Положення про підвищення кваліфікації працівників НТБ НТУ «ХПІ»

1. Загальні положення.
1.1. Положення розроблено з урахуванням Законів України «Про освіту» (від 23.05.1991 № 1060–XII, поточна редакція від 19.02.2016), «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 № 1556–VII, поточна редакція від 05.01.2017), «Про професійний розвиток працівників» (від 12.01.2012 № 4312–VI, поточна редакція від 01.01.2013), Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (наказ МОН України від 24.11.2013 № 48), Положення про систему підвищення кваліфікації бібліотечних працівників вищих навчальних закладів України (наказ МОН України від 10.12.2002 № 691) та Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету НТУ «ХПІ» (від 30. 05. 2014).
1.2. Підвищення кваліфікації працівників науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ» (далі — НТБ) має сприяти удосконаленню професійних знань, навичок і вмінь, підвищенню загальноосвітнього й культурного рівня працівників НТБ, забезпеченню оновлення професійних знань у зв'язку із упровадженням нових автоматизованих бібліотечних технологій, при переході на іншу посаду чи ділянку бібліотечної роботи тощо.
1.3. Підвищення кваліфікації в інших закладах сфери освіти і культури здійснюється на підставі договорів, що укладаються між Університетом та установою-виконавцем.
1.4. Підвищення кваліфікації є обов’язковою умовою обрання на посаду за конкурсом чи укладання трудового договору бібліотекарів та проходження атестації. Ця вимога не поширена на працівників НТБ, які працюють перші три роки після:
 • закінчення вищого навчального закладу;
 • здобуття другої вищої освіти на основі раніше здобутої за іншою спеціальністю;
 • закінчення аспірантури або докторантури;
 • захисту дисертацій;
 • присудження наукового звання або наукового ступеня.
1.5. Підвищення кваліфікації організовується та проводиться відповідно до п’ятирічного плану-графіку, який розглядається на засіданні методичної ради та затверджується проректором Університету з науково-педагогічної роботи (який курує роботу НТБ).
1.6. Підвищення кваліфікації здійснюється з відривом і без відриву від виробництва. За умови підвищення кваліфікації з відривом від основного місця роботи працівник НТБ має право на гарантії і компенсації, що передбачені чинним законодавством України.
1.7. Організацію та координацію підвищення кваліфікації здійснює навчальний відділ Університету.
1.8. Відповідальність за своєчасне підвищення кваліфікації працівників НТБ покладено на завідувачів відділів, вони подають директорові НТБ пропозиції, щодо участі співробітників в короткотермінових та довготермінових формах підвищення кваліфікації; контроль виконання плану-графіку НТБ — на директора НТБ.
2. Принципи підвищення кваліфікації.
2.1. Безперервність та обов’язковість. Підвищення кваліфікації працівників НТБ Університету здійснюється на основі безперервної самоосвіти та періодично, але не менше одного разу на п’ять років.
2.2. Актуальність. Форми та терміни підвищення кваліфікації працівників НТБ визначаються з урахуванням потреб НТБ.
2.3. Результативність. Придбання нових теоретичних, практичних знань та впровадження їх у практику роботи НТБ з метою підвищення якості бібліотечних послуг, формування документних та інформаційних ресурсів.
3. Види підвищення кваліфікації.
3.1. Підвищення кваліфікації працівників НТБ Університету здійснюється за такими видами:
 • на тематичних семінарах у навчально-методичних центрах підвищення кваліфікації працівників культури та центрах безперервної освіти при вищих навчальних закладах Міністерства культури України та при інших вищих навчальних закладах за умови наявності профільних ліцензій;
 • стажування в універсальних наукових бібліотеках, бібліотеках вищих навчальних закладів, Харківській державній академії культури тощо;
 • індивідуальне підвищення кваліфікації.
3.2. Форми навчання з підвищення кваліфікації:
 • короткострокове за обсягом годин навчальної програми 72 академічні години (два кредити ЄКТС);
 • довгострокове за обсягом годин навчальної програми не менше 90 академічних годин (три кредити ЄКТС).
