Анотація

Останнім часом все частіше порушуються питання, пов’язані з посиленням взаємозв’язку і взаємозалежності між країнами. Проблеми глобалізації породжують численні дискусії. Незважаючи на те, що різні люди по-різному розуміють процес глобалізації, він, безумовно, пов’язаний з такими економічними і політичними питаннями, як зміцнення позицій глобальних корпорацій у світі, лібералізація процесів міжнародної торгівлі, зміна в розподілі багатства між країнами, прискорення темпів зростання міжнародної торгівлі, виникнення позитивних і негативних ефектів у результаті економічної інтеграції країн, ефективність діяльності провідних міжнародних організацій, екологічні наслідки економічного зростання та міжнародної торгівлі і багатьма іншими. Всі наведені вище питання, а також існуючі підходи до них розглядаються в запропонованому навчальному посібнику.

Курс «Глобальна економіка» базується на використанні знань, одержаних студентами із загальноекономічних дисциплін, зокрема таких, як економічна теорія, історія економічних вчень, мікроекономіка, макроекономіка та міжнародні економічні відносини. Мета курсу «Глобальна економіка» — формування у студентів розуміння процесів становлення глобальної економіки, законів і принципів її розвитку, визначення потенційних перспектив розвитку національних економік у сучасних умовах, а також ефективних стратегій для реалізації цих перспектив. Протягом опрацьовування курсу студенти повинні вивчити природу, передумови та фактори становлення глобальної економіки, закономірності глобальної корпоратизації бізнесу, генезис глобальної економічної інтеграції, механізми та інструменти антициклічного регулювання економік у глобальній системі, дію конкурентних механізмів глобального ринку, напрями інтеграції України в глобальний економічний простір.

Посібник містить теоретичний виклад кожної теми, що супроводжується практичними завданнями у вигляді тестів, які можуть бути орієнтиром для самостійної роботи й організації ефективних семінарських занять. У заключній частині посібника запропоновано перелік джерел інформації та глосарій (список понять і термінів англійською). Об’єднання теоретичних і практичних елементів курсу дає можливість на основі цього навчального посібника опанувати базові знання з курсу «Глобальна економіка».

При написанні підручника автори використали наукові досягнення представників різних економічних напрямів, досвід викладання навчальної дисципліни «Глобальна економіка» у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», статистичний матеріал.

Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей «Економіка», «Маркетинг», «Облік і оподаткування». Він надає можливість підвищення якості проведення лекцій, самостійної роботи студентів, практичних занять з актуального навчального курсу.

Докладніше про видання