Екологія. Геологія. Географія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Актуальные проблемы геотехники, экологии и защиты населения в чрезвычайных ситуациях

Актуальные проблемы геотехники, экологии и защиты населения в чрезвычайных ситуациях : материалы 68-й студ. науч.-техн. конф., г. Минск, 3 мая 2012 г. / БНТУ ; общ. ред. М. И. Никитенко. — Минск : БНТУ, 2013. — 126 с.


Екологія та природні багатства України

Екологія та природні багатства України = Ekology and Natural Resourses of Ukraine : презентаційно-іміджевий альманах. Вип. 1 / Міністерство охорони навколишнього природного середовища. — Київ : Новий друк, 2004. —  320 с.


Охорона праці в нафтогазовій галузі

Охорона праці в нафтогазовій галузі : навч. посібник / Ю. М. Герасименко [та ін.] ; ред. Г. М. Лисяний ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу, Міжнародний наук.-техн. ун-т. — Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. — 304 с.


Екологія міських систем

Клименко, М. О. Екологія міських систем : підручник / М. О. Клименко,  Ю. В. Пилипенко, О. С. Мороз. — Херсон : Олді-плюс, 2012. — 294 с.


Екологічна безпека джерел енергії.

Вінклер, І. А. Екологічна безпека джерел енергії. Від традиційних до сучасних і перспективних : навч. посібник /  І. А. Вінклер, Я. Ю. Тевтуль. — Львів : «Новий Світ- 2000», 2013. — 277 с.


Краткий словарь по геологии нефти и газа, нефтегазопромысловому делу

Краткий словарь по геологии нефти и газа, нефтегазопромысловому делу / Харьков. политехнический ин-т, нац. техн. ун-т, Харьков. нац. ун-т, УкрНИИГАЗ ; дар. В. О. Соловьев ; сост. В. О. Соловьев [и др.]. — Харьков : НТУ "ХПИ", 2013. — 176 с.


Морфоструктурно-неотектонічний аналіз території України

Морфоструктурно-неотектонічний аналіз території України. Концептуальні засади, методи і реалізація : монографія / В. П. Палієнко [та ін.] ; ред. В. П. Палієнко ; Ін-т географії НАН України, Асоціація геоморфологів України. — Київ : Наук. думка, 2013. — 263 с.


Возможности и пути энергетического развития Украины

Соловьев, В. О. Возможности и пути энергетического развития Украины / В. О. Соловьев, А. Н. Самойлов, Е. П. Варавина ; дар. В. О. Соловьев ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : НТУ "ХПИ", 2013. — 132 с.


Інженерна екологія

Жигуц, Ю. Ю. Інженерна екологія : навч. посібник / Ю. Ю. Жигуц, В. Ф. Лазар. — [Б. м. : б. и.], 2012. — 170 с.


Радиоэкология Украины

Коваленко, Г. Д. Радиоэкология Украины : монография / Г. Д. Коваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Х. : ИНЖЭК, 2008. — 264 с.


Екологія : лабораторний практикум

Екологія : лаб. практикум : підручник / В. В. Березуцький, Л. А. Васьковець, В. Ф. Райко ; за ред. проф. В. В. Березуцького. — Харків : НТУ "ХПІ", 2013. — 232 с.


Геоінформаційні технології в екології

Пітак, І. В. Геоінформаційні технології в екології : навч. посібник / І. В. Пітак, А. А. Негадайлов, Ю. Г. Масікевич та ін. — Суми : Сумський державний університет, 2012. — 268 с.


Волыно-Подольская плита

Волыно-Подольская плита. Геофизика, глубинные процессы = Volyn-Podolian Plate. Geophysics, deep-seated processes : монография / В. В. Гордиенко [и др.] ; Ин-т геофизики НАН Украины, Нац. акад. наук Украины. — Киев : Наук. думка, 2012. — 198 с.


Сторінки