Економіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Банківська справа

Вовчак, О. Д. Банківська справа : навч. посібник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. — Львів : "Новий Світ-2000”, 2010. — 560 с.


Фінанси

Ковальчук, С. В.  Фінанси : навч. посібник / С. В. Ковальчук, І. В. Форкун. — Львів : “Новий Світ-2000”, 2009. — 568 с.


Облік і аудит

Облік і аудит : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення нормативних дисциплін бакалавра з обліку і аудиту / уклад. : Л. Г. Смоляр, Р. Ю. Овчарик, О. В. Кам'янська та ін. — K.: Видавництво Ліра-К, 2013. — 616 с.


Експертиза товарів

Батутіна, А.П. Експертиза товарів : навч. посібник / А. П. Батутіна, І. В. Ємченко. — Львів : видавництво Львівської комерційної академії, 2010. — 312 с.


Основи охорони праці

Жидецький, В. Ц. Основи охорони праці : підручник / В. Ц. Жидецький. — 5-те вид., доповн. — К. : Знання, 2014. — 373 с. + компакт-диск.


Аналітична економія : макроекономіка і мікроекономіка

Аналітична економія : макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк та ін. ; за ред. С. М. Панчишина, П. І. Островерха. — Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. — 2-ге вид., виправл. і доповн. — К. : Знання, 2013. — 615  с.


Статистика для економістів

Моторин, Р. М. Статистика для економістів : навч. посібник / Р. М. Моторин, Е. В. Чекотовський. — 3-тє вид., випр. і доп. — Київ : Знання, 2013. — 382 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).


Основи економічної теорії

Отрошко, О. В. Основи економічної теорії : навч. посібник / О. В. Отрошко. — 2-е вид., перероб. та доп. — Київ : Знання, 2013. — 334 с.


Регіональна економіка

Шеламова, І. Д. Регіональна економіка : практикум : навч. посібник / І. Д. Шеламова, К. І. Антонюк. — Київ : Знання, 2013. — 423 с.


Фінансовий менеджмент

Шелудько, В. М. Фінансовий менеджмент : підручник / В. М. Шелудько ; Київський нац. ун-т. — 2-ге вид., стер. — Київ : Знання, 2013. — 375 с.


Сторінки