3.3. Навчання за програмою короткострокового підвищення кваліфікації (семінарів, тренінгів, круглих столів, вебінарів, міжнародних конференцій, дистанційних курсів) передбачає комплексне вивчення сучасних та актуальних наукових проблем у галузі соціальних комунікацій, вітчизняного та зарубіжного досвіду, підвищення рівня професійної культури, впровадження інноваційних технологій в практику роботи НТБ.
Навчальні програми семінарів та тренінгів спрямовані на формування, розвиток та вдосконалення особистісних професійних компетенцій (організаторських, творчих, лідерських, психолого-педагогічних, методичних, комунікативних тощо), підвищення ефективності професійної діяльності у сфері соціальних комунікацій, книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства та інформаційних технологій.
3.4. Навчання за програмою довгострокового підвищення кваліфікації спрямовується на поглиблене оволодіння та оновлення працівниками НТБ спеціальних фахових, науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних та управлінських компетенцій, у тому числі вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприяє якісному виконанню ними своїх посадових обов’язків, розширенню їх компетенцій тощо.
3.5. Стажування, як складова післядипломної освіти, може бути одним із головних видів підвищення кваліфікації.
3.6. Стажування здійснюється з метою формування і закріплення на практиці професійних компетенцій, здобутих у результаті теоретичної підготовки, задля виконання завдань і обов’язків на обійманій посаді або посаді вищого рівня, засвоєння вітчизняного та зарубіжного досвіду, формування особистісних якостей для виконання професійних завдань на більш якісному рівні в межах певної спеціальності.
3.7. Стажування працівників НТБ Університету здійснюється з відривом від виробництва тривалістю від 2 до 4 тижнів в універсальних наукових бібліотеках, бібліотеках вищих навчальних закладів, Харківській державній академії культури тощо.
3.8. Індивідуальна форма підвищення кваліфікації передбачає:
 • навчання в аспірантурі,
 • захист дисертаційної роботи,
 • видання монографій, науково-методичних посібників, якщо особистий авторський внесок становить не менш, як 10 умовних друкарських аркушів.
4. Структура та зміст підвищення кваліфікації.
4.1. Підвищення кваліфікації працівників НТБ здійснюється шляхом участі у ступеневому навчанні:
 • в академічних закладах післядипломної освіти (академій, інститутів, університетів, курсів підвищення кваліфікації);
 • у бібліотеках методичних центрах усіх рівнів;
 • за угодами про співробітництво та обмін досвідом з іншими бібліотеками, інформаційними центрами та навчальними закладами;
 • на проблемно-орієнтованих заняттях з підвищення кваліфікації в НТБ;
 • шляхом самоосвіти.
4.2. Підвищення кваліфікації в НТБ охоплює всі категорії працівників та проводиться диференційовано залежно від посади, освіти, бібліотечного стажу та профілю роботи працівника НТБ.
4.3. Безперервність освіти забезпечується наступними рівнями навчання:
 • початкове навчання: охоплює всіх нових працівників, незалежно від освіти та посад, та працівників, переведених на інші ділянки роботи;
 • навчання для засвоєння нових прийомів та методів виконання технологічних операцій: пов’язане з упровадженням передового досвіду, нових технологій, нового устаткування і нових напрямків розвитку діяльності бібліотеки, підвищення за посадою;
 • навчання для підвищення загальноосвітнього та культурного рівня.
4.4. Групи працівників для навчання формуються залежно від наявного кадрового потенціалу, виробничих потреб НТБ та можуть бути такими:
4.4.1. За освітою, стажем роботи, посадою, виконанням функціональних обов’язків:
 • керівники структурних підрозділів та головні фахівці;
 • молоді спеціалісти;
 • нові працівники з вищою спеціальною освітою;
 • працівники з вищою освітою (не за фахом).
4.4.2. За змістом заходи з підвищення кваліфікації поділяються на:
 • навчання з набуття та вдосконалення професійних знань за функціональною спрямованістю;
 • навчання з набуття нових проблемно-орієнтованих професійних знань;
 • заходи з підвищення загальноосвітнього та культурного рівня.
4.5. Проведення занять з підвищення кваліфікації в НТБ проводять висококваліфіковані спеціалісти НТБ (зав. відділами, головні фахівці, наставники (досвідчені спеціалісти), провідні вчені та викладачі навчального закладу за запрошенням, представники розробників нових технологій та програмного забезпечення.
4.6. Підвищення кваліфікації працівників НТБ здійснюється за навчальними планами та програмами.
4.7. Зміст навчальних планів та програм формується з урахуванням профілю роботи працівника НТБ. Навчання має забезпечувати поєднання теоретичного матеріалу з практичною спрямованістю на вирішення конкретних завдань і проблем розвитку НТБ.
4.8. Навчальні плани та програми короткострокового та довгострокового підвищення кваліфікації розробляються установами-виконавцями, які мають право на проведення відповідних освітніх послуг та затверджуються їх керівниками.
4.9. Навчальними планами та програмами підвищення кваліфікації передбачається відповідний розподіл навчального часу між аудиторною та самостійною роботою.
4.10. Форми підсумкового контролю визначаються навчальними планами та програмами підвищення кваліфікації.
4.11. Навчальні плани та програми підвищення кваліфікації визначаються договорами між Університетом і установами-виконавцями.
4.12. Стажування працівників НТБ проводиться за попередньо розробленими та узгодженими з установами-виконавцями індивідуальними програмами стажування.
4.13. Зміст програми стажування передбачає опанування стажистом нових знань і компетенцій відповідно до свого фаху, професійної діяльності та виконуваних функцій.
4.14. Під час стажування працівники НТБ вивчають кращий досвід бібліотек, інноваційні бібліотечні технології, знайомляться з найновішими досягненнями у галузі соціальних комунікацій та сучасними інформаційними технологіями.
4.15. Програма стажування може передбачати:
 • самостійну теоретичну підготовку;
 • придбання професійних та організаційних навичок;
 • вивчення організації та технології бібліотечних процесів;
 • роботу з нормативною, регламентуючою та планово-звітною документацією;
 • тимчасове виконання функціональних обов’язків посадових осіб;
 • участь у нарадах, офіційних та ділових зустрічах тощо.
5. Планування підвищення кваліфікації.
5.1 Види, строки та місце проведення підвищення кваліфікації працівників НТБ визначаються відповідно до цього Положення, графіку навчального процесу в Університеті, пропозицій науково-методичної комісії 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, методичним відділом НБ ім. науково-методичної комісії 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти Міністерства освіти і науки України науково-методичної комісії 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Харківського зонального методичного центру, методичної ради університету; рівня кваліфікації працівників НТБ та фінансових можливостей Університету.
5.2. План-графік підвищення кваліфікації працівників НТБ розробляється на 5 років, затверджується проректором з науково-педагогічної роботи (який курує роботу бібліотеки). Форма плану-графіку наведена у Додатку 1.
5.3. Плани підвищення кваліфікації на рік розробляються заступником директора з наукової роботи та завідувачем науково-методичного відділу НТБ до 20 листопада поточного року з подальшим з узгодженням з директором НТБ та затвердженням проректором з науково-педагогічної роботи (який курує роботу НТБ).
5.4. Плани роботи на рік мають містити інформацію про тематику, форми навчання та його тривалість, місце проведення та загальну кількість учасників.
5.5. Плани підвищення кваліфікації носять загальний характер (орієнтують слухачів на ознайомлення з новітніми вітчизняними, світовими досягненнями в області соціальних комунікацій та інформаційно-бібліографічної діяльності) та спеціалізований (спрямований на отримання слухачами вузької спеціалізації з одного з напрямків діяльності).
5.6. Зміни та доповнення до затверджених планів-графіків додаються на підставі службової записки після затвердження в установленому порядку.
5.7. Направлення працівників НТБ на навчання або стажування здійснюється за узгодженням з проректором, наказом ректора Університету. Проект наказу подає директор НТБ.
5.8. Працівники НТБ, які проходитимуть підвищення кваліфікації, подають адміністрації НТБ такі документи:
 • заяву про направлення на підвищення кваліфікації або стажування за формами, що наведені в Додатку 2;
 • направлення на підвищення кваліфікації (стажування) працівників НТБ за формою, наведеною в Додатку 3;
 • план підвищення кваліфікації Додаток 4;
 • програма стажування Додаток 5.
