Положення про методичну раду НТБ НТУ «ХПІ»

1. Загальні положення
1.1. Методична рада Науково-технічної бібліотеки (далі — МР НТБ) є постійно діючим дорадчим органом, що координує діяльність усіх структурних підрозділів НТБ, сприяє впровадженню сучасних технологій, форм і методів роботи, кращого досвіду наукових бібліотек України та зарубіжжя, наукову організацію праці в організацію бібліотечно-бібліографічних процесів, опікується питаннями удосконалення професійної майстерності працівників НТБ.
1.2. У своїй діяльності МР НТБ керується законодавчими і нормативними актами з питань діяльності бібліотек, рішеннями і рекомендаціями науково-методичної комісії № 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти Міністерства освіти і науки України та Харківського зонального методичного центру, Методичної ради університету, цим Положенням.
1.3. МР створена для керівництва та надання методичної допомоги структурним підрозділам НТБ.
1.4. Головною метою діяльності МР є забезпечення організації ефективної роботи підрозділів НТБ, упровадження в бібліотечно-бібліографічні процеси сучасних новітніх технологій.
1.5. МР узгоджує діяльність НТБ з навчально-виховної та наукової діяльності Університету з проректорами Університету за напрямом їх роботи.
2. Основні функції МР 
2.1. Забезпечення професійного вирішення питань організації діяльності НТБ та здійснення методичного забезпечення роботи НТБ.
2.2. Сприяння розвитку та вдосконаленню традиційних основних методів і форм бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності НТБ і впровадженню нових на основі новітніх інформаційних технологій. Аналізує дотримання алгоритмів технологічних процесів у відділах, розробляє рекомендації з ліквідації виявлених помилок.
2.3. Розробка системи підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, сприяння її удосконаленню.
2.4. Виявлення, вивчення, узагальнення і популяризація інноваційного досвіду роботи НТБ.
2.5. Координація роботи підрозділів НТБ та її взаємодії з бібліотеками інших систем і відомств.
2.6. Узгодження планів роботи НТБ з обласним методичним центром бібліотек ВНЗ III-IV рівнів акредитації.
2.7. Інформування працівників НТБ про накази, рішення та рекомендації Міністерства культури України, науково-методичної комісії № 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Харківського зонального методичного центру та ін., упроваджує в діяльність НТБ їх нормативну документацію та рекомендації.
2.8. Організація наукових досліджень у сфері соціальних комунікацій, бібліотечної справи, бібліографознавства та бібліотекознавства, розробка методики їх проведення.
3. Основні завдання МР 
3.1. Обговорює основні напрямки розвитку НТБ, подає пропозиції щодо перегляду та редакції концепції розвитку НТБ.
3.2. Надає методичну допомогу підрозділам НТБ.
3.3. Інформує про нормативні документи держави та уряду України з питань бібліотечної справи, а також рекомендації науково-методичної комісії № 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти Міністерства освіти і науки України.
3.4. Аналізує та впроваджує методичні рекомендації, регламентуючу документацію (положення, програми, концепції, проекти, інструкції та ін.) та передовий досвід структурних підрозділів НТБ та виявляє кращий досвід роботи наукових бібліотек.
3.5. Організовує систему підвищення професійного та загальнокультурного рівня бібліотечних працівників. Визначає пріоритетні напрями підвищення кваліфікації, доцільність певних форм та методів підвищення кваліфікації співробітників.
3.6. Подає у відповідні установи пропозиції з питань покращення діяльності НТБ.
3.7. Визначає тематику наукових досліджень та аналізує їх результати з метою вивчення та покращення якості бібліотечного обслуговування користувачів. Тематика досліджень узгоджується з науковою частиною Університету.
3.8. Розглядає перспективні плани роботи НТБ та її структурних підрозділів. Отримує, аналізує та узагальнює звітно-планову документацію і щорічно подає до Центральної наукової бібліотеки Харківського державного університету ім. В. Н. Каразіна статистичні показники та інформацію про роботу НТБ.
3.9. Розглядає річні та календарні плани і звіти роботи відділів НТБ за календарний та навчальний роки. Затверджує їх.
3.10. Розглядає плани і звіти роботи НТБ за окремими напрямками діяльності.
3.11. Проводить моніторинг показників роботи НТБ: аналізує результати роботи НТБ та її підрозділів, подає рекомендації щодо удосконалення їх послуг з бібліотечно-бібліографічної роботи та інформаційного обслуговування користувачів, подальшого упровадження інформаційних технологій.
3.12. Подає рекомендації з питань атестації працівників НТБ. Обговорює тематику науково-практичних конференцій та семінарів.
4.  Структура та склад МР 
4.1. Головою МР є директор НТБ. Одночасно він є членом Методичної та Вченої рад Університету і періодично звітує перед ними про роботу НТБ.
4.2. Заступником голови МР є заступник директора з наукової роботи.
4.3. До роботи в МР залучаються провідні фахівці, що працюють в усіх структурних підрозділах НТБ. До її складу входять:
 • директор НТБ;
 • заступники директора;
 • завідувачі відділів;
 • головні бібліотекарі та головний бібліограф.
4.4. Залежно від змісту питань, що розглядаються, на засідання МР запрошуються провідні фахівці відповідних відділів.
4.5. Функції секретаря МР виконує учений секретар НТБ.
4.6. Матеріали для обговорення на засіданні МР готує та подає завідувач науково-методичного відділу, а за необхідності — спеціально утворена комісія, обрана на засіданні МР.
5.  Організація роботи МР
5.1. МР визначає регламент, план і форми своєї діяльності на поточний календарний рік.
5.2. План роботи МР на поточний рік затверджується на початку календарного року на основі пропозицій завідувачів відділів, директора НТБ та його заступників та результатів обговорення річного звіту про роботу НТБ.
5.3. Засідання МР проводяться у строки, що визначаються планом — один раз у квартал. Дата, час, порядок денний засідань МР НТБ, а також необхідні матеріали доводяться до відома членів МР НТБ не пізніше, ніж за 3 дні до засідання. За необхідності скликаються оперативні засідання МР.
5.4. Засідання МР НТБ є легітимними, якщо на них присутні не менше 3/4 членів ради.
5.5. Рішення МР НТБ приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів МР. У разі рівності голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
5.6. Рішення МР набирають чинності з дня їх прийняття або в термін безпосередньо вказаний у рішенні.
5.7. На засіданні МР НТБ ведеться протокол.
5.8. Протокол засідання МР НТБ підписується головою та секретарем МР.
5.9. Протоколи засідань МР НТБ зберігаються в ученого секретаря.
6. Голова та секретар МР НТБ
6.1. Голова МР організовує її діяльність згідно з покладеним на нього завданням:
 • скликає засідання МР НТБ та головує на них;
 • організовує на засіданні ведення протоколу;
 • контролює виконання прийнятих МР НТБ рішень.
6.2. Заступник у разі відсутності голови МР НТБ — виконує функції голови.
6.3. Секретар МР НТБ:
 • оформлює протоколи засідань МР НТБ і витяги з протоколів засідань МР НТБ;
 • розробляє і веде номенклатуру справ МР НТБ;
 • надає довідки за запитами членів МР НТБ;
 • виконує інші функції, передбачені цим Положенням, доручення голови та членів МР НТБ.
6.4. Завідувач науково-методичного відділу НТБ:
 • виконує поточний контроль за виконання рішень МР НТБ.
 • розробляє і подає голові МР НТБ проект порядку денного чергового засідання МР НТБ відповідно з річним планом роботи та пропозиціями, що надійшли від членів МР НТБ;
 • забезпечує підготовку і розсилку документів (матеріалів), необхідних для організації і проведення засідання МР НТБ (повідомлення про проведення засідань, проекти рішень з питань порядку денного засідання, проекти документів для попереднього ознайомлення та ін.);
 • організовує підготовку і подає документи (інформацію).
7. Права та обов'язки членів МР НТБ.
7.1. Члени МР НТБ мають право:
 • знайомитися з документами з питань, що розглядаються;
 • брати участь в обговоренні та прийнятті рішень МР НТБ, висловлювати у письмовій формі свою окрему думку, яка долучається до протоколу засідання МР НТБ;
 • запитувати та одержувати від голови і секретаря МР, завідувача науково-методичного відділу НТБ всю необхідну для участі в роботі МР НТБ інформацію з питань, що належать до компетенції МР НТБ;
 • ініціювати проведення засідання МР НТБ з будь-якого питання, що належить до компетенції МР НТБ.
7.2. Члени МР НТБ зобов'язані:
 • виконувати покладені на них доручення щодо реалізації основних завдань МР НТБ;
 • брати участь у засіданнях МР НТБ та обговоренні питань, що на нього виносяться.

Директор НТБ                                            Л. П. Семененко