Морачковський Олег Костянтинович

 
Морачковський Олег Костянтинович — завідувач кафедри «Теоретична механіка» Інженерно-фізичного інституту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор.
Олег Костянтинович народився 11 січня 1946 р. у родині військовослужбовця.
У 1964 р. після закінчення середньої школи став студентом інженерно-фізичного факультету Харківського політехнічного інституту із спеціальності «Динаміка та міцність машин».
Після відмінного захисту дипломної роботи у 1970 р. О. К. Морачковський залишився працювати викладачем на кафедрі динаміки та міцності машин ХПІ; обіймав посади асистента та доцента. У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Исследование анизотропной ползучести элементов конструкций».
Олег Костянтинович займався і викладацькою діяльністю, і плідними науковими дослідженнями. Працював над матеріалами до докторської дисертації та паралельно створив свою наукову групу для подальших досліджень. Наприкінці 70-х рр. почалася співпраця О. К. Морачковського та його наукової групи з Харківським фізико-технічним інститутом (ХФТІ) НАН України, яка триває і донині.
У 1979–1980 рр. доцент О. К. Морачковський був відряджений на річне наукове стажування до університетів Великої Британії. Працював в університетах Лондона (Imperial College) та Единбурга (University of Edinburgh), збагачуючи свій досвід роботи у механіці деформівного твердого тіла.
У 1985 р. блискуче захистив докторську дисертацію за темою «Разработка методов расчета на ползучесть анизотропных элементов машиностроительных конструкций».
У 1989 р. отримав вчене звання професора кафедри динаміки та міцності машин та працював на посаді професора цієї кафедри до серпня 1995 р.
З 1995 р. по теперішній час Олег Костянтинович очолює кафедру теоретичної механіки інженерно-фізичного факультету НТУ «ХПІ».
Науково-педагогічні здобутки професора О. К. Морачковського знайшли відбиток у чисельних званнях та нагородах. Він — Академік Академії наук Вищої освіти України; лауреат премій ім. академіка Г. Ф. Проскури; переможець обласного конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена» в номінації «Завідувач кафедри»; член Нью-Йоркської академії наук; член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки; член європейських наукових товариств EUVROMECH, GAMM тощо.
Для студентів спеціальності «Динаміка та міцність машин» вперше в Радянському Союзі розробив курс конструктивної міцності.
З 1995 р., коли професор О. К. Морачковський очолив кафедру теоретичної механіки, він переробив та відновив курси теоретичної та аналітичної механіки для студентів спеціальності «Динаміка та міцність»; розробив основи методичного забезпечення для викладання теоретичної механіки на всіх факультетах університету. Вперше в Україні зі своїми співробітниками створив дистанційний курс теоретичної механіки, який спирається на унікальний комп’ютерний практикум, що виконується за допомогою спеціалізованого програмного засобу «Кінематика і динаміка машин» (КІДИМ).
Після створення у 2003 р. на інженерно-фізичному факультеті нового напрямку фундаментальної механічної підготовки — відкриття спеціальності «Гідроаеродинаміка», що пізніше одержала назву «Механіка суцільних середовищ», професор О. К. Морачковський розробив принципово новий курс теорії пружності, який відбивав особливості дисципліни, необхідні майбутнім фахівцям з механіки рідини та газу.
Науковий доробок О. К. Морачковського налічує понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографії, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники.
 
Ідентифікатор ORCID0000-0001-5466-5110
 
Матеріали до біографічної довідки взято зі статті:
Бреславський Д. В. Олег Костянтинович Морачковський – видатний вчений-механік (до 70-річчя з дня народження) / Д. В. Бреславський // Вісник Нац. техн. ун-ту «Харків. політехн. ін-т» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Динаміка і міцність машин. — Харків, 2015. — № 55 (1164). — С. 3–12. — *