Анотація

У навчальному посібнику на основі системного підходу викладено основні розділи сучасної загальної хімії: номенклатура та властивості неорганічних речовин, основні поняття та закони хімії, енергетика та кінетика хімічних процесів, будова атомів та хімічний зв’язок, розчини, окисно-відновні реакції, комплексні сполуки, основи електрохімії та корозія металів. Після кожної глави наведено запитання та завдання для самостійної роботи студентів, які дозволяють об’єктивно визначити рівень підготовки студентів з хімії.

Призначено для студентів хіміко-технологічних та нехімічних спеціальностей денної та заочної форми навчання.

Докладніше про видання