорона праці в Україні. Нормативна база / упоряд. О. М. Роїна. – 6-те вид. – К. : КНТ, 2010. – 528 с.

22. Охорона праці. Збірник нормативно-правових актів України : усі нормативно-правові акти надано станом на 1 лютого 2010 р. / упоряд. Є. Ю. Стецюра. – 3-тє вид. – Х. : Бурун Книга, 2010. – 384 с. – (Нормативні акти України)

23. Плахтій, Д. П. Екологія. Основні терміни, поняття та означення / Д. П. Плахтій, О. С. Чинчик, С. В. Кобринська ; ред. Д. П. Плахтій ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2011. – 320 с. – Бібліогр.: с. 315-318.

24. Получение системы уравнений и алгоритма ее решения для оптимизации по технико-экономическим и экологическим показателям управлений дизель-генератором / В. М. Скиданов, А. Н. Борисенко, В. Ф. Чернай // Вестник Национального технического университета "ХПИ " : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. – Х. : НТУ "ХПИ ", 2010. – Вып. 20: Автоматика и приборостроение. – С. 124-132. – Библиогр.: с. 132 (9 назв.)

25. Применение информационных технологий для решения задач экологического мониторинга загрязнения атмосферы мегаполисов / С. М. Дзюба, Н. В. Белянина, М. Н. Прокопенко // Вестник Национального технического университета "ХПИ " : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2010. – Вып. 21: Информатика и моделирование. – С. 58-65. – Библиогр.: с. 65 (11 назв.)

26. Промислова екологія : навч. посібник / Я. І. Бедрій [та ін.]. – 4-те вид. – К. : Кондор, 2010. – 374 с.

27. Сучасні проблеми нано-, енерго- та ресурсозберігаючих і екологічно орієнтованих хімічних технологій : програма Нац. акад. читань, присвяч. 125-річчю НТУ "ХПІ " та міжнар. наук.-техн. конф., 27 - 28 трав. 2010 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; відп. за вип. Н. Б. Маркова . – Х. : НТУ “ХПІ”, 2010. – 38 с.

28. Тези XXXV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету, 25-28 травня 2010 р. : в 2-х т. / Житомирський держ. технол. ун-т. –

Т. I. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 148 с.

29. Товажнянский, Л. Л. Разработка ресурсосберегающих процессов и аппаратов, обеспечивающих применение водных сред на производстве / Л. Л. Товажнянский, В. В. Березуцкий // Вестник национального технического университета "ХПИ " : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2010. – Вып. 17: Новые решения в современных технологиях. – С. 3-12.

30. Третьяков, О. В. Охорона праці : навч. посібник / О. В. Третьяков, В. В. Зацарний, В. Л. Безсонний ; ред. К. Н. Ткачук. – К. : Знання, 2010. – 168 с.

31. Харченко, А. М. Смеситель-измельчитель для получения дехроматора / А. М. Харченко, М. А. Харченко // Вестник Национального технического университета "ХПИ " : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. – Х. : НТУ "ХПИ ", 2010. – Вып. 15: Химия, химическая технология и экология. – С. 20-22.

32. Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. Вестник национального технического университета "ХПИ " : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т / отв. ред. Е. И. Сокол. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2010. – Вып. 17 : Новые решения в современных технологиях . – 144 с.

33. Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. Вестник Национального технического университета "ХПИ " : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т / дар. В. А. Кравец. – Х. : ХПИ, 2010. – Вып. 47 : Химия, химическая технология и экология . – 140 с.

34. Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. Вестник национального технического университета "ХПИ " : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т / отв. ред. М. И. Рыщенко. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2010. – Вып. 52 : Химия, химическая технология и экология . – 190 с.

35. Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. Вестник Национального технического университета "ХПИ " : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т / отв. ред. М. И. Рыщенко. – Х. : НТУ "ХПИ ", 2010. – Вып. 22 : Химия, химическая технология и экология . – 188 с. : рис.

36. Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. Вестник национального технического университета "ХПИ " : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т / отв. ред. М. И. Рыщенко. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2010. – Вып. 30 : Химия, химическая технология и экология . – 218 с.

37. Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. Вестник Национального технического университета "ХПИ " : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. – Х. : НТУ "ХПИ ", 2010. – Вып. 15 : Химия, химическая технология и экология / отв. ред. М. И. Рыщенко . – 167 с. : рис.