Положення про науково-методичний відділ НТБ НТУ «ХПІ»

1. Загальні положення
1.1. Науково-методичний відділ (далі — Відділ) є самостійним структурним підрозділом Науково-технічної бібліотеки (далі — НТБ) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (далі — Університет), що забезпечує надання теоретичної, методичної та практичної допомоги підрозділам НТБ з питань удосконалення форм і методів бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів.
1.2. Відділ є підрозділом НТБ і підпорядковується директору НТБ.
1.3. У своїй діяльності керується чинним законодавством України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про авторське право», «Про науково-технічну інформацію», Указом Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (від 25.06.2013 р. № 344/2013), постановами Кабінету Міністрів України та наказами Міністерства культури України; законодавчими і нормативними актами України з питань формування, обліку та зберігання фондів бібліотек, матеріальних цінностей бюджетних установ, рекомендаціями науково-методичної комісії № 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Харківського зонального методичного центру та Методичної ради університету, іншими нормативними документами, Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, наказами ректора та розпорядженнями по Університету, регламентуючою та технологічною документацією НТБ та Відділу, Положенням про НТБ, Правилами користування НТБ та цим Положенням.
2. Основні завдання Відділу
2.1. Сприяння подальшому розвитку та удосконаленню бібліотечно-бібліографічної та інформаційної діяльності структурних підрозділів НТБ, координація їх діяльності та взаємодія з бібліотеками інших систем і відомств.
2.2. Аналіз та узагальнення діяльності підрозділів НТБ.
2.3. Методична допомога відділам НТБ з питань бібліотечно-бібліографічної та інформаційної діяльності, упровадження новітніх інформаційних технологій.
2.4. Бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів фаховими виданнями з підсобного фонду Відділу.
2.5. Виявлення, вивчення, узагальнення і популяризація інноваційного досвіду роботи вітчизняних та зарубіжних наукових бібліотек.
3. Функції Відділу
3.1. Забезпечення методичної роботи в НТБ.
3.2.1. Упровадження в практику роботи НТБ рекомендацій науково-методичної комісії № 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти Міністерства освіти і науки України, методичних центрів, Міністерства освіти і науки України й Міністерства культури України.
3.2.2. Надання консультаційно-методичної допомоги всім структурним підрозділам НТБ.
3.2.3. Участь у підготовці перспективних та річних планів роботи та звітів НТБ.
3.2.4. Вивчення передового досвіду роботи бібліотек, підвищення професійного рівня.
3.2.5. Участь у розробці нормативних документів, що регламентують діяльність НТБ.
3.2.6. Підготовка методичних рекомендації.
3.2.7. Участь у роботі МР:
  • виконує поточний контроль за виконання рішень МР НТБ;
  • розробляє і подає голові МР НТБ проект порядку денного чергового засідання МР НТБ відповідно до річних планів роботи та пропозицій, що надійшли від членів МР НТБ;
  • забезпечує підготовку і розсилку документів (матеріалів), необхідних для організації і проведення засідання МР НТБ (повідомлення про проведення засідань, проекти рішень з питань порядку денного засідання, проекти документів для попереднього ознайомлення та ін.);
  • організовує підготовку і подає документи (інформацію).
3.2.8. Координація методичної роботи всіх підрозділів НТБ відповідно профілю їх роботи.
3.3. Ведення картотек та електронних тематичних папок Відділу: картотека «Ідеї для…», та картотека методичних рішень, тематичні електронні папки «У досьє професіоналу».
3.4. Висвітлення діяльність НТБ на сторінках газети «Політехнік» та у соціальних мережах (Facebook, Twitter).
3.5. Підготовка матеріалів для сайту: проект «Вчені НТУ «ХПІ» — освіті, науці, промисловості: кращі видання» та розділ «Книги, що зігрівають серця».
3.6. Довідкове обслуговування запитів бібліотечних фахівців відповідно їх потреб.
3.6.1. Забезпечує доступ до підсобного фонду Відділу.
3.6.2. Формує аналітичні записи на статті із збірок наукових праць та матеріалів конференцій з підсобного фонду Відділу до ЕК.
3.6.3. Сприяння професійній самоосвіті через інформування співробітників НТБ про нові надходження видань з питань бібліотекознавства, бібліографії, автоматизації бібліотечних процесів.
3.7. Узагальнення перспективних та поточних планів підвищення кваліфікації співробітників НТБ. Організація спільно з адміністрацією НТБ заходів з підвищення професійного рівня співробітників НТБ.
3.8. Підготовка довідок, аналітичних і інформаційних матеріалів за запитом керівних організацій та установ про роботу НТБ.
3.9. Упровадження наукової організації праці у НТБ.
3.10. Інша діяльність, не заборонена чинним законодавством і спрямована на розвиток бібліотечної та інформаційної справи.
