Електронна мікроскопія плівок, осаджених лазерним випаровуванням

Багмут А. Г. Электронная микроскопия пленок, осажденных лазерным испарением : монография / А. Г. Багмут ; Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т». — Харьков : Підручник НТУ «ХПІ», 2014. — 304 с. : табл., рис. — Электронный аналог печатного издания в репозитарии НТУ «ХПИ».

Довідка про авторів та перелік їх публікацій: