Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти (ISSN 2078-7812)

Збірка наукових праць виходить 4 рази на рік. Головний редактор проф. Романовський О.Г. Відповідальний секретар Підбуцька Н. В., Квасник О. В. Кафедра «​Педагогіка і психологія управління соціальними системами»​, тел. 707-67-55, 707-68-60.

Номери/випуски:
2016 Вип.45(49) Частина 1 2016 Вип.45(49) Частина 2
2017 Вип.47(51) Том 1 2017 Вип.47(51) Том 2
2018 Вип.49(53) 2019 Вип.50(54) 2020 Вип.51(55)
2021 Вип.52(56)    
ЗМІСТ
I РОЗДІЛ ДО 125-РІЧЧЯ НТУ "ХПІ"
Товажнянський Л.Л., Мамалуй А.О. Гуманізація – стратегічний напрямок розвитку інженерної освіти XXI сторіччя
Тверитникова О.Є., Демідова Ю.Є. Науково-педагогічна та просвітницька діяльність викладачів харківського технологічного інституту. Історичні нариси
ІІ РОЗДІЛ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ
Биков В.Ю. Інноваційний розвиток суспільства і сучасні мережні технології систем відкритої освіти
Романовський О.Г. Психолого-педагогичні основи гуманізації технічної освіти
Кудин В.А. Образование в системе современной цивилизации
Прокопенко І.Ф. Якість освіти в умовах євроінтеграції
Михальченко М.І., Пазиніч С.М. Філософія модернізації політичної системи як субстанціональність в консолідації суспільних сил соціуму
Жила В.І., Кострикін О.В. Психологічні аспекти впливу на людей в системі філософії управлінського спілкування
Долгарев А.В. Фундаментальные знания и их роль в формировании профессиональной культуры будущих специалистов.
III РОЗДІЛ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Гуревичев M.M. Высшая школа и гармонизация украино-российских отношений
Кадемія М.Ю., Кобися А.П. Розвиток творчої активності студентів ВНЗ на основі використання технології "портфоліо"
Попова Г.В. Особистісно професійне вдосконалення студентів технічного ВНЗ
Кусій М.Р. Нові педагогічні технології як засіб підвищення ефективності навчання у ВНЗ
Згурская М.П. Мотивационная готовность к педагогической деятельности как фактор формирования педагогической культуры преподавателя технического ВУЗА
Квасник О.В. Особливості формування соціокультурної компетентності в умовах професійної підготовки інженерів вищих технічних навчальних закладів.
Гур'єва Я.В. Соціально-психологічні детермінанти інноваційної культури в гуманітарному вищому навчальному закладі
Харченко А.О. Оцінка знань та управління якістю освіти
Окладной Ю.Г. Методическое обеспечение учебного процесса по курсу общей физики в условиях кредитно-модульной системы
Мацко Н.В. Обоснование целесообразности проведения реструктуризации в организации
Гончаренко Т.Є. Англійська мова професійного спілкування як елемент фахової компетенції інженера
Сокольская Н.А. Актуальность акмеологическго подхода к формированию конкурентоспособности будущего специалиста-психолога в условиях высшего учебного заведения
ІV РОЗДІЛ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
Нечепоренко Л.С. Морально-духовні засади успіху в діяльності керівника
Чеботарев Н.К. Влияние качественного уровня образовательной среды на профессионализм выпускников высших технических учебных заведений
Пономарьов О.С. Філософські аспекти дидактики формування професійної компетентності інженера
Товажнянська О.Л. Сучасні проблеми виховання студентської молоді
Рибін С.В. А як у нас?
П'ятенко В.Г. Особливості ментальності українського народу в пошуку національної ідеї та впливу їх на соціалізацію особистості
Омельченко А.В. Філософські основи педагогіки
Северина Н.Ю. Аналіз дефініцій "формування", "професійна компетентність", "математичне моделювання"
Редько О.С. Українська вишивка – одна зі складових естетичного виховання
Гамаюн І.В., Лутай Н.В. Національно– специфічна реалія як складова картини світу
Окладной Ю.Г., Світенко-Краснокутська Т.В. Виховання студентів в процесі викладання курсу загальної фізики на прикладах життя та діяльності видатних українських вчених
V РОЗДІЛ КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Бабаєв В.М. Якісні зміни в системі кадрового оновлення органів державного управління: до питання про формування національної гуманітарно-технічної еліти
Miglena Temelkova Prime cost estimate for the purposes of controlling
Касьянова О.М. Здійснення експертизи професійно – педагогічної діяльності вчителя методом головних компонент
Шаполова В.В. Формування управлінської компетентності у студентів-психологів як складова частина управлінської культури
Гура Т.В., Левенець І.М. Місце лекційних форм навчання в управлінській підготовці інженерів-електромашинобудівників
Великий В.В. Культура и психология управленческого общения
Еременко И.В., Лобода М.В. Востребованность психолога в современном мире
VІ РОЗДІЛ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Кузьменко О.В. Конституціоналізм як об'єкт вивчення в американській школі
Кабанец Ж.В., Коновалова В.Б. Особливості перекладу рекламного тексту
Анцибасова К.С., Царьова С.О. Термінологічні особливості перекладу наукових статей у галузі сучасних інформаційних технологій (на прикладі експертних систем)
Волік К.С. Особливості вищої освіти в сучасній Австралії
Мілейко О.Ю., Мирошниченко В.М. Особливості перекладу ділової кореспонденції
Бесараб Т.П., Павлюк М.М. Особливості перекладу юридичної термінології США та Великобританії
Курявська О.М. Мотивація агресивної поведінки підлітків
Яскевич Ю.В. Влияние зарубежного кинематографа на развитие детей
Дубяга А.Ю. Вплив реклами в засобах масової інформації на дітей
Хромова А.В. Психологическое консультирование – один из видов психологической помощи
Голікова О.М., Мирошниченко В.М. Переклади віршу Р. Кіплінга "Якщо" Стуса, Донцова та Стріхи в світлі теорії еквівалентності
ЗМІСТ
I РОЗДІЛ ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
Романовський О.Г. Виховання творчої особистості – одне з головних завдань вищої школи
Пономарьов О.С. Аксіологія освіти і формування національної еліти
Мамалуй А.А., Гапоченко С.Д., Дульфан А.Я, Тверитникова Ю.Е. О некоторых аспектах гуманизации курса общей физики
Воробйова Є.В., Підбуцька Н.В. Педагогічний менеджмент – базовий принцип розвитку освітніх організацій
Згурская М.П. Понятия педагогической культуры и компетентностный подход в контексте высшего профильного образования
Северина Н.Ю. Соціально-синергетичний підхід до організації сучасної підготовки фахівця
Товажнянська О.Л. Ціннісні аспекти підготовки сучасних фахівців
II РОЗДІЛ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Захарова М.А. Архітектура та історія створення найстаріших університетів Європи
Клочко Н.Л. Організаційні засади елементарної освіти дітей в Японії
Сладких И.А. Парадигма критериев эффективности преподавателя (ретроспективный анализ зарубежных исследований ХХ века)
ІII РОЗДІЛ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ
Бутенко Т.О. Цілі та організація педагогічного експерименту з формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів
Дараган О.В. Теоретичні основи формування індивідуального стилю педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу
Дух Л.І. Значення громадянського суспільства в формуванні сучасної української еліти
Игнатюк О.А. Технологiї пiдготовки майбутнього iнженера до професiйного самовдосконалення
Кадемія М.Ю. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності у студентів педагогічного вищого навчального закладу
Креденець Н.Д. Загальнометодологічні принципи формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів
Тюріна В.О., Морквян І.В. Шляхи формування та визначення рівня сформованості інформаційно-технологічних компетентностей у студентів ви- щих навчальних закладів
Паталаха М.Є. Професійні знання, уміння та навички як компоненти професійної компетентності майбутнього викладача іноземної мови
Харченко А.О. Наукова складова професійної підготовки фахівців
Черванева З.А. Основные направления подготовки будущих инженеров
Черкашина С.О. Формування професійної культури майбутніх викладачів ВНЗ
ІV РОЗДІЛ СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Долгарев А.В., Журавський А.О., Мищенко С.Г., Карпенко М.А., Кушнаренко Г.В., Иванова И.В. Особливості комп'ютерного тестування
Зуєва М.В. Організація навчально-педагогічного співробітництва у навчально-виховному процесі вищої школи
Кобися В.М. Особливості застосування засобів проектування комп'ютерно-орієнтованих технологій навчання в системі професійної освіти
Кононова Г.О. Проблеми організації професійної практики студентів інформаційних спеціальностей у ВНЗ
Моргун Ю.С. Моделювання підготовки майбутнього викладача англійської мови на основі застосування інформаційно-комунікаційних технологій
Рибін С.В. Творча акція "Майстерня 305"
Синельник І.В., Завора В.А. Організація самостійної роботи студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
Черновол М.Ш. Моделювання стану пізнавальної активності студентів при вивченні гуманітарних дисциплін
V РОЗДІЛ ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
Богдан Ж.Б. Провідні фактори появи феномену "професійного вигоряння"
Васильева И.Г., Лисеная А.М. Человекоцентрированное обучение в рамках гуманистической психологии
Іванова О.М., Петренко М.В. Девіантна поведінка та сімейне виховання
Ильина Ю.Ю Язык как знаковая система и его разновидности
Лазарева Е.В. Девиантное поведение у подростков
Хромова А.В. Психологическая природа депрессии: сущность и методы преодоления
ЗМІСТ
I РОЗДІЛ ДО 125-РІЧЧЯ НТУ "ХПІ"
Лабскир В.М., Любиев А.И., Юшко А.В. Социальные факторы спортив-ных достижений НТУ "ХПИ" в 1999 – 2010 годах
ІI РОЗДІЛ ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
Романовський О.Г. Самовдосконалення та самоосвіта як показники рівня професіоналізму випускників ВТНЗ
Пономарьов О.С. Філософські аспекти кадрового забезпечення інноваційного розвитку
Пазиніч С.М. Фiлософський погляд на педагогiчну дiяльність в системi потреб сучасностi
Товажнянська О.Л. Культурологiчнi аспекти пiдготовки майбутнiх фахівців
ІІI РОЗДІЛ ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Ciocodeicã Vasile The influence of the mining unions over the employees' socio-economical conditions in the jiu valley
Алимов О.М., Биков В.Ю., Бушуєв С.Д., Бушуєва Н.С., Тесля Ю.М., Кононенко І.В., Рибак С.О., Ярошенко Ю.Ф. Системи управління проектами та програмами – сучасні інструменти інноваційного соціально-економічного розвитку України
Гурина Н.В Кадровая политика национальных предприятий: особенности, роль и место в процессах инновационной деятельности
Калита В.О. Удосконалення моделі інноваційного процесу
Соловйов Є.О. Соціальні та психологічні аспекти децентралізації управління в Україні
Шушляпин О.И. Новое междисциплинарное знание на стыках форм человеческого опыта в контексте сознания, мышления и духовности
Заветный С.А. Особенности информационного обеспечения управления
Требін М.П. Полiтична культура владної елiти України в умовах розбудови демократичної правової держави
ІV РОЗДІЛ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ
Mihaela-Luminita Staicu Salutogenesis – an important condition for the development of a humanistic elite
Єременко І.В. Особливості формування комунікативної компетентності студентів
Карпенко М.А. Набуття професійних компетентностей у студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів
Куцак Л.В. Особливості формування професійної компетентності майбутніх вчителів трудового навчання в умовах професійної підготовки
Нор К.Ф. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя
Подбуцкая Н.В., Курявская Е. Мотивационная направленность студентов высших технических учебных заведений
Середа І.В. Культура самовиховання особистості
Тарасова С.М. Духовна культура особистості вчителя у просторі культур
Уманець В.О. Модель формування базових професійних компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин у фаховій підготовці
Рибин С.В. Спiвпраця Харкова i Черкас у розвитку дизайн-освiти
Квасник О.В., Ільїна Ю.Ю. Дослiдження структури цiнностей та уявлень про майбутне у старшокласникiв
V РОЗДІЛ СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Гезей О.М. Оцінювання сформованості дидактичної компетентності вчителя початкових класів
Журавський А.А., Касьянова Е.Н., Мищенко С.Г., Карпенко М.А. Использование обучающих программ в подготовке будущих специалистов..
Журавский А.А., Слободской С.А., Сенкевич И.В., Горбунов Н.П., Зеленская И.И. Сквозное дипломное проектирование с использованием компьютерных технологий Кізім С.С. Основні напрями та методичні прийоми застосування мультимедійних засобів навчання при підготовці фахівців електрорадіо-технічного профілю
Русскін В.М., Брославська Г.М. Впровадження інформаційних технологій при вивченні дисциплін фізико-математичного циклу в педагогічному ВУЗі
Шевченко Л.С., Ткаченко Т.В Дидактичні проблеми застосування інформаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах
VІ РОЗДІЛ ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
Schmidt Mihaela Camelia Theories regarding the establishment and function of the family
Бондаренко В., Шевель Я. Роль фобий в жизни человека
Давыдова А.А. Организационная культура как важный фактор успеха
Колесниченко В. Формирование "Я" – концепции у студентов-психологов
Кучеренко С.М., Лях Б.Г., Сичов Ю.І., Литвиненко І.І., Самчук В.В. Один з напрямків психологічної корекції особистості в ході навчального процесу
Кузьменко О.В Вивчення державного устрою країни молодшими школярами в США
Науменко М.О, Олійник Є.Г Психоемоційна підготовка спортсмена
Немерцова Е.Е., Чернявская С.Н. Научный текст как коммуникативная единица обучения
Нестеренко Н.В. Социально-психологическая адаптация студентов к обучению в высших учебных заведениях
Тесленко В.К. Психологическая готовность детей к школьному обучению
ЗМІСТ
Вступительное слово главного редактора Романовского А.Г. Духовная составляющая системы подготовки новой национальной элиты…
I РОЗДІЛ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУ МОДЕРНІЗАЦІЇ
Кремень В.Г. Освіта в контексті сучасних соціокультурних змін
Товажнянський Л.Л. Фундаментальні та прикладні дослідження науковців університету в створенні сучасних технологій і конструкцій
Зязюн І.А. Діалектика ціннісних суджень та відношень
Биков В.Ю. Моделі системи освіти і освітнього середовища
Ничкало Н.Г. Ідея суспільства знань і праці в наукових пошуках
Андрущенко В.П. Проблема формування нового вчителя для об'єднаної Європи ХХІ століття
Михальченко М.І. Модернізація системи освіти України як державна і педагогічна проблема.
Нечепоренко Л.С. Культура успішної особистості
Кудин В.А. Сила образования в научных глубинах и разумном обновлении
Романовський О.Г., Середа Н.В. Духовне виховання як складова самоменеджменту у підготовці керівних кадрів
Лещенко М.П., Свєтлорусова А.В. Професійна підготовка магістрів управління навчальним закладом: історико-педагогічний дискурс
Lidia Wlodarska-Zola Profesjonalna osobowosc menedzera w nowej gospodarce
Олійник В.В. Професійне удосконалення науково-педагогічних працівників: проблеми та шляхи вирішення.
Васянович Г.П. Гуманітарна освіта у процесі підготовки технічної еліти України
Шестопалюк О.В. Умови формування громадянської компетентності майбутніх учителів
Якубов Ф.Я. Перспективы инженерно-педагогического образования в условиях глобальных трансформационных сдвигов
Вовк Л.П. Інтегрування змісту загальних і професійних знань в концепції підготовки фахівців
Жук О.Л. Педагогическая подготовка студентов как средство формирования профессиональной культуры специалиста
Ткаченко Л.І. Ідеї педагогічної спадщини Г.С. Сковороди: до проблеми формування національної еліти
Коломієць А.М. Проблеми інформатизації освіти
Пономарьов О.С. Виховний вектор нової освіти
Кропотова Н.В. Смысловая интерпретация качества профессионального образования
Ігнатюк О.А. Інтелектуально-ігрова практика як засіб особистісно-професійного розвитку майбутнього фахівця в умовах технічного університету.
ІI РОЗДІЛ ГЛОБАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ В ОСВІТІ
Бех І.Д. Становлення педагогічної науки в контексті експериментально-виховної стратегії
Прокопенко І.Ф. Система педагогічної освіти в умовах євроінтеграції
Бабаєв В.М. Новітні практики підготовки фахівців технічних спеціальностей у вищій школі: досвід Харківської області
Ягупов В.В. Завдання дидактики вищої школи України в умовах сучасних цивілізаційних змін
Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю. Технологія і методика навчання: альтернатива чи узгоджена взаємодія?
Сущенко Т.И. Педагогическое творчество – важнейший показатель профессионализма учителей и преподавателей высшей школы
Пєхота О.М. Освітнє середовище педагогічного ВНЗ з позиції суб'єктивного підходу
Падалка О.С. Економічна освіта в системі професійної підготовки вчителя
Христо Атаносов Крачунов Влияние принципов Булонского процеса на улучшение качества инженерного образования в Болгарии
Лавиния Элисабета Попп, Ирина Орел, Даниела Кожокару Rolul centrelor de consiliere si orientare profesionala din universitatile Romanesti
Nicolae Ilias, Sorin Radu, Iosif Andras, Inga Cioara The new dimensions of higher education in mineral resources Area
Ландсман В.А. Академическая мобильность как фактор совершенствования новой образовательной парадигмы
Исаев И.Ф. Первые университетские уставы в России и развитие профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей школы
Зязюн Л.І. Стратегія екосоціальних теорій учіння і виховання в наукових дослідженнях теоретиків-педагогів Франції
Рибалка В.В. Честь і гідність особистості як предмет професійної діяльності психолога і педагога
Карамушка Л.М. Актуальні завдання підготовки організаційних психологів та психологів праці в країнах Європейського союзу (в контексті реалізації проекту "Європейського диплому з психології")
Исаева Н.И. Психологическая культура как условие развития научного потенциала личности будущего специалиста
Філь О.А. Методичний інструментарій для комплексної психологічної діагностики рівня розвитку конкурентноздатності освітніх організацій
ЗМІСТ
Вступительное слово главного редактора Романовского А.Г. Духовная составляющая системы подготовки новой национальной элиты…
I РОЗДІЛ ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС
Сущенко А.В. Проблемы, противоречия и приоритеты духовного развития личности
Гапоченко С.Д., Мамалуй А.А. Эстетические основания современной научной картины мира
Сафронова Д.І. Самостійна навчальна робота студентів: нові суперечності і нові проблеми
Кобелева Д.Л. Влияние музыки на формирование личности и общества: философский аспект
Петутина Е.А. Религия в духовной культуре преподавателя
Алимова Л.У. Общечеловеческие и национальные ценности культуры и образования как интегрирующая основа преподавания общественных дисциплин в вузе (на примере истории педагогики)
Совва С.М. Міжнародна правова культура: проблеми її формування у курсантів вищого військового навчального закладу
Maria Kopsztejn Application of media in early education a way from Komenski towards educational games and teaching platforms
ІI РОЗДІЛ СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕЛІТИ
Кадемія М.Ю. Інформаційно-комунікаційні технології у фаховій підготовці майбутнього педагога
Коломієць Т.Д. Готовність викладача до вивчення інновацій у галузі інформаційних технологій
Касьянова О.М. Сталий розвиток регіональної системи освіти на засадах педагогічної експертизи
Кобися А.П. Роль і місце комп'ютерних систем у розвитку пізнавальних інтересів учнів профтехучилищ
Панченко В.І. Деякі методологічні підходи процесу підготовки сучасного педагога
Eva Bócsa, Valentin Fulger, Ion Hirghidu Modern tendencies in university pedagogy
Коломієць Д.І. Проблеми та можливості створення дидактичних засобів в умовах інформатизації вищої школи
Кобися В.М. Використання засобів ком'ютерно-орієнтованих технологій у професійній підготовці фахівців електротехнічного профілю
Квасник О.В. Теоретичні засади формування соціокультурної компетентності у студентів ВТНЗ у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін
Друзь І.М. Застосування кредитно-модульної системи навчання як педагогічна умова формування сучасної технічної еліти
Підбуцька Н.В., Єркова В.М. Особливості впливу на особистість за допомогою політичної реклами
Шаполова В.В. Формування управлінської культури як компоненти професійної компетентності студента-психолога
Селегень М.В. Дослідження змісту дидактичних проблем розрахункової діяльності студентів інженерно-технічних спеціальностей
Сладких И.А., Билал Хамзе Проблемы и перспективы применения информационных технологий в обучении студентов-иностранцев
Панфілов Ю.І. Впровадження сучасних педагогічних технологій – потреба часу
Гура Т.В. Технології формування управлінської компетенції у майбутніх інженерів-електромашинобудівників
Манькевич Т.В. Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей
Уманець В.О. Формування базових професійних компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин
Омельченко Л.М., Керницький О.М., Шалімова І.М. Педагогічні умови формування ключових компетенцій майбутніх інженерів-педагогів енергетичного профілю
Борова Т.А. Модель професійного розвитку науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу
Колісник-Гуменюк Ю.І. Морально-етична складова професійної культури медичних працівників
Перевалова Л.В. Роль і значення гуманітарної освіти у підготовці фахівців нового покоління
Братута Э.Г., Ильинский А.И. Роль технических университетов в формировании интеллектуально-нравственного уровня инженерных кадров
Кузь Ю.М. Дидактичні аспекти навчання майбутніх прикордонників технічним дисциплінам
Соколина И.Ю. Формирование гуманистического мировоззрения будущих инженеров
Стойчик Т.І. Формування професійної культури кваліфікованого робітника – потреба сучасності
ІIІ РОЗДІЛ Педагогіка вищої школи: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА
Аніщенко О.В. Глен Доман про ранній розвиток людського потенціалу
Oriol Irina, Lavinia Elizabeta Popp,Dani Velcea Sistemul educativ universitar din Romania
Mihaela-luminita Staicu, Mihaela Cutov Cultural and anthropological dimensions of healthy status
Олійник М.М. Освітні напрямки освітніх процесів у розвинених країнах світу
Ciocodeicã Vasile, Anghel Mariana, Prodanciuc Robert The present situation and the perspectives of the unemployed women in the jiu valley
Олійник О.М. Освіта в теоріях постіндустріального суспільства
Сергеєва Л. Підготовка педагогів професійно-технічних навчальних закладів як науково-педагогічна проблема
Мусаева У.К. Етнографічні дослідження центрального музею Тавриди: історіографічний аспект
Кузьменко О.В. Вивчення громадянських прав в початковій школі США
Моргун Ю.О. Система підготовки спеціалістів для комерційної діяльності у другій половині XIX – початку XX століття
Олійникова К.І. Становлення системи підготовки вчителів у період соціалістичного будівництва у КНР (1949–1956рр)
Лещенко Н.А. Професійно-ціннісне формування вихователів у системі вітчизняної жіночої освіти: історичний аспект
Товканець Г.В. Діяльність Мукачівської торгівельної академії на Закарпатті в умовах Чехословацької Республіки
Русанова О.О. Проектування мети навчання студентів іноземних мов: аналіз стану і перспективи
Дніпровська Т.В., Кононова Т.О. Проблеми підготовки інженерних кадрів у вищій школі: міжнародний досвід та українські реалії
ЗМІСТ
Вступительное слово главного редактора Романовского А.Г. Духовная составляющая системы подготовки новой национальной элиты…
I РОЗДІЛ ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Mihaela-Luminita Staicu Essential factors to consider when planning a new hospital
Fulger Ioan Valentin, Hirghidus Ion, Bocsa Eva A decade from the major layoffs in the jiu valley
Elena Filip Posibilities of increasing the performances in human resources domain from the perspective of psychosocioprofesional reengineering
Білоконь О.О. Основні напрямки реформування та підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів
Гуріна Н.В. Впровадження інноваційного проекту в діяльність підприємства
Давидова А.А. Організаційна культура органів місцевого самоврядування
Бурлака К.С. Соціально-психологічний клімат у колективі як основа ефективної організаційної взаємодії
Колєснік Є.І. Управління розробкою і реалізацією стратегічного розвитку організації
Лисиченко Ю.В. Організаційна культура: основні елементи та особливості функціонування
Меліхов К.В. Шляхи удосконалення інформаційного забезпечення органів державної влади
Шумакова І.С. Кадровий потенціал та його вплив на ефективність діяльності організації
ІI РОЗДІЛ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Черепєхіна О.А. Професіоналізм психолога як соціально-педагогічний феномен
Тимошенко А.И. Судебная экспертиза как один из видов деятельности практического психолога
Марченко І.Б. Організація та проведення психологічного моніторінгу професійного самовизначення учнівської молоді
Зверева Т.И., Зубкова Е.В. Социология высшей школы: исследования социологов НТУ ХПИ
Красиков М.М. Урбаника как сфера университетской педагогики
Попова Г.В., Павлик Е.М. Использование игрового проектирования при подготовке будущих психологов к практической деятельности
ІІІ РОЗДІЛ ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Ерошенкова Е.И. Модель и типология профессионально-ценностной установки будущего специалиста
Смоляна Н.В. Виробнича компетентність педагога професійної школи
Кізім С.С. Створення електронних підручників для підвищення пізнавальної активності учнів ПТНЗ
Кусій М.І. Застосування інноваційних дидактичних технологій у професійної освіті фахівців з пожежної безпеки
Петрович С.Д. Оцінка ефективності формування професійної компетентності майбутніх фахівців з обчислювальної техніки в процесі вивчення спеціальних дисциплін в інформаційному освітньому середовищі "Megavin"
Балашова С.С. Проектна робота у підготовці майбутніх фахівців до вирішення професійних завдань
Тверитникова О.Є., Демідова Ю.Є. Болонський процес і підвищення якості освіти
Кононова Г.О. Особливості самостійної діяльності студентів в інформаційно-предметному середовищі
Слєпцов А.В. Соціально-психологічні умови формування почуття відповідальності
Шевченко Л.С. Особливості методичної роботи в умовах інформаційного простору
Шевенко А. Особистісне зростання старшокласників в процесі їх професійного самовизначення: теоретичні підходи
Бондар С.П. Роль бібліотеки у підготовці майбутнього вчителя
Скульська В.Є. Сучасні підходи до проблеми наукового супроводу професійної освіти і навчання в Україні
Петренко Наталія Валеріївна, Діденко Олександр Васильович До проблеми формування професійно-етичної компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників
Білявець С.Я. Поняття, зміст та функції професійної культури військовослужбовців за контрактом органів охорони державного кордону
Радванський А.І. Педагогічні умови формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх офіцерів-правоохоронців
Даниленко О.Б. Підвищення професіоналізму педагогічної діяльності офіцерського складу як умова готовності військовослужбовців за контрактом до професійної діяльності
Смоловик Р.Ф., Давыдова Н.А. Социальный аспект процесса подготовки специалистов интеллектуального труда в современных условиях глобализации
Пономарьов О.С., Харченко А.О. Філософія управління і суспільна трансформація
Калініна Л.А. Вплив театральної педагогіки на формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя
Борейко Н.Ю. Педагогічні технології формування професійної культури фахівців інженерного профілю
Лук’яненко Г. Сучасні підходи до розроблення професійних стандартів
Кравець Ю. Професійне навчання в Німеччині та роль ремісничих палат
Черемиський М.П. Творчий розвиток особистості майбутнього інженера в системі професійної підготовки
Вознюк О.В. Моральний аспект загальної і професійної культури педагога ХХІ століття
Фуштей О.В. Теоретичні основи формування професійної компетентності майбутнього вчителя музики
Нечепорчук М.Ю. Формирования идеологии энергосбережения в професиональной подготовке современных специалистов
ЗМІСТ
I РОЗДІЛ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ
Романовський О.Г., Полянська І.В., Шевченко В.Ф. Мовна компетенція як складова формування особистості управлінця ХХІ століття
Игнатюк О.А. Творческое саморазвитие преподавателя как процесс совершенствования его профессионализма
Іщук С.В. Моральна культура як чинник формування еліти суспільства
Коваль П.М. Роль гуманітарних дисциплін у формуванні гармонійно розвиненої особистості студентів ВТНЗ з використанням художніх засобів
Ланских М.В. Роль и место психолого-педагогических знаний в профессиональной деятельности руководящего состава вузов
Макодзей Л.І. Модель формування управлінської компетентності майбутніх магістрів лісового господарства
Грень Л.М., Михайличенко В.Є. Спрямованість студентів на успішну професійну діяльність та її формування
Вергелес К.В. Особливості розвитку креативності як умови професіоналізму та особистісного зростання фахівця
Середа І.В. Духовний розвиток особистості студента засобами самовиховання
Дух Л.І. Науково–методичні основи формування нової освітньої культури вчителя
Коновалова В.Б., Лузан Л.О. Забезпечення якості викладання української літератури шляхом формування професійної компетентності вчителя
Тіняков А.О. Психолого-педагогічні умови організаціїї спілкування як фактору виховання моральних якостей учнів училищ фізичної культури
ІІ РОЗДІЛ ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
Пономарьов О.С. Онтологічний статус спілкування в структурі педагогічної діяльності
Харченко А.О. Педагогічна майстерність як проблема філософії освіти
Сергєєва І.І Артистизм як елемент педагогічної майстерності
Долгарев А.В. Формирование сознания во времени
III РОЗДІЛ ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Заветный С.А., Фролова О.В. Политика как важный вид социального управления
Малявін Є.В., Семке Н.М. Громадські об'єднання як складова частина політичної організації суспільства
Бережна С.В. Компаративістський потенціал поняття культури: трансформації семантики та досвід інтеркультурності
Ушенко М.А. Формирование духовности в системе инженерного образования
ІV РОЗДІЛ СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Пазиніч С.М. Філософія моди і її вплив в царині спілкування
Гончаренко Т.Є. Розвиток методик викладання іноземної мови професійного спілкування
Пільгуй (Колесник) Н.М., Ріман Н.І. Особливості перекладу мовних засобів експресивності текстів аграрної тематики
Ковтун О.О., Лазарєва О.Я. Досвід створення дистанційних курсів з англій-ької мови в системі вебклас "ХПІ"
Гужва О.П. Симфонізм поетичної думки
Омельченко А.В. Постмодернизм и педагогика
Купрієнко Ю.В., Сторчило Т.В. "Хибні друзі перекладача" в науково-технічних текстах та особливості їх перекладу з англійської мови на українську
Тен Е.П. Мультимедийные обучающие системы как факторы активизации учебно-познавательной деятельности студентов
Дубовець О.М., Лях Б.Г., Литвиненко І.І., Сичов Ю.І., Самчук В.В. Методи і прийоми підвищення практичної корисності знань
Kareem Rezan Sedeek Features of proposed system for electronic learning at uni-versities
V РОЗДІЛ ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
Підбуцька Н.В., Курявська О.М. Критерії психологічного здоров'я особистості
Кузьменко О.В. Виховання громадянської відповідальності в початковій школі США
Фурманец Б.И. Научно-методические аспекты психолого-педагогического воздействия на студентов как личностей
Степанова И.В. Дети индиго – миф или реальность?
Грінченко О.М. Взаємозв'язок комунікативних, організаторських та лідерських здібностей у майбутніх психологів
Ибрагимова К.О. Самооценка как основа личностного смысла индивида
ЗМІСТ
I РОЗДІЛ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ
Романовський О.Г. Роль психолого-педагогічних дисциплін у становленні кар'єри майбутнього менеджера
Долгарев А.В. Формирование культурного уровня будущих специалистов
Дубовець О.М., Лях Б.Г., Литвиненко І.І., Сичов Ю.І., Самчук В.В. Передумови уніфікації і стандартизації елементів навчального процесу
Бутенко Т.О., Богдан Ж.Б. Особливості психолого-педагогічної підготовки майбутніх інженерів
Воложинська О.О. Формування професійної компетентності майбутніх викладачів дисциплін інженерно-будівельного профілю
Деменкова С.Д. Проблемы среднего образования, влияющие на формирование фундаментальной базы знаний выпускников школ и пути их решения
Лановенко А.О. Компетентнісний підхід у професійній підготовці фахівців
Левченко Т.О. Організація позаудиторної виховної діяльності та дозвілля сту-дентів ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації
Shevchyk N. Internet resources for computer-assisted learning of the humanities
Arkhipova I. Ukraine Differentiation – principles and practices
ІІ РОЗДІЛ ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ КОМПОНЕНТИ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ
Игнатюк О.А., Белоусова Е.С. Формирование знаний об управленческой деятельности в экстремальной ситуации у будущих энергетиков-менеджеров
Гуревичев М.М., Гуревичев О.Н. Коррупционность – антисоциальная тенденция цивилизованного общества
Кашпур А.Д., Дымченко Е.В. Формирование нового экономического мышления
Харченко А.О., Подколзіна О.В. Прищеплення студентам навичок роботи в команді
Книш А.Є. Мотиваційний профіль молодого вченого як основа розвитку його кар`єри
Єрмакова Л.М. Удосконалення контрольно-аналітичної діяльності керівника ЗНЗ в умовах післядипломної освіти
Сіренко С.М. Удосконалення системи підготовки класних керівників до здійснення виховної діяльності в умовах післядипломної освіти
Сидорова К.Г. Особистість викладача як одна з педагогічних умов формування психологічної культури майбутніх керівників
III РОЗДІЛ КОМПОНЕНТИ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ
Пономарьов О.С. Вплив характеру взаємовідносин між сторонами конфлікту на його динаміку
Пазиніч С.М. Філософія героїзму в системі розвитку суспільних відносин
Козяр М.М., Євсюкова Л.С. Навчальний процес в інтегрованому освітньому середовищі
Кадемія М.Ю. Використання ресурсів інтернет у підготовці майбутнього вчителя
Кобися А.П. Використання засобів телекомунікацій у проектній діяльності учнів ПТНЗ
Кобися В.М. Ефективність застосування засобів проектування комп'ютерно орієнтованих технологій навчання у ПТНЗ
Кізім С.С. Використання електронних підручників у процесі вивчення електрорадіотехнічних дисциплін учнями ПТНЗ
Лутковська С.М. Екологічна ситуація країни – відображення екологічної культури суспільства
Денькович І.В. Використання моніторингу для контролю проектної діяльності
Кузьменко О.В., Решетняк Н.Б. Семінарське заняття як форма навчання
Бережна С.В. Ідеологія та порівняльні історичні конструкти: філософсько-антропологічний контекст
Сухова А.В., Степанішина І.С. Міжгалузева та внутрішньогалузева омонімія науково-технічних термінів та труднощі їх перекладу
Ревіна Д.О. Розвиток навчання іноземних мов в Україні до ХVІІІ ст
Ткаченко О.Б. Оцінювання якості професійно – педагогічної діяльності викладачів у США на сучасному етапі розвитку вищої школи
ІV РОЗДІЛ ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЖИТТЯ
Підбуцька Н.В., Вінніченко М.С. Функціональні й командні ролі учасника малої групи: аналіз досліджень
Васильєва І.Г., Журавльова Т.Г. Гендерні аспекти міжособистісних відносин студентської молоді
Cмальченко О.М. Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва в студентської молоді
Соколіна І.Ю. Етична культура майбутнього психолога
Вергелес К.В. Креативность как основной фактор успешной инженерной деятельности
Мовчан Я.А. Эмоциональная устойчивость как определяющий фактор эффективности деятельности работников диспетчерско-аварийных служб коммунальных предприятий
Гринченко О.М. Дослідження взаємозв'язку між комунікативними уміннями підлітків та спілкуванням у соціальних мережах
Лазарева Е.В. Креативность как компонент самоактуализации личности
Раєвська А.Є. Особливості профдеформації викладача загальноосвітньої школи
ЗМІСТ
I РОЗДІЛ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ
Романовський О.Г. Особливості професійної підготовки майбутніх психологів в НТУ "ХПІ"
Рибалка В.В. Честь і гідність особистості як духовні засади творчої праці сучасного професіонала: культурно-психологічні та аксіопсихологічні аспекти проблеми
Кравченко Г.Ю. Особливості впровадження системи оцінювання рівня професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної педагогічної освіти
Йосипок О.Г. Формування мовленнєвих компетенцій у молодших спеціалістів електромеханічного профілю при вивченні "Української мови за професійним спрямуванням
Солдатенко В.М. Формування професійного інтересу в студентів технічних ВНЗ
Кухначова А.І. Формування професійної компетентності майбутніх вчителів початкових класів
Харченко А.О. Формування методологічної компетентності майбутніх економістів
Доля А.В. Роль інформаційної культури в процесі професійної підготовки вчителів початкових класів
Северина Н.Ю. Рівні сформованості професійної компетентності з математичного моделювання майбутнього інженера-математика
Булгакова В.Г. Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти
Єршова О.М. Генезис підготовки фахівця-дизайнера
Панченко О.І. Фактори, що впливають на ефективність організації навчального процесу при підготовці студентів-іноземців у технічному ВНЗ
Леонова Н.О. Особливості управлінської діяльності керівника освітнього округу
ІІ РОЗДІЛ ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
Дедулевич М.Н., Шишкина В.А. ВУЗ как центральное звено в системе непрерывного образования педагогов
Гуревичев М.М. Социальные императивы стратегического развития высшего образования
Долгарев А.В. Формирование общественно значимых идеалов преподавателем при управлении им познавательной активностью студентов
Пономарьов О.С. Духовність педагога в системі філософії його професійної культури
Пазиніч С.М. Філософія нерефлексивного спілкування та її особливості
Черванева З.А. Философия культуры
Дьяченко О.В. Религия в системе образования республики Беларусь
Михайличенко В.Е., Канивец М.В. Роль вуза в формировании личности: глазами студентов
Репик Д.В. Проблеми виховання духовності в сучасному житті
Шостка В.И., Дубинянский Ю.М. Образование как важнейший фактор развития и усиления интеллектуального потенциала нации
III РОЗДІЛ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Кузьменко О.В., Решетняк Н.Б. Педагогічні умови ефективності семінарського заняття
Москальов Б.Г., Москальова Н.П. Гуманітарне середовище формування майбутньої технічної еліти України
Брославська Г.М. Діяльність викладача при вивченні фундаментальних дисциплін
Касьянова О.М., Демідова Ю.Є. Сутність та особливості формування екологічної культури майбутніх фахівців
Магомед Шахбаз оглы Гаджиев Современная математика и её роль в познании действительностей
Безсмертний О.В. Методологічні і дидактичні принципи викладання медичної (клінічної) психології та роль специфічної персонології педагога вищої школи
Альошина О.М. Сучасні методи та технології викладання іноземних мов у ВНЗ
Лутай Н.В. Обучение иноязычной письменной речи в контексте университетского образования: написание научных отчетов
Євстратов В.О. Про функціональну неписьменність студентів технічних навчальних закладів
Устименко С.Є., Комарова В.В. Структурно-семантичні та функціональні особливості фразеологічних одиниць англійської мови з кінесично-соматичним компонентом
ІV РОЗДІЛ УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЖИТТЯ
Воробйова Є.В. Kомандна робота у професійній діяльності менеджерів
Кащеєв Л. Б, Хижняков Є.Г. Актуальність розробки системи управління базою даних для пошуку та виплати коштів пільговому контингенту населення України
Арутюнов К.C. Анализ взаимосвязи и взаимозависимости понятий "менеджер" и "лидер" в контексте развития отрасли управления в современном украинском обществе
V РОЗДІЛ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
Свящук К.В., Середа Н.В. Особливості інтерактивних технологій і методів навчання іноземних мов у немовних ВНЗ
Бурдак О.О. Використання комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання в освітньому процесі вищої школи
Стебльова К.К. Організація самостійної роботи студентів ВНЗ за допомогою засобів інформаційних технологій
Орєхов В.А Вільне програмне забезпечення в освіті як формування конкурентоспроможного та законослухняного майбутнього фахівця
Бесараб Т.П. Нові інформаційні технології у викладанні іноземних мов
Кочарова Т.Р., Сибірякова І.Г. Створення електронних засобів для вивчення хімії
VІ РОЗДІЛ ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В СОЦІАЛЬНИХ УМОВАХ
Заветный С.А., Данченко И.А. Роль кафедры ЮНЕСКО в формировании психологии межличностной коммуникации
Фурманець Б.І. Психолого-педагогічні особливості та умови вивчення студентської малої групи
Підбуцька Н.В., Курявська О.М. Особливості внутрішньої мотивації до навчання у студентів технічних та гуманітарних спеціальностей
Иванова М.О. Акцентуации характера, как фактор девиантного поведения подростков
Замятіна М.В. Психологічна структура агресивності студентів ВНЗ
Бондаренко В.В. Проблема етнічної толерантності сучасної української молоді
Приймак Е.А. Психологические особенности демократического стиля руководства
Коновалова В.Б. Психолого-педагогічні основи становлення перекладознавства та методик навчання перекладу
Кравченко Д.А. Дослідження емоційного вигоряння в професійній діяльності журналіста
Вишнева І.М. Розвиток творчого потенціалу педагогів в умовах післядипломної освіти, як профілактика професійного вигоряння
Степанова І.В. Якість і сенс життя у професійно зайнятих жінок
Харченко А.А. Гендерні особливості психічного вигорання у педагогів середньої школи
Васильєва І.Г., Дегтярьова В.Г., Журавльова Т.Г. Самостійна робота студентів: психологічна структура, контроль, організація
Сударкина С.П. Педагогическое мастерство преподавателей ХПИ
ЗМІСТ
I РОЗДІЛ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ
Романовський О.Г. Про деякі аспекти формування особистості майбутнього психолога як представника сучасної інтелігенції
Игнатюк О.А. Структура и условия формирования имиджа преподавателя
Подригало М.А., Чаплигін О.К. Деякі аспекти становлення фахівця вищої кваліфікації
Кадемія М.Ю. Формування професійної компетенції майбутнього фахівця
Коношевський Л.Л., Коношевський О.Л. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів математики
Гуцоляк О.О. Роль гуманітарної підготовки як складової формування особистості майбутніх фахівців в системі вищої технічної освіти
Кобец В.Н. Роль ценностных ориентаций в формировании самоэффективности студентов
Войтова Ю.Є. Формування культури спілкування студентської молоді в поліетнічному середовищі
Бондаренко О.А. Педагогічні умови формування професійної культури викладача вищої школи
Гулович М.М. Формування іншомовної компетентності студентів як необхідного фактору академічної мобільності
Борейко Н.Ю. Цель и задачи физического воспитания в вузе
Головешко Б.Р. Про деякі проблеми розвитку лідерських якостей у студентів вищих навчальних закладів
ІІ РОЗДІЛ ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
Пономарьов О.С. Онтологія конфлікту
Ігнатюк О.А., Писанко О.О. Зміст і структура професійних компетенцій молодших спеціалістів електротехнічного профілю
Пазиніч С.М. Філософський аспект соціального пізнання (частина перша)
Генькіна М.А., Братута Е.Г. Самовдосконалення як гармонійна складова синтезу особистого успіху з соціальним
Дерев'янко Ю.П. Національна культура в естетичному вихованні молоді
Мищенко В.И. Духовность элиты как условие социального прогресса
III РОЗДІЛ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
Волік К.С. Наочне використання традиційної символіки у навчальному процесі реставраторів: на прикладі дукачів
Дідух Л.І. Інформаційно-комунікативна компетентність викладача
Лутковська С.М. Інноваційні технології в екологічній освіті майбутніх фахівців переробної харчової промисловості в аграрному коледжі
Сомова О.Н. Обучающие компьютерные программы по украинской литературы для подготовки студентов ВУЗОВ
Дубовец М.Н., Литвиненко И.И., Подустов М.А., Литвиненко А.А. Результаты использования метода проектов в процессе преподавания дисциплины "Технологические измерения и приборы"
Шахіна І.Ю. До питання про мультимедійні технології
Гордійчук Г.Б. Підготовка майбутніх педагогів до використання мережевих сервісів у дослідницькій діяльності учнів
Кириленко Н.М. Організація і використання навчально-виховного середовища інтернету у ВПНЗ
Кізім С.С. Використання соціальних сервісів у професійній підготовці майбутніх учителів технологій
Кобися А.П. Формування пізнавальних інтересів учнів ПТНЗ за допомогою інтерактивних засобів навчання
Кондратюк В.Д. Активізація пізнавальної самостійної діяльності студентів під час навчання за допомогою інформаційних технологій
Лазарева И.Ю. Педагогические технологии при обучении иностранному языку
Шаров С.В., Мартинюк Т.І. Шаров С.В., Мартинюк Т.І. Електронні засоби навчального призначення: характеристика та вимоги
Маркова О.О. Переваги використання інтерактивних технологій у процесі професійно-орієнтованого навчання іншомовного мовленнєвого спілкування
ІV РОЗДІЛ ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В СОЦІАЛЬНИХ УМОВАХ
Бєляєва Л.В., Дубяга А.А. Фактори та динаміка формування "кризи розчарування" у студентів допомагаючих професій
Воробйова Є.В., Левчук О.П. Роль лідерських якостей менеджера у його професійній діяльності
Підбуцька Н.В. Сергородцева А.А. Особливості розвитку професійної ідентичності студентів у сучасних умовах
Щіпановська О.Р., Васильєва І.Г. Асертивність особистості як основа успішної міжособистісної взаємодії у діяльності майбутніх фaхівців
Іванова М.О. Навички ефективного лідерства
Курявская Е.Н. Защитные механизмы личности как психологический феномен
Степанова І.В. Комунікативна компетентність курсантів ВНЗ МВС України
ЗМІСТ
I РОЗДІЛ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ
Пономарьов О.С. Гуманітарна складова підготовки студентів до командної діяльності
Перевалова Л.В. Використання інтерактивних методів навчання при викладанні правових дисциплін у технічному університеті
Басалюков В.В. Особенности формирования интеллектуальной элиты в современном социуме
Канівець М.В. Сутність професійної підготовки майбутніх інженерів
Марковська О.Є. Сучасні чинники формування професійно-практичних умінь і навичок майбутніх інженерів-педагогів машинобудівного профілю
Михнюк М.І. Рефлексивна культура як механізм особистісно-професійного розвитку викладача спеціальних дисциплін будівельного профілю
Мищенко В.И. Духовность технического творчества
Нагайцева Н.И., Снегурова Т.А., Виктор О.М. Качественные перемены в организации обучения и воспитания иностранных студентов на факультете международного образования НТУ "ХПИ"
Романовська О.О. Формування творчих умінь у майбутніх інженерів-педагогів
Сичова Ю.В., Кібенко Л.М. Мотивація як компонент змісту навчання іноземній мові
Чудомех В.Н. Философия образования как фундамент качественных параметров общественных сред
Корольова Н.В. Формування у майбутніх інженерів-педагогів компетентності з проектування методик навчання електроенергетичних дисциплін
ІІ РОЗДІЛ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
Адабашев Б.В., Асанова Ф.Б. Подготовка инженеров-педагогов и особенности профессиональной ориентации будущих специалистов автомобильного профиля
Байло Б.Ю. Застосування освітнього порталу для забезпечення професійної освіти у ВНЗ
Балашова С.С. Використання інноваційних методик навчання ґете-інституту у формуванні іншомовної компетенції майбутніх економістів
Бесараб Т.П. Особливості юридичної терміносистеми в англійській мові
Кириленко Н.М. Інформаційна безпека як складова інформаційної культури студентів
Кізім С.С. Проблеми та перспективи використання мережевих технолоій у фаховій підготовці майбутніх учителів
Кондратюк В.Д. Використання медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя
Кузьменко О.В., Решетняк Н.Б. Дидактичні аспекти ефективної взаємодії студентів на семінарському занятті
Кучеренко С.М., Лях Б.Г., Літвіненко І.І., Самчук В.В., Аракелян І.С. Панорамно-алгоритмічний метод формування професійної спрямованості фахівця
Куцак Л.В. Інформаційно-освітній портал як засіб професійної підготовки майбутнього вчителя технологій
Лутай Н.В. Особливості функціонування метафор у економічному медіа-дискурсу
Люльчак С.Ю. Застосування проектних технологій у процесі формування професійних знань та вмінь майбутніх робітників
Уманець В.О. Діагностика рівня сформованості базових професійних компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин
Шахіна І.Ю. Поняття інформаційного освітнього простору як педагогічна проблема
III РОЗДІЛ ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В СОЦІАЛЬНИХ УМОВАХ
Бойчук В.М. Формування креативної особистості у вищих педагогічних навчальних закладах
Фурманец Б.И. Теория и практика профессиональной психодиагностики индивидуально-психологических особенностей студентов
Підбуцька Н.В. Навчання у ВНЗ як фактор розвитку професійної ідентичності студента
Іванова М.О. Особливості лідерських якостей у курсантів ВНЗ МВС України
Васильєва І.Г. Виявлення психологічних аспектів понять конкуренція та конкурентноздатність в умовах професійного ставлення майбутніх економістів
ЗМІСТ
I РОЗДІЛ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ
Романовський О.Г. Формування духовно-моральної основи та відповідальності особистості майбутнього інженера
Пономарьов О.С. Життєвоціннісні вектори педагогіки вищої школи
Кадемія М.Ю. Сучасні моделі освіти : переваги та недоліки
Петутина Е.А. Нравственный климат вуза в формировании гуманитарно-технической элиты
Фурманець Б.І. Концепція психологічного становлення студентів як спеціалістів-політехніків
Омельченко А.В. Методология педагогики в современном образовании
Andrioni Felicia, Popp Lavinia Elisabeta The complex instruction model
Sima Еlena Being a teacher in the 21st Century
Nicolae Ilias, Inga Cioara The influence of education on the quality of technical-human potential in Romania
Inna L. Tytarenko-Kachura, Svitlana S. Melnyk The role of a foreign language in upbrining and educating intellectualelite
ІІ РОЗДІЛ ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ
Stoica E. R. Aesthetic education and arts education
Catrina- Alexandra Ciornei The german enlightenment and its influence the romanian literature
Valentin-Badescu Ethical and moral behavior, the determining factor of social and spiritual revival in Romania
Nicola Roxana-Gabriela "ASTRA" and the choir from Orastie
Constantin Telespan Customer satisfaction in contemporary marketing
Oриол Ирина Pазвитие информационного общества и общества знаний
Lavinia Elisabeta Popp, Gabriela Felicia Georgevici European youth co-operate for underlining their territorial heritage
Ганус А.І., Іваницький В.Д., Власенко А.В. Социальная сущность корпоративной культуры в условиях экономики знаний
Дубовец А.Н., Литвиненко И.И., Подустов М.А., ХомяковЮ.Ю. Математическое моделирование – эффективное средство формирования у студентов воображения и творческого мышления
Мелихов К.В. Открытость власти как условие эффективной деятельности органов государственного управления
Немерцова Е.Е., Чернявская С.Н. Интернет и пресса как субъект медиавоздействия на молодежь
III РОЗДІЛ ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В СОЦІАЛЬНИХ УМОВАХ
Eva Bocsa Career guidance and counselling in schools
Завадська Д.А. Особистісні якості успішного професійного бадмінтоніста
IV РОЗДІЛ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
Бойчук В.М. Мистецькі аспекти в підготовці майбутнього вчителя технологій
Гордійчук Г.Б. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання ІКТ під час здійснення навчальної дослідницької діяльності учнів
Кізім С.С. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів засобами ІКТ
Кобися А.П. Використання інтернет-технологій для організації проектної діяльності студентів ВНЗ
Кобися В.М. Використання програми GOOGLE EARTH для 3D-моделювання з використанням геоінформаційних систем та хмарних технологій
Люльчак С.Ю. Підготовка кваліфікованих робітників у ПТНЗ з використанням ІОС
Уманець В.О. Організація та наповнення інформаційного освітнього середовища з метою формування базових професійних компетенцій
Шахіна І.Ю. Визначення і напрями створення інформаційного освітнього середовища
ЗМІСТ
I РОЗДІЛ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ
Пономарьов О.С. Оцінка студентами педагогічного впливу викладачів як проблема філософії освіти
Ігнатюк О.А. Формування готовності до науково-педагогічної діяльності магістрантів спеціальності «педагогіка вищої школи»
Долгарев А.В. , Мирошниченко И.С. Творческое мышление - основа успешного управления
ІІ РОЗДІЛ ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ
Фурманець Б.І. Концептуальне визначення особистості студента як майбутнього фахівця в умовах навчальної діяльності
Болдирєв К.В. Основні засоби формування професійної компетентності викладача іноземної мови
Рочняк А.Ю. Формирование мотивации студентов к здоровому образу жизни и занятию спортом
Байдак Т.М., Болотова В.О., Малявін Є.В. Оцінка студентською молоддю державної молодіжної політики
III РОЗДІЛ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
Aндрицой Клаудия Стратегия использования средств понимания значений
Кадемія М.Ю. Використання електронного навчання в сучасних ВНЗ
Шахіна І.Ю. Інформаційно-освітній портал навчального закладу
Васильева И.Г. Внедрение технологического подхода в игровое проектирование в процессе профессиональной подготовки будущих психологов
Дроздова О.В., Ігнатюк О.А. Характеристика моделей і технологій НЛП у педагогічній сфері
Дяченко Л.Б. Інтерактивні методи навчання як засіб розкриття творчого потенціалу студентів на заняттях з хімії
Ігнатюк О.А., Борисова Н.В. Організація контролю професійних знань студентів за допомогою інформаційних технологій в умовах технічного університету
Коваль С.М. Використання технології веб-квест у навчальному процесі
Козяр М.М. Інноваційні технології навчання в діяльності ВНЗ
Кобися А.П. Телекомунікаційні навчальні проекти як засіб формування вмінь використання інформаційно-комунікаційних технологій
Кобися В.М. Навчальний портал як інформаційне освітнє середовище
ЗМІСТ
I РОЗДІЛ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ
Фурманець Б.І. Психолого-педагогічна актуалізація розвитку активного суб’єкта навчальної діяльності
Резнік С.М. Особистісно-професійна позиція майбутніх інженерів в умовах трансформаційного суспільства
Королёва Н.В. Самообразование – путь формирования творческой личности будущего учителя
Марченко О.О. Закономірність та специфіка формування професійно-особистісного іміджу майбутніх інженерів-механіків
Хавіна І.В. Природничо-наукові дисципліни як важлива складова компетентності бакалавра з психології
Штученко І.Є. Кар’єрні домагання як основа професійного самовизначення студентів технічних спеціальностей вищого навчального закладу
ІІ РОЗДІЛ ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ЛІДЕРА
Гуревичев М.М., Иваницкий В.Д., Пономарев А.С. Социальная сущность корпоративной культуры в условиях экономики знаний
Гура Т.В., Ріпко І.В. Лідерський потенціал як вагома складова особистісно-значущих якостей студентської молоді
Грень Л.М. Мотив досягнення як домінанта спрямованості студентів на успішну професійну діяльність
Ланских М.В., Загустина Д.А. Исследование гендерных различий в управленческой деятельности
Березка О.І. Нарисна геометрія в підготовці керівників-лідерів
Болдирєв К.В. Лідерський аспект педагогічної діяльності викладача при викладанні іноземної мови
Грибова О.О. Соціально-психологічні особливості формування позитивного психологічного іміджу студентів випускників НТУ «ХПІ»
Меліхов К.В. Особистість керівника як передумова ефективної кадрової політики
Moroz M.V., Laamanen R.V. Сonceptual generalizations as for the content of individual socio-psychological characteristics of personality development as a leader
Нікольська Ю.Г. Лідерські якості керівника як складова успішної діяльності сучасної організації
Островська Н.М. Лідерство – важливий аспект сучасного суспільства
Полякова Н.В. Управлінські технології підготовки та проведення нарад у системі адміністративного менеджменту ВНЗ
III РОЗДІЛ ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В СОЦІАЛЬНИХ УМОВАХ
Панфилов Ю.И., Рочняк А.Ю. Факторы, определяющие особенности саморегуляции психических состояний спортсменов-баскетболистов
Черкашин А.І., Вайда Т.С. Методологічні підходи до сучасних психолого-педагогічних досліджень особистості майбутніх працівників органів внутрішніх справ
Івашкевич Е.З., Дика Н.С. Особливості розв’язання проблеми структури соціального інтелекту майбутнього педагога
Богдан Ж.Б., Зiрка О.О. Психологічний аналіз професійно зумовленої структури особистості в організації
Підбуцька Н.В, Зуєва А.Г. Суб’єктивне благополуччя у становленні майбутніх фахівців
Солодовник Т.О., Артюшенко О.В. Діагностика професійно важливих якостей керівника вищого військового навчального закладу
Книш А.Є., Степаненко М.С., Вовк Б.В. Особенности мотивации старших школьников к обучению
Козаренко Я.В. Особливості емоційного вигоряння лікарів різних спеціальностей
Хавіна І.В., Праженік А.В. Прояв агресії в соціумі
Панич О.Е., Анищенко И.В. Специфика доверия к себе у людей пожилого возраста с ограниченными возможностями здоровья
Білозеров І.С. Соціально-психологічні чинники розвитку сучасного колективу
Кирєєва В.Е. Динаміка адаптації студентів психологів
Кобченко Л.Ю. Особенности межличностных отношений супругов в конфликтных ситуациях
Косінова А.О. Толерантність в міжособистісному спілкуванні підлітків
Лопатченко І. М. Типологія соціального сирітства в контексті психолого-педагогічних пріоритетів його профілактики
Майковська В.І., Чирков Д.Є. Вибір професії як підґрунтя для формування структури діяльності сучасного фахівця економічного профілю
Овчар А.Г. Особливості внутрішньогрупової сумісності фахівців у сфері програмування
Плоткіна О.С. Гендерні відмінності емоційного вигорання працівників call-центрів
Харченко А.В. Особливості взаємозв'язку гендерних стереотипів і психологічної статі особистості
Шульга А.В. Социально-психологические факторы удовлетворённостью выбранной профессией будущими инженерами
Шульга И.С. Социальные явления на уровне первичной группы – семья
IV РОЗДІЛ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
Бовт Л.С. Активизация самостоятельной работи студентов в процессе обучения
Ігнатенко О.І Інформаційні технології навчання у вищій школі
Куцын Н.А. Роль личностно-ориентированного обучения в формировании успешности студента
Непран Н.В. Бібліотека ВНЗ як джерело розповсюдження інформаційної грамотності
Павлюк К.В. Підготовка майбутніх педагогів до формування здорового способу життя засобами соціальної реклами
Пігарєва К.В. Взаємодія класичних та інноваційних методів навчання як фактор особистісного розвитку майбутнього фахівця
ЗМІСТ
I РОЗДІЛ КОНЦЕПЦІЯ ПЕДАГОГІКИ ДОБРА І.А. ЗЯЗЮНА ЯК ОСНОВА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ
Васянович Г.П. Філософсько-педагогічні ідеї у Я-концепції Академіка Івана Зязюна
Лавріненко О.А. Ідеї педагогіки добра у творчій спадщині Івана Зязюна (1938–2014 рр.)
Марченко В.С. Реалізація ідей І.А. Зязюна щодо підготовки майбутніх учителів фізики та математики
Пономарьов О.С. Безальтернативність педагогіки добра
Постригач Н.О. Педагогіка добра академіка Івана Зязюна у професійному розвитку вчителя
Романовский А.Г., Михайличенко В.Е., Грень Л.Н. Педагогика успеха как интегральный личностно-ориентированный подход к формированию успешности личности
Семенова А.В. Педагогічна майстерність І.А. Зязюна - маяк для педагогів за покликанням
Чеботарьов М.К. Адаптивність управління освітнім процесом у творчості І. А. Зязюна
Черемський М. Педагогічна діяльність як мистецтво
ІІ РОЗДІЛ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ І ВИСОКОДУХОВНИХ ЛІДЕРІВ-УПРАВЛІНЦІВ ЯК ОДИН З ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ
Арабаджи Т.Д. Досвід формування готовності до професійного самовизначення спортсменів після закінчення спортивної кар’єри у вищому навчальному закладі
Меліхов К.В. Особливості формування особистості керівника в умовах відкритості влади (на прикладі – керівника прес-служби облдержадміністрації)
Новік С.М. Формування відповідальності старших підлітків у фізкультурно-оздоровчих закладах
Сідненко М.О. Комунікативна компетентність керівника організації
Шаполова В.В. Визначення педагогічних умов формування корпоративної культури у вищому технічному навчальному закладі
III РОЗДІЛ СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ПРО РОЛЬ ВИЩОЇ ШКОЛИ У СВІТОВОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
Козуля Т.В., Білова М.О. Формування технології навчання на синергетичній основі для фахівців комплексної підготовки
Давидов П.Г. Сучасна філософія освіти в контексті модернізації університету
Давидов П.Г., Поцулко О.А. Безперервність освіти – нова філософія освітньої діяльності
Тверитникова О.Є., Демідова Ю.Є. Концептуальні підходи до організації підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
Євдокімова О.О., Ламаш І.В. Дефіцитарна суб’єктність студентів як проблема сучасної вищої освіти (за роботою І.А.Зязюна «свобода діяльності суб’єктів учіння у цілепокладанні громадянської активності»)
Мищенко В.И. Свободная, активная индивидуальность – эпицентр современного образования
Міщенко М.М. Філософія педагогічної майстерності І.А. Зязюна
Коршунова І.М. Черкашина М.К. Щодо напрямів екологізації юридичної освіти в Україні
Шанідзе Н.О. Освіта як чинник соціалізації особистості у філософському дискурсі
IV РОЗДІЛ НОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ВІДПОВІДЬ ВИЩОЇ ШКОЛИ НА ВИКЛИКИ ІННОВАЦІЙНОГО ЕТАПУ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ
Алексейчук И.С. Саморазвивающийся учебник нового типа: многовариантность названий и оглавлений
Бінецька Д.І. Використання елементів проблемності під час організації педагогічної практики студентів з метою формування дослідницьких умінь майбутніх учителів іноземної мови
Везиров Т.Г., Алиева М.К. Проектная деятельность будущих бакалавров в условиях информационно-коммуникационной предметной среды
Везиров Т.Г., Эльмурзаева М.Э. Средства электронного обучения в формировании научно-исследовательской компетентности будущих бакалавров
Гуревич Р.С. Створення електронних підручників як відповідь вищої школи на виклики інноваційного етапу розвитку освіти
Дем’яненко Н.М. Освітній простір педагогічної магістратури: контекстність навчання
Дронова В.М., Попова Т.В. Особливості використання сучасних педагогічних технологій на курсах підвищення кваліфікації вчителів
Дудар А.Ю., Мещанінов О.П. Інтерактивна технологія вимірювання домінуючого типу організаційної культури університету
Ігнатюк О.А., Шахова Г.А. Педагогічні технології у процесі формування науково-дослідницької компетентності магістрантів спеціальності «Педагогіка вищої школи» на основі міждисциплінарного зв’язку
Кадемія М.Ю., Дідух Л.І. Формування мотиваційної компетентності студентів
Козуля М.М. Інформаційна складова у побудові технології викладання навчальних дисциплін
Козяр М.М. Інтерактивні методики навчання у ВНЗ
Корнієнко Л.М. Технологія модульного навчання як репрезентатор гуманізації навчально-виховного процесу
Крижановський А.І. Забезпечення самостійної роботи майбутніх учителів початкової школи ресурсами інтернету
Лановенко А.О. Мультимедійні технології – сучасні засоби навчання іноземних мов
Лернер Ю.И. Повышение качества экономического образования в Украине
Майковська В.І. Потреби як важіль посилення мотивації в професійній підготовці
Мещанінов О.П. Критеріальні ознаки якості університетської системи освіти
Панченко О.І. Інноваційні технології формування професійного мислення інженера-механіка як засіб розвитку цілісної творчої особистості майбутнього фахівця
Пєхота О.М., Прасол Н.О. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій в умовах інтеграції у світовий освітній простір
Полюхович Н.В. Забезпечення професійної мобільності майбутніх учителів економіки
Поцулко О.А. Інноваційний контекст комунікативної освіти студентів вузів
Резван О.О. Орієнтація майбутніх фахівців на прийняття корпоративних цінностей професійних організацій
Савчук І.В. Використання візуалізації та інфографіки в навчанні декоративно-ужитковому мистецтву
Сікорська Л. О. Формування комунікативної компетентності майбутніх економістів засобами інтерактивного навчання
Сладких І.А. Консолідація педагогічних технологій в навчанні студентів-іноземців груп довузівської підготовки за домінуючим методом
Шахіна І.Ю., Ільїна О.І. Інтерактивні плакати в освітній діяльності
Шушляпин О.И., Шумова Н.В., Кожин М.И., Титова А.Ю., Сидоров А.П., Золотайкина В.И. Обучение студентов на основе личностно-ориентированного и инновационного группового подхода: перспективы совершенствования и актуализации педагогического процесса
ЗМІСТ
V РОЗДІЛ ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА ВИКЛАДАЧА – УМОВА ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
Адаменко О.О. Формування технологічної культури майбутнього викладача математики
Бінецька Д.І. Використання елементів проблемності під час організації педагогічної практики студентів з метою формування дослідницьких умінь майбутніх учителів іноземної мови
Кайдалова Л.Г. Підвищення кваліфікації та педагогічної культури як умова успішної діяльності викладача вищого навчального закладу
Коваль П.М. Мистецтво – шлях до педагогічної культури викладача вищого навчального закладу
Макаренко О.А. Професійна етика як складова професійної культури майбутніх педагогів
Міщенко М.М. Філософія педагогічної майстерності І.А. Зязюна
Петутіна О.О. Педагогічна культура та етика викладача
Polishchuk T.P. Teacher’s pedagogical culture as an integral part of organizational culture development of teaching staff in vocational and technical educational institution
Резнік С.М. Педагогічна майстерність викладача в умовах інформаційного суспільства
Ріпко І.В., Середа Н.В. Роль інтонаційної виразності у професійному мовленні викладача
Сегеда Н.А. Особистісне зростання як акмекритерій людиномірності освітнього середовища майбутнього педагога
Середа І.В. Підготовка філологів магістерського рівня в контексті технологічного підходу
Штефан Л.В. Взаємозв’язки законів педагогічної творчості зі специфікою формування інноваційної культури майбутнього фахівця
VІ РОЗДІЛ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ
Абрамчук О.В. Виховний потенціал соціально-гуманітарних дисциплін у становленні національносвідомої особистості майбутнього інженера
Городыская О.Н. Проблема личностного самоопределения в современном обществе
Квасник О.В. Роль циклу психолого-педагогічних дисциплін у системі підготовки майбутнього інженера
Ланских М.В. Особенности психологической и управленческой подготовки будущих инженерных кадров
Ріпко І.В. Педагогічна діагностика лідерських якостей як необхідний елемент професійної підготовки майбутніх інженерів в технічних університетах
Сосин И.К., Чуев Ю.Ф., Гончарова Е.Ю. Психолого-педагогические предикторы тревожных состояний среди студенческой молодежи: идентификация проблемы
Таможська І.В. Соціально-гуманітарні дисципліни в системі підготовки майбутніх фахівців технічної гаузі
VІІ РОЗДІЛ МЕТОДОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ
Алексеенко А.П. Преподавание философии в контексте личностно-центрированного образования
Баніт О.В. Реалізація компетентнісного підходу в умовах внутрішньофірмової підготовки персоналу
Гуревичев М.М. О стратегическом развитии высшего образования
Дуднік О.О. Дослідження рівня готовності до професійного самовизначення випускників шкіл-інтернатів
Завгородько Л.В. Філософія географії в формуванні професійної та соціокультурної ідентичності
Иванова Е.Н. Роль самостоятельной работы в формировании профессиональной компетентности у студентов педагогических специальностей
Іванова Ю.І. Вплив засвоєння математичних понять на активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів
Карпенко І.В., Дениско Л.М., Яковенко К.П. Педагогічна практика як професійна майстерня майбутніх викладачів
Клочко В.І., Коломієць А.А. Методологія педагогічної діяльності викладача як чинник впливу на самоорганізацію самостійної роботи майбутніх інженерів
Козачко О.М., Козачко А.О. Критерії та рівні сформованості професійної спрямованості студентівтехнічних ВНЗ в процесі вивчення інженерної графіки
Монь А.О. Ідеї неперевної педагогічної освіти у наукових поглядах О.Г. Мороза
Мошинська О.Ю., Пилипенко С.Г. Філософсько-антропологічні засади педагогічної діяльності
Нагиев Мирага Адыль оглы, Рзаев Даянат Мамед оглы, Назарова Светлана Акифовна Проблема соотношения естественнонаучной и гуманитарной парадигм в психологии
Омельченко А.В. О методологической культуре современного педагога
Піддячий В.М. Обгрунтування сутності професійного саморозвитку майбутнього педагога
Сверида Б.В., Антонюк В.М. Формування педагогічної компетентності викладача – шлях до його професійного зростання
Сікорська Л.О. Формування комунікативної компетентності майбутніх економістів засобами інтерактивного навчання
Синебрюхов Ю.Б. Взаимодействие социальных и семантических структур
Солодовник Т.О., Бударіна О.С. Розвиток педагогічної майстерності у майбутніх викладачів в умовах навчання в магістратурі
Стешенко В.В. Визначення виробничих функцій, типових задач діяльності та професійних умінь вчителя на основі предметно-функціонального підходу
Шроль Т.С. Проектна діяльність як засіб формування професійної компетентності майбутніх учителів
VIII РОЗДІЛ ТРАДИЦІЇ Й СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Антоненко О.В. Професійна підготовка вчителів іноземних мов в контексті модернізації вищої освіти в чеській республіці
Борисова А.О. Психолого-педагогічний супровід міжкультурноїадаптації студентів-іноземців у країні навчання
Jarraf M., Garnyk L. Contemporary concept of multicultural education
Ким Н.П. Опыт университета и тенденции международного сотрудничества
Мороз В.М., Мороз С.А. Підвищення якості трудового потенціалу вітчизняних внз в контексті змісту механізмів міжнародної співпраці
Олег Чабала Інтернаціоналізація та глобалізація як ключові чинники міжнародного співробітництва в сфері вищої освіти
Долгарев А.В. Педагогическое мастерство преподавателей – фундамент формирования культуры нации
Вгору
ЗМІСТ
I РОЗДІЛ КОНЦЕПЦІЯ ПЕДАГОГІКИ ДОБРА І.А. ЗЯЗЮНА ЯК ОСНОВА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ 
Романовський О.Г. Роль Академіка Івана Зязюна у науково-педагогічній діяльності кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами та Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Пономарьов О.С. Філософія педагогіки добра
Рибалка В.В. Соціально-психологічні та духовні передумови розвитку сучасного громадянського суспільства та особистості громадянина як основа єдності і прогресу української держави
Сущенко Р.В. Розвиток духовно-інтелектуального потенціалу професійної підготовки інженерів залізничного транспорту в інтерпретації академіка І. А. Зязюна
ІІ РОЗДІЛ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ І ВИСОКОДУХОВНИХ  ЛІДЕР-УПРАВЛІНЦІВ ЯК ОДИН З ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ
Гура Т.В.  Підготовка майбутніх лідерів в університеті Гринвічу
Солодовник Т.О., Портненко Є.В. Організація процесу адаптації персоналу на промисловому підприємстві
Зиборова Е.И. Способы поведения в конфликте у студентов с разным самоотношением
ІІІ РОЗДІЛ СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ПРО РОЛЬ ВИЩОЇ ШКОЛИ У СВІТОВОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
Дольська О. О. Вища освіта як показник суспільного та індивідуального інтелектуального потенціалу
Громова І.О. Ліцензування та акредитація спеціальностей в університеті: погляд на проблеми і досвід їх вирішення

 

ІV РОЗДІЛ НОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ВІДПОВІДЬ ВИЩОЇ ШКОЛИ НА ВИКЛИКИ ІННОВАЦІЙНОГО ЕТАПУ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ
Биков В.Ю., Спірін О.М., Шишкіна М.П. Корпоративні інформаційні системи підтримування науково-освітньої діяльності на базі хмаро орієнтованих сервісів
Чаплигін О.К., Сук О.Є. Застосування кейс-методики в курсі політології
Джигурда К. Г. Психолого-педагогические условия обучения взрослых современным компьютерным технологиям
ТРАДИЦІЇ Й СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Ph.D. Paweł Kowalski Оrganization of international cooperation on the university level
Рrof. Dr. hab. Teresa Gardocka Тhe influence of international cooperation between universities on the quality of education in the country
Масырова Р.Р. Развитие международного сотрудничества в Казахстане
VІI ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В СОЦІАЛЬНИХ УМОВАХ
Фурманець Б.І., Сегеда О.О. Проблема психологічного захисту особистостей від терористичної загрози
Черкашин А.І. Детермінанти емоційної стійкості фахівців екстремальних професій
ЗМІСТ

 I РОЗДІЛ ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРА

Романовский А.Г., Коняева А.В. Формирование у студентов-психологов лидерских качеств в процессе творческой жизни кафедры педагогики и психологии управления социальными системами НТУ «ХПИ»
Богдан Ж.Б, Козаренко Я.В. Особливості лідерських якостей дівчат з повних та неповних родин
Гура Т. В., Лисак К. А.  Психологічні особливості професійної направленності школярів як фактор успішності майбутнього лідера
Гура Т.В., Ріпко І.В.  Педагогічні умови формування лідерських якостей студентів-машинобудівників технічних університетів
КравченкоО.В., Тробюк Н.Ю.  Умови ефективності професійної діяльності практичних психологів Національної Гвардії України
Петрова А.В. Формирование и развитие лидерских качеств у студентов психологов за время их обучения
Підбуцька Н.В., Спіцина В.В. Теоретичний аспект вивчення гендерних особливостей уявлень про лідерство студентської молоді

ІІ РОЗДІЛ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ

Бондаренко К.О. Професійна ідентичність особистості
Грень Л.Н., Курбанова Х.Ш.  Формирование профессиональной культуры будущего специалиста технического профиля
Гринь С.О., Кузнецов П.В., Сулайманова Ж.А.  Особливості екологічного виховання студентів
Гура Т.В., Литвишко Ю.В.  Связь интернет-аддикции со стратегиями копинг-поведения современной молодежи
Давидов П.Г., Ромашка C. В., Ромашка О.О.  Формування креативного стилю мислення в структурі когнітивного розвитку особистості
Нелін Є. В.  Сучасні тенденції професійної підготовки вчителів Італії
Ниязова Н.Ф. Індивідуально-психологічні якості особистості педагога ДНЗ
Пилипчук С.І. Взаємозв’язок особистісних якостей та стратегій поведінки в конфлікті в підлітковому віці
Підбуцька Н. В., Зуєва А. Г. Індивідуально-психологічні детермінанти буллінгу у підлітковому віці
Поцулко О.А.  Удосконалення комунікативної культури студентів медичного вузу
Правдивець Н. О. Порівняльний аналіз структурних компонентів ціннісних орієнтацій жінок-військовослужбовців та жінок цивільних професій
Черкашин А.І. Скіндер К.А. Особливості професіоналізації студентів-психологів

ІІІ РОЗДІЛ  ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ПРОФЕСІЙНІ ТА СОЦІАЛЬНІ РОЛІ У ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ

Алещенко-Місюрін С.О. Психологічні якості особистості керівника недержавних закладів медичного профілю за 16-ти факторним опитувальником Кеттелла
Візнюк І.М. Професійна організація особистості педагога у соціологічному контексті
Грень Л.Н., Курбанова М.Ш.  Развитие коммуникативной компетентности студентов в процессе их обучения в высшем учебном заведении
Давидов П.Г., Саранов В.В. Соціальна роль освіти і знання у глобалізованому світі (до питання про корпаративну освіту)
Давидов П.Г., Яворський О.Ю. Вища освіта України у міжнародному просторі: стрімкий розвиток чи можливий занепад
Меліхов К.В. Реалізація управлінського потенціалу у діяльності прес-служб державних органів (із історичного досвіду функціонування прес-служби облдержадміністрації)
Неценко О. І. Дослідження соціально-психологічних чинників, які перешкоджають професійному розвитку сучасних інженерів-
енергетиків
Підбуцька Н.В., ПлоткінаО.С. Особливості етнічної толерантності студенства
Созикіна Г.С. Проблеми професійно-етичної підготовки майбутніх інженерів
Шуба І.В., Шуба С.О. Використання «дерева рішень» при вивченні задоволеності студентів професійним вибором

ІV РОЗДІЛ  ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Гарник Л.П., Мох М. А. Дж. Крос-культурний капітал компанії: психологічні аспекти кадрового менеджменту в арабських країнах
Гущенко В.В., Поцулко О.А.  Електронний підручник як основний елемент сучасного освітнього середовища
Івашкевич Е.З., Чала Ю.М. Особливості становлення соціального інтелекту педагога: до питання формування управлінського потенціалу сучасного фахівця
Підбуцька Н.В., Кислиця М.Г. Особливості професійних стереотипів представників лікарської справи
Корнєєва О.М. Тайм-менеджмент, як засіб підвищення успішності студентів ВНЗ
Лазаренко К.П., Білера Н.В., Нікуліна Г.Л. Застосування інноваційних технологій для підготовки майбутнього фахівця
Мажник Л.О. Особливості сучасних педагогічних технологій у формуванні системи знань фахівців
Панфілов Ю.І., Захарова О.А. Інноваційні підходи підготовки фахівців з психології
Пільгук Т.С. Розвиток творчого потенціалу вчителя у процесі професійного становлення
Пляка Л. В. Психологічна діагностика розвитку особистості у процесі професійного становлення
Самойленко О. В. Деякі прийоми оптимізації викладання латинської мови у вищому навчальному медичному закладі
Сверида Б.В., Антонюк В.М. Творче використання інноваційних технологій – один із етапів розвитку особистості викладача
Струпинська Н.В., Simon Kuznets. Facilitation of professional education: definiton, concept, practice
Черкашин А.І., Андрієвська О.В. Професійна ідентичність курсантів військових вузів
Шундель Т.А. Игра как один из основных педагогических приемов обучения речевой деятельности 

