Анотація

Метою посібника «Про Україну — з любов’ю!» є формування у іноземних студентів навичок та вмінь читання неадаптованих текстів культурологічного характеру, знайомство з українською історією, культурою, традиціями та звичаями українців, з українськими містами та знаковими місцями України, а також із пов’язаними з ними легендами. 
Вибір мовного матеріалу визначається програмними вимогами до володіння іноземними студентами культурними реаліями країни навчання — України. Лексико-граматичний мінімум посібника включає мовні одиниці, необхідні студентам-іноземцям для спілкування в соціально-культурному просторі України.
Посібник містить понад 30 тем-уроків, згрупованих у 4 розділи: 1) Сторінки історії; 2) Міста та пам'ятки України; 3) Легенди Криму; 4) Традиції українців. Необхідно зазначити, що перший розділ («Сторінки історії») в жодному разі не є системним викладом історії України та не підмінює собою підручник з історії. Автори пропонують читачам-іноземцям ознайомитись лише з деякими епізодами з життя країни.
Кожен урок посібника містить поурочний словник з перекладом на англійську та німецьку мови, при цьому дієслівна лексика наводиться із зазначенням керування. Крім того, урок включає текст, післятекстові питання та завдання, спрямовані на засвоєння іноземними учнями шару загальнолітературної лексики. Уроки забезпечені країнознавчим коментарем.
Післятекстові завдання передбачають неодноразове звертання до тексту. Лексична робота (пошук текстових синонімів, антонімів, словотвірні моделі тощо), трансформація складних синтаксичних і граматичних конструкцій, репродукція тексту на основі опорних слів і словосполучень сприяють повнішому засвоєнню інформації, що міститься в текстах.
Посібник адресований іноземним студентам, стажистам, слухачам мовних курсів, які оволоділи російською мовою в обсязі порогового рівня (В1) і продовжують навчання в тій чи іншій формі. Посібник розрахований на 120 навчальних годин. Він може бути використаний як для занять під керівництвом викладача, так і для самостійної роботи студентів.