5.9. Зарахування на навчання або проходження стажування здійснюється за наказом керівника установи-виконавця на підставі направлення на підвищення кваліфікації або стажування працівника НТБ, копій документів про вищу освіту.
5.10. Науково-методичне забезпечення навчання (стажування) здійснюється структурними підрозділами установ-виконавців.
5.11. Безпосереднє керівництво навчанням (стажуванням) працівників НТБ здійснюється фахівцями установи-виконавця.
5.12. Керівник установи-виконавця організує і контролює навчальний процес підвищення кваліфікації та виконання програми стажування працівників НТБ.
5.13. Директор НТБ забезпечує контроль якості навчального процесу з підвищення кваліфікації та виконання програми стажування працівників НТБ.
6. Порядок звітності з підвищення кваліфікації.
6.1. Бібліотечні працівники, які пройшли підвищення кваліфікації, складають звіт за формами Додатку 6, у якому зазначаються відомості про виконання завдань усіх розділів планів та програм підвищення кваліфікації і пропозиції щодо впровадження результатів навчання у практику роботи НТБ.
6.2. Оцінка результатів навчання проводиться на основі письмового звіту учасників навчання та їх пропозицій щодо практичного застосування набутих навичок та упровадження креативних ідей. Захист звітів проводиться на засіданні методичної ради. Методична рада приймає рішення про затвердження або відхилення звіту про підвищення кваліфікації (за необхідністю — про його доопрацювання), а також дає рекомендації щодо впровадження результатів навчання для вдосконалення та покращення роботи НТБ.
6. 3. Після завершення процедури підвищення кваліфікації працівник НТБ надає вченому секретареві НТБ копію відповідного документу, отриманого за результатами навчання (наприклад, при за наявності документа державного зразка — посвідчення, свідоцтво або сертифікат).
6.4. Відповідальність за своєчасне надання звіту про проходження підвищення кваліфікації покладається на працівника НТБ, який пройшов підвищення кваліфікації та завідувача відділу, у якому він працює.     
6.5. Інформація про працівників НТБ, які пройшли курси підвищення кваліфікації та отримали свідоцтва, відображається в базі даних «Кадри» з вказівкою терміну, обсягу годин, тематики навчання.
6. 6. Інформація про заходи з підвищення кваліфікації подається в розділі IX «Управління. Робота з кадрами» річного звіту роботи НТБ.
7. Права та обов’язки працівників НТБ на період проходження підвищення кваліфікації.
7.1. Право працівників НТБ на підвищення кваліфікації визначене законами України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури України.
7.2. На період підвищення кваліфікації усі права працівників НТБ зберігаються в повному обсязі.
7.3. За працівниками НТБ, направленими для проходження підвищення кваліфікації з відривом від виробництва, зберігається заробітна плата за основним місцем роботи відповідно до чинного законодавства України.
7.4. Працівники НТБ мають право:
 • використовувати матеріально-технічну базу закладу-виконавця;
 • за необхідності змінювати терміни проходження підвищення кваліфікації за умови обов’язкового підтвердження відповідним документом. У таких випадках працівник повинен надати підтверджуючий документ про неможливість проходження планового підвищення кваліфікації та заяву на ім’я проректора про перенесення термінів підвищення кваліфікації, завізовану директором НТБ;
 • самостійно обирати заклад-виконавець для проходження стажування. У такому випадку Університет не бере на себе зобов’язання з питань організації та проходження стажування і покладає їх на самостійне вирішення працівника НТБ. Кожен конкретний випадок обов’язково погоджується із директором НТБ та проректором з науково-педагогічної роботи (який курує роботу НТБ).
7.5. Працівники НТБ, які проходять підвищення кваліфікації, повинні:
 • узгоджувати терміни підвищення кваліфікації із директором НТБ;
 • своєчасно оформлювати відповідну документацію;
 • дотримуватися правил та процедури підготовки документів для проходження підвищення кваліфікації та звітної документації.

 

Директор НТБ                                                                                 Л. П. Семененко