ЗМІСТ
I РОЗДІЛ КОНЦЕПЦІЯ ПЕДАГОГІКИ ДОБРА І.А. ЗЯЗЮНА ЯК ОСНОВА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ 
Сокол Є. І. Нове педагогічне мислення у вимірах академіка І.А. Зязюна і освітній практиці НТУ «ХПІ»
Биков В. Ю. , Лещенко М. Цифрова гуманістична педагогіка відкритої освіти
Кузьмінський А. І. Гуманітарно-екзистенційна педагогіка акдеміка І.А. Зязюна
Лавріненко О. А. Естетичні цінності у людиноцентристській філософії І.А. Зязюна
Ничкало Н.Г. Скарбинаукової спадщини академіка Івана Зязюна
Романовський О. Г. Ідеї академіка І.А. Зязюна у системі підготовки українських лідерів нового покоління
Семенова А. В. Удосконалення ціннісного виміру досвіду суб’єктів педагогічної дії у контексті науково-педагогічних ідей І.А. Зязюна
Сущенко Р. В. Культурологічні орієнтири формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту в світлі педагогічних ідей І.А. Зязюна
Пономарьов О. С. Доброзичлива вимогливість педагогіки
Фурманець Б. І. Педагогічно-психологічні аспекти формування «Я»-концепції в учінні акадаміка І.А. Зязюна
Чеботарьов М. К. Педагогіка добра як основа адаптивного управління навчальним процесом
ІІ РОЗДІЛ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ І ВИСОКОДУХОВНИХ  ЛІДЕР-УПРАВЛІНЦІВ ЯК ОДИН З ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ
Гура Т.В., Ріпко І.В. Діяльнісний підхід в контексті вивчення проблеми формування лідерської позиції у майбутніх інженерів
Ігнатюк О.А., Мартиненко О.М. Вимоги до професійно важливих та особистісних якостей у становленні майбутнього командира керівником та лідером військового підрозділу
Курбанова Х., Черванева З.А. Педагогический артистизм – составляющая творчества преподавателя
Михайличенко В. Е., Грень Л. Н. Активность и инициативность – сущностные характеристики лидерского потенциала студентов
Романовський О. Г., Петрова А. В. Формування і розвиток лідерських якостей у студентів психологів під час навчання
Сегеда Н. А. Постнекласичні смисли професіогенезу викладача-гуманітарія
Яковенко К. В. Реалізація дуальної системи освіти в підготовці майбутніх фахівців з інформаційних технологій
ІІІ РОЗДІЛ СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР НАУКИ І ТЕХНІКИ
Волосенко Н. В., Солодовник А. Б. Педагогіка добра І.А. Зязюна як національна педагогіка у ХХІ столітті
Годзь Н. Б. Освіта та освітяни: династичний принцип передачі професійних соціокультурних чинників
Городыская О. Н. Человек и техника: поиск компромисса
Кулиш Ю. А. Мифология в науке: от Платона до современности
Чаплигін О. К., Сук О. Є. Моральний вибір та науково-технічний і технологічний розвиток
Черкашина Г. М., Рассоха О. М., Черкашина М. К. До питання екологізації вищої освіти при підготовці фахівців у галузі хімічної технології
ІV РОЗДІЛ НОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ВІДПОВІДЬ ВИЩОЇ ШКОЛИ НА ВИКЛИКИ ІННОВАЦІЙНОГО ЕТАПУ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ
Везиров Т. Г., Абдулаева А. К. Современные педагогические технологи при изучении гуманитарных дисциплін студентами медицинских вузов
Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю. Інноваційні освітні технології у вищих навчальних закладах
Дранко А. А. Компоненти педагогічної технології навчання курсантів професійної взаємодії в екіпажах
Заика Е. В. Релаксационно-медитативные процедуры длястудентов: влияние на эмоции и поведение
Зимовин А. И., Заика Е. В. Рефлексивные технологии в обучении и саморазвитии студентов
Ігнатюк О. А., Перехрест Н. В. Программа самовдосконалення суб’єктів освітнього процесу
Керницький О.М., Шалімова І. М. Проблема формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до застосування суб’єкт-суб’єктивної взаємодії у педагогічній діяльності
Козяр М. М. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології та їх роль в освіті
Мигущенко Р. П., Панфілов Ю. І. Педагогічний спадок Івана Зязюна – дороговказ модернізації освіти України
Панченко О. І. Дидактичні аспекти формування професійного мислення майбутнього інженера-мехніка
Сизикова В. С. Інноваційні педагогічні технології формування професіоналізму майбутнього соціального працівника в процесі фахової підготовки
Сосин И. К., Чуев Ю. Ф., Гончарова Е. Ю., Коваленко А. Л., Пересадин Н. А., Скалыга И. М. Дидактические парадигмы методов валидного психологического тестирования респондентов пожилого возраста с алкогольной зависимостью
Сосин И. К., Чуев Ю. Ф., Гончарова Е. Ю., Волков А. С. Инновационные разработки в области адаптации текса Люшера к сфере современной компьютеризации (на модели ВIOFEEDBACK)
Умеренкова С. В., Алексейчук И. С. Особенности внедрения дистанционного обучения в медицинском высшем учебном заведении
ЗМІСТ
I РОЗДІЛ ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА ВИКЛАДАЧА – УМОВА
ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА
 
Асєєва І. В. Педагогічна майстерність сучасного викладача науково-природничих дисциплін у технічному університеті
Бабаєв В. М., Пазиніч С. М. Інтелегентність як умова розвитку педа-гогічної і духовної культури викладача вищої школи
Вигранка Т. В. Комунікативна компетентність сучасних педагогів мовних дисциплін у вищих навчальних закладах
Квасник О. В., Мараховська С. Підвищення рівня комунікативної компетентності у процесі викладання дисципліни «Педагогіка»
Наливайко О. Б. Професійна культура майбутніх сімейних лікарів та шляхи її формування
Петутина Е. А. Становление професыональной культуры преподава-теля ХТИ конца ХІХ – начала ХХ ст
Резван О. О. Проблеми науково-педагогічної комунікації в аспекті підготовки кадрів вищої кваліфікації
Черемський М. П. Виховання творчої особистості за допомогою «дальтон-плану», «комплексної системи навчання» та «методу про-ектів»
Pilgui N., Gaj A. Career’s and counselling services in Ukraine schools
ІІ РОЗДІЛ МЕТОДОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ
Алексейчук И. С., Бодык О. П., Шундель Т. А. Формирование языко-вой компетенции как один из главных факторов профессионального роста будущого специалиста
Альошинський Є. С., Балака Є. І., Резуненко М. Є. Підходи до пробле-ми адаптації шкільного курсу математики до вимог вищої школи
Барановська Л. В. Комунікативний та компетентнісний аспекти підго-товки філілгів до майбутньої професійної діяльності
Заика Е. В., Денисенко Я. А. Личность абитуриента вуза: характеристика выпускников школ традиционного и развивающего обучения
Зуєва Л. Є. Критерії педагогічної майстерності І.А. Зязюна – підґрунття психолого-педагогічної підготовки професійних суддів в Україні
Лернер Ю. И. Некоторые предложения по улучшению качества эко-номического образования в НТУ «ХПИ»
Марченко О. О. Акмеологічний підхід до формування професійно-особистісного іміджу майбутніх інженерів-механіків
Меліхов К. В. Розвиток інформаційно-комунікативних технологій як чинник адаптації системи освіти до сучасних потреб суспільства
ІІІ РОЗДІЛ ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Абрамчук О. В. Патріотичне виховання студентів ВТНЗ на заняттях з соціально-гуманітарних дисциплін
Камардаш Н. В. Українсько-польське стратегічне партнерство в кон-тексті аналізу двосторонніх відносин в системі вищої освіти
Тверитникова О. Є., Демідова Ю. Є. Концепція розвитку системи підготовки інженерів-електриків в Україні
Томилин А. М. Особенности организации учебного дискурса в рамках международного проекта «ENGLISH FOR ACADEMICS»
Черкашин А. І., Бондаренко К. О. Міжнародне співробітництво у формуванні професійної індивідуальності майбутніх фахівців
ЗМІСТ
I РОЗДІЛ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ЛІДЕРА: ВИКЛИКИ
СЬОГОДЕННЯ
Гура Т.В., Костиря І.В. Діагностичний інструментарій процесу ефективного формування лідерської позиції майбутніх інженерів у вищих технічних навчальних закладах
Крамчанінова І. О. Вплив психологічних аспектів соціальної допомоги на іормування лідерських якостей у військовослужбовців в умовах адаптації до цивільного життя
Міщенко М.П., Хавіна І.В. Психологічні Особливості страхів і тривожності у дітей дошкільного віку
Неценко О.І. Дослідження психологічного клімату в колективі дитячого навчального закладу як чинника гармонійного розвитку особистості дитини
Тробюк Н.Ю., Ігнатюк О.А. Науково-дослідницька робота як засіб формування лідерських якостей курсантів Національної гвардії України
Шквиря А.Н, Квасник О.В. Рівень тривожності як фактор агресивної поведінки першокурсників в контексті дослідження лідерського потенціалу
ІІ РОЗДІЛ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ:
МИНУЛЕ, СУЧАСНІСТЬ, МАЙБУТНЄ
Грень Л.М, Грицаєнко Т. С. Емоційне вигорання особистостей актора і викладача у процесі професійної діяльності
Гуренко Ю. І., Середа Н.В. Діагностика творчих здібностей студентов гуманітарних спеціальностей
Давидов П.Г. Психолого-педагогічні погляди І.Я. Франка на формування громадськості та лідерських якостей сучасної молоді
Донцов А. В. Формування моральної саморегуляції майбутніх учителів у контексті духовності
Жушма Т.В, Квасник О.В. Особливості самооцінки та мотивації на досягнення успіху у студентів-психологів
Поцулко О.А. Основні принципи психокореційно-педагогічної роботи з молоддю яка проявляє девіантні форми поведінки
Рибалка В.В. Психологія та педагогіка одухотворення особистості викладача та учнів і умов їх навчально-виховної праці
Соколова Т.В., Воробйова Є.В. Формування професійних умінь у бакалаврів хімічного профілю в процесі фундаментальної підготовки
ІІІ РОЗДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ПРОФЕСІЙНІ ТА СОЦІАЛЬНІ РОЛІ У
ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ЛІДЕРА
Дюба Г.П., Давидов П.Г. Социально-психологические аспекты медицинского цинизма психологическая защита или профессиональная деформация
Єсипов О.В., Хавіна І.В. Едипів комплекс як важлива складова у становленні особистості
Мартиненко О.М., Ігнатюк О. А. Роль соціального інтелекту в професійно-особистісному розвитку майбутнього офіцера
Меліхов К.В. Удосконалення професійної ролі в діяльності сучасного лідера-керівника згідно з потребами часу (на прикладі керівника прес-служби облдержадміністрації)
Міщенко М.П., Хавіна І.В. Особливості емоційної реагування студентів-лідерів у кризових ситуаціях
Нікуліна Г.Л., Багмут В.В. Аналіз рівня лідерських якостей у лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів гігієнічного профілю в системі післядипломної освіти на базі ХМАПО
Рубан О.В. Розвиток життєвих цінностей студентів в процесі навчання
Хавіна І.В., Праженік А.В. Професійна діяльність інженера
IV РОЗДІЛ
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
Ардашева. А. В., Попова Г.В. Применение метода сторителлинга в общении
Гашенко О.О., Попова Г.В. Трансформаційна гра як метод впливу на ціннісну сферу особливості
Квасник О.В., Писаренко В. Визначення рівня професійної ідентичності та задоволеності у майбутніх психологів-лідерів в зв’язку з особливостями кризового періоду
Молчанова Н. В., Шаполова В.В. Дослідження шляхів розвитку лідерського потенціалу у вищих навчальних закладах
Перехрест Н.В., Панченко О.І., Ігнатюк О.А. Методи формування здатності прийняття креативних рішень у професійній діяльності студентами інженерного профілю
Підбуцька Н.В., Семенихіна К.Ю. Образ майбутньої професії інженера
V РОЗДІЛ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ
У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
Плужникова Ю.Ю. Формирование стрессоустойчивости в процессе спортивных занятий танцевальных направлений
Натарова В. В. Формирование лидерских качеств у студентов НТУ «ХПИ» посредством волейбола
ЗМІСТ
I РОЗДІЛ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНІСНИХ ОСНОВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ
Байдак Т.М., Болотова В.О., Ляшенко Н.О. Професіоналізм як відповідальне ставлення до професії
Бєлова Т.Н., Варютта Т.І. Шляхи формування гуманітарної еліти в умовах технічного ВНЗ
Пазиніч С.М. Бездуховність – субоснова дестабілізації суспільства
Пономарьов О.С. Духовність і відповідальність як умова відродження й ефективного розвитку України
Радзішевська Є.Б., Кочарова Т.Р. Адаптація підходів у навчанні майбутніх лікарів до змін у сучасному суспільстві
Радзішевська Є.Б., Кочарова Т.Р. Динамічний підхід до змісту вищої медичної освіти
Старикова Г.Г. Ценностные составляющие и этический императив современной науки
Фоміна Л.В.,Скорбач Т. В., Кулікова І.І. Мовленнєва культура - головний чинник духовності студентів
Черемський М.П. Самоактуалізація як важлива умова духовного розвитку особистості
ІІ РОЗДІЛ СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ І СУЧАСНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ
Архиереев С.И. Управление международным бизнесом как внутрифирменный уровень международных экономических отношений
Волоснікова Н.М. Напрями вдосконалення управління фінансовими ресурсами бізнесу в контексті розвитку корпоративної соціальної відповідальності
Губанова Н. Н, Пустовит Д. А. Социальная ответственность бизнеса как один из инструментов оптимизации экономического и социального положения Украины
Двинских В.Н. Исторический опыт современного социал-демократизма и возможность его использования в Украине
Демьохіна О. О. «Зелена» трансформація економіки: бар’єри та можливості сталого розвитку
Дяченко Т.А. Корпоративна соціальна відповідальність в Україні
Єгорова Ю.В. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні сутність, особливості і напрями активізації
Климова С. О. Соціальні аспекти глобалізації
Митрофанова А.С. Сучасне становище та проблеми розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні
Назаренко О.В., Решетняк Н.Б. Про запровадження цівілізованого бізнесу з утилізації відходів в Україні
Побережна К.В. Визначення стратегічнх цілей на засадах соціальної відповідальності при формуванні відносин з персоналом
Рибак Г.І. Формування соціально-відповідальної особистості як основа розвитку соціального партнерства
Федотова Ю.В. Смарт-економіка: характерні риси та еволюція
Фюлоп Г., Савченко О.І., Нестеренко Р.О. Впровадження стратегії стійкого розвитку для підвищення ефективності бізнесу
Яцина В. В., Самойленко В. С. Соціальна відповідальність бізнесу у сучасних умовах функціонування господарських структур
ІІІ РОЗДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ПРОФЕСІЙНІ ТА СОЦІАЛЬНІ РОЛІ У
ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ЛІДЕРА
Гаєвая О. В. Формування елінської політичної нації
Гаряєва Г.М., Домінов М.Е. Порівняльний аналіз ЄС та України в питаннях захисту прав інтелектуальної власності
Кузьменко О. В. Вікова осудність дитини як проблема наукового дослідження
Лисенко І.В., Лисенко А.М. Аналіз співвідношення дефініцій «терор» і «тероризм» як створення теоретичної основи протидії злочинам, пов’язаним з терористичною діяльністю
«терор» і «тероризм
Муренко Е.Л. Рольсвободы в формировании личности
Перевалова Л.В., Окладна М.Г. Реалізація принципа народовладдя в сучасній Україні
Cємко М.М., Шаблевська І.Ю. Співвідношення понять права та моралі
Стасевська О. А., Уманець О. В. Моральні виміри функціонування громадянського суспільства
ЗМІСТ
IV РОЗДІЛ  ГУМАНІТАРНА ОЦІНКА ТЕХНІКИ Й ТЕХНОЛОГІЙ: ПРОТИРІЧЧЯ ТЕХНОГЕННОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
Бейлин М.В. Технологические риски в контексте субъективных оценок и ценностей людей
Бораковська М.О. Антропотехніки філософії М. Фуко (суперечливий характер інтерпретації терміну тілесності)
Главчев М. І., Главчева Ю. М. Штучний інтелект: проблеми та протиріччя, з якими стикається людина у кіберпросторі
Дольська О.О. Філософія техносфери: обгрунтування та підходи вивчення
Коломак О. І. Світоглядний вимір процесу хімізації сучасного суспільства
Курносова К. В. Формування моральних якостей особистості дошкільника
Мищенко В.И. Развитие техногенной цивилизации как фактор обретения новой духовности и ноосферной ответственности
Мозговий Р. В. Професіоналізм педагога у діалозі з дітьми недільних шкіл
Москальова Л.Ю., Мільчевська Г.С., Очкаленко К. В. Художньо-продуктивна компітенція дитини у діалозі із іншою людиною як результат духовного розвитку особистості
Троїцька О.М., Тараненко Г.Г. Технології дискурсів у релегійному діалозі пошук порозуміння
Шанідзе Н. О. Філософськи засади ідеї мережевого суспільства як чинника соціалізації особистості
Шелковая Н.В. Hi-tech homo: генезис и перспективы
V РОЗДІЛ  ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ І ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ
Быков Р.А., Муратов У., Журавлев Ю.В. Проблемы и методы восстановления строительных сооружений в условиях тропическо-пустинного климата Ливии
Демидов Д.В. Теплоизоляционные водные дисперсии акриловых сополимеров и их экологическа безопасность
Карєв А.І., Данченко Ю.М., Яворська Д. Г. Ресурсозберігаючі технології при розробці екологічно безпечних полімерних композиційних матеріалів будівельного призначення
Лебедев В.В. Интеграционные процессы в высшем техническом и общем образовании: традиции и инновации
Лебедев В.В., Дитковская О.О. Информационно-компьютерная культура преподавателя полимерного материаловедения
Стадник В.Ю., Тихомирова Т.С. Особенности технического образования (в Украине) в интересах устойчивого развития
Черкашина А.Н., Рассоха О.М. Духовно-моральний аспект екологічного виховання дітей з обмеженими можливостями
Черкашина М.К. Роль екологізації вищої освіти у формуванні духовно-моральної особистості студентів
Шапорев В.П., Тихомирова Т.С. Залучення молоді до участі в екологічних заходах: власний досвід кафедри
VI РОЗДІЛ  ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ ТА ДУХОВНИХ ОСНОВ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ
Близнюк М.Ю. Основні результати наукових досліджень УНДХФІ у 30-40 рр. В ХХ ст
Вовк О. І. Методологічні основи сучасної біографістики як складова дослідження гуманітарно-технічної еліти
Голова В.В., Гутник М.В., Радогуз С.А. Основні здобутки вчених, фундаторів хімічної технології у харківському технологічному інституті наприкинці ХІХ – на початку ХХ ст
Ларин А. А., Журило Д. Ю. Опыт преподавания истории науки и техники как профессионально ориентированной дисциплины
Лобенко С. В. До питання про наукову школу професора О.В.Гурова
Мусієнко І. В. Мораль і етіка міжнародних політичних комунікацій
Скляр В.М. Особливості етномовного складу населення підпорядкованих Україні
Сова Е.Ю. Исторические и религиозные предпосылки формирования ответственной гуманитарно-технической элиты в странах арабо-мусульманского мира
Ткаченко С.С., Коніва Ю.В., Овчаренко Ю.С. Торгіваельні функції шляхів сполучення на території слобідської України у XVIII ст.
ЗМІСТ
I РОЗДІЛ  ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ЛІДЕРА: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
Романовський О.Г., Малєєва О.А. Духовність лідера як стратегічна основа його харизми
Гаєвая О.В. Генезис вищої школи (історичний аспект)
Гура Т.В., Сталін О. Духовність лідера і формування системи цінностей в безпосередній діяльності
Даузе Г.М. Самооцінка моральних якостей студентів медичного коледжу
Ігнатюк О.А., Тарасов М.О. Роль та відповідальність викладача у визначенні та впровадженні дидактичних аспектів формування науково-дослідницької компетентності магістрів психолого-педагогічного напряму підготовки
Кобец В.Н. Роль контекстного обучения в формировании готовности будущих менеджеров к профессиональной деятельности
Ланских М.В. Психологические и духовно-нравственные аспекты подготовки лидеров
Лисенко І.В., Лисенко А.М. Стратегія протидії тероризму в Україні
Луценко Б.В. Феномен лідерства в українському війську
Лютый Н.Н. Роль педагогического руководства в процессе профессионального самовоспитания личности студента
Нечитайло Л.Г., Поляничко Т.Г. Психолого-педагогічні аспекти формування духовно-моральнісних цінностей майбутніх вчителів
Сємко М.О., Вергун В.Г., Шаблевська І.Ю. Сучасні умови взаємовідносин громадянського суспільства і правової держави
Сизикова В.С. Педагогічні умови формування відповідальності як професійно значущої якості майбутнього соціального працівника
Хавіна І.В. Пошуковий етап педагогічного експерименту формування професійних базових компетенцій бакалаврів з психології у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін
Харченко А.О. Формування відповідальності майбутніх економістів та менеджерів як чинник ефективного розвитку країни
Чеботарьов М.К. Адаптивні технології формування духовності та відповідальності у підготовці лідерів
Черемський М.П. Свобода та її роль у вихованні духовності особистості
II РОЗДІЛ  СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ І СУЧАСНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ
Виницкая С.Г., Двинских В.Н. К вопросу о социальной ответственности и социальной справедливости в Украине
Волоснікова Н.М., Тверська Я.М. Соціальна відповідальність транснаціональних корпорацій перед національними соціально-економічними системами
Волоснікова Н.М., Котляр Д.С. Засоби та механізми протидії тіньовій економіці в контексті соціальної відповідальності
Дяченко Т.А., Алексенко Ю.С., Сажко Т.В. Социальная ответственность бизнеса в Украине
Демьохіна О.О., Назаренко О.В., Решетняк Н.Б. Про посилення антикризового управлння на макро- та мікрорівнях
Губанован. Н., Пустовит Д.А. Государственное регулирование и социальная ответственность бизнеса
Климова С.О., Мантрова Є.В. Аналіз тенденцій і наслідків процесу глобального потепління
Митрофанова А.С. Фактори формування дефіциту бюджету сектору загального державного управління в Україні
Чижова Е.Н., Назаренко Е.В., Решетняк Н.Б. Проблемы нравственности и ответственности в экономических преобразованиях
Яцина В.В. Складові соціальної відповідальності бізнесу
III РОЗДІЛ  ГУМАНІТАРНА ОЦІНКА ТЕХНІКИ Й ТЕХНОЛОГІЙ: ПРОТИРІЧЧЯ ТЕХНОГЕННОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
Дольська О.О. Між техносферою та антропосферою: до методології аналізу умов формування інтелектуальної революції
Задорожня В.І. Деякі аспекти інформатизації освіти
Карпенко В.Є., Кисільова В.Ю. Роль комп'ютерно-мережевої інформації у житті сучасного суспільства та людини
Клименко Р.В., Тарароев Я.В. Современные технологии как инструмент трансформации общественніх отношений: аспект распределения
Коломак О.І. Хімічне знання у контексті розвитку цивілізації
Lobas V.Yoga as a tool for development of the future high moral civilization
Мищенко В.И. Технотронное общество, как детерминанта духовного облика современной личности
Міщенко М.М. Інформаційне суспільство: соціологія та психологія блогерства
Мурадян В.Г. Міграція у аспекті індивідуальної відповідальності у глобальному суспільстві
IV РОЗДІЛ  ЗНАЧУЩІСТЬ НАУКИ І ТЕХНІКИ У ДОЛІ ЛЮДСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)
Близнюк М.Ю. Діяльність видатних хіміків харківського політехнічного інституту (на прикладі доробку В.І. Литвиненка)
Коніва Ю. В., Лобенко С.В. Хронотоп дороги у художній літературі
Ларин А. А., Журило Д.Ю. Создание дизеля в-2 большое достижение харьковской науки и промішленности
Овчаренко Ю. С. Впроваждення азотних технологій в практику (80-ті )
Радогуз С. А., Скляр В.М. Директори (ректори) вищих технічних навчальних закладів – учні та соратники професора В. Л Кірпічова
Тверитникова О.Є., Демідова Ю.Є. Організаційні форми і результати формування науково-дослідної роботи студентів у системі вищої електротехнічної освіти: історичний аспект
Ткаченко С.С., Гутник М.В. Наукові товариства Харкова як осередки наукових знань другої половини ХІХ ст.
Угленко Е.П. Риск-менеджмент в корпоративном управлении

