Анотація

З урахуванням євроінтеграційних прагнень в Україні продовжується реформування системи державного та регіонального управління: наприклад, створюються нові центральні органи виконавчої влади, відбувається децентралізація та підвищення ролі місцевого самоврядування, вдосконалюється оцінка ефективності державного управління та ін. В таких умовах мінливого зовнішнього середовища майбутні фахівці повинні вчасно актуалізувати знання законодавчо-нормативної бази, вміти пристосовуватися до змін, а також пропонувати нові вектори розвитку в якості активних учасників процесів розбудови держави. Крім того, формування економіки знань висуває нові вимоги до кваліфікації та особистих якостей працівників усіх сфер господарської діяльності, підвищує значущість творчої праці, потребує посилення відповідальності та ініціативності кадрів. Необхідною умовою цього є всебічна теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців до професійної діяльності на будь-якій управлінській посаді в галузі управління та адміністрування.

Курс «Державне та регіональне управління» базується на попередньому вивченні дисципліни загальної підготовки «Економічна теорія» та відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки.

Мета курсу «Державне та регіональне управління» полягає у формуванні у студентів сучасного мислення і досвіду в сфері управління на національному та регіональному рівнях; надбанні навичок і компетенцій, необхідних для виконання завдань професійної управлінської діяльності, а також участі у виконанні функцій органів державної влади та місцевого самоврядування. За результатами вивчання курсу студенти повинні: знати методичні та організаційні основи та принципи управління на державному та регіональному рівнях; розуміти особливості здійснення державного управління в різних сферах суспільного життя; аналізувати роль різних гілок влади у процесі державного управління; засвоїти нормативно-правову базу функціонування органів публічної влади; знати структуру, компетенції та повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування; засвоїти основи менеджменту органу державної влади; засвоїти принципи побудови системи державної служби в Україні; володіти способами прийняття управлінських рішень; оцінювати ефективність державного управління; вміти формулювати проблеми функціонування органів публічної влади; пропонувати шляхи реформування системи державного управління в Україні.

При написанні навчального посібника автори використали досвід викладання навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», в тому числі втілений у попередньо виданому практикумі з цього курсу.

Посібник призначено для студентів закладів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент». Він покликаний допомогти студентам у вивченні курсу, а викладачам —​ у проведенні лекційних та практичних занять; дозволяє сформувати навички роботи з науковою і навчально-методичною літературою, нормативно-правовими актами, а також отримати професійні компетентності з управління та адміністрування.

Докладніше про видання