Положення про раду з питань комплектування фонду НТБ НТУ «ХПІ»

1. Загальні положення
1.1. Рада з питань комплектування (далі — Рада) фонду науково-технічної бібліотеки (далі – Бібліотека) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (далі — Університет) є дорадчим органом з узгодження питань селекції документів для забезпечення якості формування єдиного фонду НТБ задля забезпечення навчального та науково-дослідницького процесу Університету.
1.2. У своїй діяльності Рада керується Законами України: Про бібліотеки та бібліотечну справу; Про вищу освіту; Про електронні документи та електронний документообіг; Про науково-технічну інформацію; Про публічні закупівлі, наказами та інструкціями Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Типовим положенням про бібліотеку вищого навчального закладу Міністерства освіти і науки України, Статутом НТУ «ХПІ», Положенням про НТБ НТУ «ХПІ» та іншими регламентуючими і розпорядчими документами Університету та Бібліотеки.
2. Повноваження Ради
2.1. Розробляє та подає пропозиції до тематико-типологічного плану комплектування, програми збереження бібліотечного фонду Бібліотеки; здійснює контроль за виявленням і вилученням із фонду застарілих та зношених видань.
2.2. Проводять моніторинг запитів та відмов на профільні видання, визначають перелік видань для доукомплектування та заміни втрачених читачами видань.
2.3. Систематично аналізує динаміку використання бібліотечних фондів з метою оптимізації його комплектування, вносять пропозиції щодо доцільності їх включення до плану видання Університету на поточний рік та розміру тиражів при перевиданні підручників і навчальних посібників для подальшого розгляду Редакційно-видавничою радою НТУ «ХПІ».
2.4. Розглядає і вирішує питання доцільності включення дарчих видань до основного або обмінного фондів Бібліотеки.
2.5. Перелік періодичних видань визначає на основі замовлень від кафедр Університету та аналізу інтенсивності використання видань за попередні роки.
2.6. Проводить селекцію наукових, навчальних, довідкових видань відповідно до навчальних планів, програм та тематики наукових досліджень, для поточного комплектування та ретроспективного доукомплектування Бібліотеки з метою забезпечення максимального репертуару профільних видань та видань за суміжними галузями.
2.7. Кількість примірників визначається, як така, що забезпечує норми книгозабезпеченності навчальних дисциплін та якість навчання й наукових досліджень.
2.8. Подає пропозиції щодо перерозподілу видань або окремих примірників до інших підрозділів Бібліотеки.
2.9. Здійснює контроль за станом збереження видань в усіх місцях їх зберігання.
2.10. Формує фонд пунктів видачі при кафедрах навчальними виданнями задля забезпечення проведення практичних та лабораторних занять кафедри.
2.11. Використовує всі джерела комплектування: купівлю у видавництвах та книготорговельних організаціях; передплату періодичних видань; книгообмін; дари окремих осіб, авторів, видавців, установ, громадських об’єднань; видання видавничого центру Університету; надходження документів, прийнятих на заміну втрачених; обов’язковий примірник наукових видань науковців Університету; видання, безкоштовно передані видавництвами, благодійними фондами та що можуть надійти з інших джерел, незаборонених законодавством.
2.12. Має право ознайомлюватися зі змістом навчальних планів, програм та тематикою науково-дослідної роботи Університету, одержувати від його структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення питань формування єдиного фонду Бібліотеки.
2.13. Вивчає і впроваджує у практику роботи передовий бібліотечний досвід, а також результати бібліотекознавчих науково-дослідних робіт, сприяє застосуванню новітніх бібліотечних технологій.
3. Зміст роботи та організація
3.1. Члени Ради залучаються до ознайомлення з видавничими каталогами для здійснення попереднього замовлення на видання та задля доукомплектування фонду на основі аналізу попиту та відмов на запити користувачів.
3.2. При селекції видань Рада керується науковою та культурною цінністю, наявністю сучасних підходів до викладання навчальних курсів, вимогами Міністерства освіти й науки України до підручників та навчальних посібників, включення їх до програм курсів, рекомендаціями профільної кафедри та додатково — якістю палітурки.
3.3. Координує роботу відділів Бібліотеки щодо комплектування, задля підвищення ефективності використання фондів та активізації книгообміну.
3.4. При вилученні документів з бібліотечного фонду керується порядком, визначеним Міністерством культури України, Міністерством науки і освіти України, наказами Міністерства фінансів України та Положенням про збереження фонду Бібліотеки.
3.5. Налагоджує прямі зв’язки та взаємодіє з бібліотеками різних систем та відомств, освітніми закладами, органами науково-технічної інформації, громадськими фондами; залучає добродійників та меценатів до розвитку фонду Бібліотеки.
3.6. Узгоджує списки видань на вилучення з фонду Бібліотеки.
3.7. Здійснює роботу через свій робочий орган — засідання, які проводяться щоквартально. Робочі матеріали на розгляд Ради подає зав. відділу комплектування.
4. Склад Ради
4.1. До складу Ради входять кваліфіковані фахівці Бібліотеки, добре обізнані з профілем діяльності Університету, структурою та особливостями підсобних фондів Бібліотеки, запитами користувачів.
4.2. Головою Ради є директор Бібліотеки.
4.3. Члени Ради:
  • заст. директора
  • зав. відділу комплектування
  • зав. відділу обслуговування науковою літературою
  • зав. відділу обслуговування навчальною літературою
  • зав. відділу зберігання фондів
  • зав. інформаційно-бібліографічним відділом
  • зав. відділу рідкісних і цінних видань

Зав. відділу комплектування                                  І. І. Могиленко