Чадаєва К.Ю., Золотухіна Н.А. Теоретико-практичні аспекти формування спрямованості на успішну професійну діяльність педагогікі вищої школи

ЗМІСТ
Будак В. Д. Психолого-педагогічні засади військово-патріотичного виховання сучасної студентської молоді
Гаєвая О. В. Європейська модель соціальної політики
Голова В.В. Основні чинники становлення О.П. Лідова як науковця
Гура Т.В., Сталин А.В. Деятельностный подход сравнения и оценки духовности
Демідова Ю.Є., Шахова Г.А. Ергономічна взаємодія людини і комп'ютера як складова особистої відповідальності у забезпеченні професійної безпеки майбутніх психологів
Лаппо В.В. Педагогічні умови виховання толерантності в процесі особистісного становлення учнів старшої школи
Мороз В.М., Басенко А.В., Спичак А.С. Управління персоналом в контексті змісту концепції відповідального лідерства
Перевалова Л.В. Неформальні трудові відносини та їх наслідки для працюючої української молоді
Петутіна О.О., Міщенко М.М. Діалог культур: нові напрямки та інструменти дослідження
Писарська Н.В. Виготовлення спеціальної техніки на Харківському тракторному заводі
Тарабан Ю.В. Толедські принципи як концептуальна основа викладання релігійних дисциплін у європейських закладах освіти
Ткаченко С.С., Гутник М.В., Радогуз С.А. Науковий доробок Сергія Феофановича Веселовського в агрономічній науці
Хавіна І.В. Впровадження методу проектів у вивчення «психофізології» майбутніми бакалаврами з психології
Чеботарьов М.К., Пономарьов О.С. Психологія відповідальності
Черемський М.П. Мистецтво як шлях до духовної гармонії особистості
ЗМІСТ
Воробйова Є. В., Коник Д. В. Формування моральнісних якостей у магістрантів спеціальності «публічне управління та адміністрування» в процесі фахової підготовки​
Гуренко Ю. І. Історія концептуального вивчення феномену лідера​
Демідова Ю. Є., Шахова Г. А. Екологічна культура в контексті формування духовно-моральнісних цінностей майбутніх фахівців​
Кравцова Н. В., Гура Т. В., Конкін В. Н. Відповідальність як необхідний елемент самоосвітньої компетентності мабутніх фахівців машинобудівного профілю​
Крошка Н. П. Ефективність впровадження психолого-педагогічної програми розвитку професійної відповідальності майбутніх фахівців ракетно-космічної галузі​
Підгорний К. Ю. Сучасний посадовець-лідер: соціально-психологічні риси і властивості характеру​
Пономарьов О. С., Харченко А. О. Духовність лідера в системі цілей його підготовки​
Соколова Т. В. Формування навчально-пізнавальної компетентності студентів під час вивчення природничих дисциплін у закладах вищої освіти​
Федорина Т. Є., Фоменко В. В., Сластіна А. О. Формування лідерських якостей у студентів високого рівня спортивної майстерності​
Чеботарьов М. К. Відповідальність як мета освіти​
Черемський М. П. Гуманістичні та демократичні передумови духовного розвитку особистості​
Костиря І. В., Прокопенко А. С. Формування відповідальної поведінки у підлітків​
Рилова А. Д., Штученко І. Є. Нейролінгвістичне програмування як засіб для розвитку лідерського потенціалу молодих викладачів та науковців​
Штученко І. Є., Кашуба Н. О. Проблема професійної відповідальності молодих викладачів​
Назаренко О. В., Решетняк Н. Б. Про економічне забезпечення психічного здоров’я людей​
Вандишева-Ребро Н. В. Религиозность как парадигма украинской культуры
Гутник М. В., Ткаченко С. С. Особливості підготовки фахівців технічного профілю у другій половині ХХ ст. (на прикладі НТУ «ХПІ»)
Кудрявцева К. О., Горошко О. І. Роль інформаційно-комунікативних технологій у формуванні політичної «культури участі» в Україні
Лавріненко О. В. Розвиток теоретичних основ електротехніки в контексті підготовки інженерів в НТУ«ХПІ»
Маліков В. В. Роль ключової групи ЧСЧ у протидії ВІЛ-інфекції / СНІДу: морально-етичний вимір
Мотенко Я. В., Шишкіна Є. К. Історична освіта як фактор формування громадянського суспільства
Петутіна О. О. Міжкультурний діалог Захід – Схід у сучасному українському суспільстві
Скляр В. М. Демографічні наслідки Голодомору 1932 – 1933 рр. для Харківщини
Тверитникова О. Є., Демідова Ю. Є. З досвіду підготовки та атестації наукових кадрів вищої технічної школи України