4. Структура й управління Відділом
4.1. Керівництво Відділом здійснює завідувач, призначений наказом ректора Університету за поданням директора НТБ.
4.2. Структура та штат Відділу визначаються штатним розписом НТБ за поданням директора НТБ.
4.3. Завідувач Відділу організовує всю роботу Відділу і відповідає за результативність його діяльності. Розпорядження завідувача Відділу обов’язкові для виконання всіма працівниками Відділу.
4.4. Співробітники Відділу призначаються і звільняються з посади наказом ректора Університету за поданням директора НТБ з відома завідувача Відділу згідно чинного законодавства і мають забезпечувати повноцінне функціонування НТБ, сучасний рівень інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів.
4.5. Обов’язки співробітників Відділу визначаються посадовими інструкціями та функціональними обов’язками, затвердженими ректором (проректором) Університету.
4.6. Робота Відділу базується на основі принципів наукової організації праці, науково обґрунтованих норм праці та плану роботи, який затверджує директор НТБ.
4.7. Завідувач Відділу входить до складу МР НТБ.
5. Права й обов'язки Відділу
5.1. Відділ має право:
5.1.1. Самостійно вирішувати питання, пов’язані з виконанням виробничих функцій та розподілом функціональних обов’язків у межах Відділу.
5.1.2. Отримувати від інших підрозділів НТБ та Університету інформацію, необхідну для вирішення поставлених перед Відділом завдань.
5.1.3. Представляти НТБ в інших бібліотеках, установах та організаціях за дорученням керівництва.
5.1.4. Здійснювати в установленому порядку листування з іншими бібліотеками, установами та організаціями з питань методичної роботи.
5.1.5. Брати участь в обговоренні питань, які входять до компетенції Відділу на засіданнях Ради дирекції, МР НТБ; вносити керівництву пропозиції, для розгляду на нарадах, питань щодо удосконалення роботи Відділу.
5.1.6. Користуватись усіма правами, що викладені в Конституції України, Статуті Університету, колективному договорі та інших документах.
5.1.7. Залучати співробітників інших відділів до організації та проведення окремих заходів, за узгодженням з директором НТБ.
5.1.8. Брати участь міжнародних бібліотечних програмах та проектах, всеукраїнських науково-практичних конференціях, нарадах, навчально-методичних семінарах.
5.2. Відділ зобовязаний:
5.2.1. Дотримуватися чинного законодавства України, виконувати накази ректора Університету та розпорядження директора НТБ.
5.2.2. Оперативно й якісно виконувати планові завдання Відділу, прийняті рішення; забезпечувати достовірність звітних показників.
5.2.3. Удосконалювати організацію праці, форми й методи роботи та управління у Відділі, підвищувати якість та ефективність роботи Відділу.
5.2.4. Своєчасно подавати адміністрації НТБ звіти, плани роботи Відділу, довідки.
5.2.5. Зберігати в належному стані бібліотечні видання підсобного фонду Відділу, матеріальні цінності в приміщеннях Відділу.
5.2.6. Відповідальність співробітників Відділу регламентується «Положенням про Науково-технічну бібліотеку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», посадовими інструкціями та функціональними обов’язками.
5.2.5. Виконувати правила охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки, санітарних норм згідно чинного законодавства.
6. Взаємодія Відділу з іншими підрозділами
6.1. Відділ надає:
6.1.1. Директору на затвердження — регламентуючу та технологічну документацію, плани та звіти про роботу Відділу; графіки відпусток, табель обліку робочого часу, заявки на бібліотечну техніку, канцелярське приладдя, ремонт устаткування та приміщення.
6.1.2. Заступникам директора — основні показники роботи Відділу.
6.1.3. До відділу комплектування — замовлення на придбання фахових, методичних, інформаційно-бібліографічних видань.
6.1.4. МР — проекти регламентуючих та технологічних документів.
6.2. Відділ отримує:
6.2.1. Від адміністрації — вказівки та розпорядження з питань організаційно-виробничої діяльності Відділу, затверджену регламентуючу документацію, поточну інформацію.
6.2.2. Від відділу зберігання фондів — нові надходження документів за профілем фонду.
6.2.3. Від відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення — допомогу з питань експлуатації комп’ютерної техніки та використання програмного забезпечення.
6.2.4. Від відділів НТБ — документи та пропозиції для розгляду на МР, поточні плани з підвищення кваліфікації співробітників.
6.2.5. Від ученого секретаря НТБ — копії наказів по Університету та розпоряджень по НТБ для ознайомлення.
6.2.6. Від зонального методичного центру (НБ Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна) — регламентуючу документацію, розпорядження.
 
 
Завідувач науково-методичного відділу                                                              С. В. Костроміна
 
Директор НТБ                                                                                                         Л. П. Семененко