Положення про сектор інформаційного та бібліотечно-бібліографічного навчання користувачів відділу електронних ресурсів НТБ НТУ «ХПІ»

1. Загальні положення
1.1. Дане положення визначає вимоги до співробітників сектора інформаційного та бібліотечно-бібліографічного навчання користувачів (далі — Сектор) щодо забезпечення інформаційного та бібліотечно-бібліографічного навчання користувачів науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ» (далі — НТБ).
1.2. Сектор є структурним підрозділом відділу електронних ресурсів НТБ.
1.3. Діяльність Сектора визначається офіційними документами в галузі культури, освіти, бібліотечної та інформаційної діяльності: законами України «Про освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про інформатизацію», «Про вищу освіту», «Про електронні документи та електронний документообіг»; Постановою КМ України № 1187 від 30.12.15 «Про ліцензійні умови провадження освітньої діяльності» (в редакції № 347 від 10.05.18), Наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України № 47 від 03.03.2017, Додатком № 1 до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-434 від 09.07.2018 р., нормативними актами та документами з бібліотечної справи органів управління вищими навчальними закладами України, наказами Міністерства культури України з бібліотечної справи, Типовими правилами користування бібліотеками в Україні (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства культури № 319 від 25.05.2001, № 340 від 19.04.2017), Типовим положенням «Про бібліотеку вищого навчального закладу» Міністерства освіти і науки України; Положенням про акредитацію (затверджену Постановою КМ України № 978 від 09.08.2001 зі змінами), Положенням про НТБ НТУ «ХПІ», Положенням про Репозитарій, Положенням про відділ електронних ресурсів та цим Положенням, наказами по університету, розпорядженнями по бібліотеці, регламентуючою документацією бібліотеки, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами і нормами охорони праці та техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту.
1.4. Сектор підпорядковується безпосередньо завідувачу відділу електронних ресурсів НТБ.
1.5. Сектор забезпечує інформаційне та бібліотечно-бібліографічне навчання користувачів НТБ.
2. Основні завдання сектора
2.1. Забезпечення повного, якісного й оперативного інформаційного обслуговування в залі інформаційних ресурсів користувачів НТБ усіх категорій, відповідно до їх інформаційних запитів, через вільний доступ до електронних ресурсів власної генерації, наукових інформаційних ресурсів, придбаних Університетом, ресурсів, доступних на корпоративних засадах та до вітчизняного та світового інформаційного простору через Інтернет.
2.2. Формування інформаційної культури користувачів НТБ, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами та інформаційними сервісами НТБ.
2.3. Забезпечення усього комплексу заходів щодо формування повнотекстового ресурсу електронного репозитарію Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (eNTUKhPIIR) та збереження електронних версій документів.
3. Функції сектора
3.1. Надання довідок, консультування референтів кафедр, викладачів щодо оптимізації технології пошуку документів та інформації в електронних ресурсах власної генерації, наукових інформаційних ресурсах, придбаних Університетом, ресурсах, доступних на корпоративних засадах та у режимі тестового доступу.
3.2. Надання індивідуальних консультацій користувачам-студентам з технології пошуку документів та інформації в електронних ресурсах власної генерації.
3.3. Забезпечення організації групових практичних занять з інформаційної культури у рамках занять з академічної доброчесності.
3.5. Проведення практичних занять із самоархівування для депозиторів.
3.6. Консультування авторів щодо заповнення авторського договору-приєднання.
3.7. Розміщення електронних версій наукових публікацій співробітників у репозитарії, проведення аналітико-синтетичної обробки документів.
3.8. Проведення пошуку та ідентифікації повних текстів документів авторів НТУ «ХПІ» у ресурсах вільного доступу.
3.9. Виокремлення статей авторів зі збірників з використанням програми PDF Transformer.
3.10. Конвертування повних текстів документів авторів у PDF формат.
3.11. Забезпечення попередньої перевірки наявності публікацій у репозитарії для уникнення повторного розміщення ресурсу.
3.12 Проведення ідентифікації авторів з використанням сайтів кафедр.
3.13. Забезпечення повноти метаданих у репозитарії та їх актуалізація.
3.14. Перевірка наявності документів в електронних базах Бібліотеки за списками публікацій претендентів на посади та наукові звання.
3.15. Забезпечення проведення щорічної перереєстрації користувачів Сектора в БД «Читачі» АРМ «Книговидача».
4. Структура сектора
4.1. Сектор складається із групи співробітників відділу електронних ресурсів:
завідувач сектора;
бібліограф 1 категорії;
бібліотекар 1 категорії.
5. Управління сектором
5.1. Сектор очолює завідувач сектора, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом ректора університету за поданням директора НТБ.
5.2. Завідувач сектора забезпечує діяльність сектора, відповідає за стан, організацію та якість роботи, відповідає за виконання планових завдань, достовірність звітних показників, прийнятих рішень перед зав. відділу електронних ресурсів.
5.3. Обов’язки працівників сектора визначаються посадовими інструкціями та функціональними обов’язками, затвердженими проректором НТУ «ХПІ».
5.4. Робота сектора здійснюється на підставі єдиного плану роботи відділу. Звіти складаються за підсумками місяця, кварталу, півріччя та року.
5.5. Питання з організації роботи, удосконалення технологічних процесів сектора вирішуються на виробничих нарадах у відділі.
6. Взаємодія з іншими структурними підрозділами
6.1. Сектор співпрацює з підрозділами університету та підрозділами НТБ згідно з Положенням про відділ електронних ресурсів.
6.2. Сектор подає: завідувачу відділу — звіт-план, статистичні відомості.
6.3. Сектор одержує:
від завідувача відділу — розпорядження з організаційно-виробничої діяльності сектора; затверджену технологічну документацію, рекомендації щодо покращення організаційної роботи сектора;
від адміністрації НТБ — вказівки та розпорядження про організацію виробничої діяльності.
7. Права сектора
7.1. Сектор має право:
7.1.1. Вносити на обговорення Методичної ради НТБ питання, що потребують вирішення на такому рівні.
7.1.2. Вносити пропозиції щодо поліпшення процесів роботи, умов праці та підвищення кваліфікації співробітників сектора.
7.1.3. За дорученням адміністрації НТБ брати участь в конференціях, семінарах, нарадах з питань формування й використання електронних ресурсів та інформаційної культури.
8. Відповідальність сектора
8.1. Співробітники сектора несуть відповідальність:
8.1.1. За виконання покладених даним Положенням на сектор завдань і функцій.
8.1.2. За своєчасність і достовірність подання показників роботи сектора.
8.1.3. За якісне і своєчасне виконання планових показників.
8.1.4. За виконання наказів та розпоряджень керівництва НТБ та університету.
8.1.5. За дотримання трудової та виробничої дисципліни, техніки безпеки, охорони праці і пожежної безпеки.
8.1.6. За збереження матеріальних цінностей, які надійшли до сектора — в межах, визначених цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 

Директор НТБ НТУ «ХПІ»                                                     Лариса СЕМЕНЕНКО