Економіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Бізнес-планування

Бізнес-планування : навч. посібник / Т. Г. Васильців, Я. Д. Качмарик, В. І. Блонська, Р. Л. Лупак. — Київ : Знання, 2013. — 207 с.


Нормування праці

Ведерніков, М. Д. Нормування праці : навч. посібник / М. Д. Ведерніков, О. О. Чернушкіна. — Львів : Новий Світ-2000, 2013. — 372 с.


Історія діловодства

Палеха, Ю. І. Історія діловодства (Документознавчий аспект) : навч. посібник / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. — К. : Ліра-К, 2011. — 324 с.


Економічний аналіз

Черниш, С. С. Економічний аналіз : навч. посібник / С. С. Черниш. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 312 с.


Економіка підприємства

Сударкіна, С. П. Економіка підприємства : навч.-метод. посібник / С. П. Сударкіна, О. О. Гаврись ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Х. : Підручник НТУ ”ХПІ”, 2012. — 100 с.


Економіка праці та соціально-трудові відносини

Лукашевич, В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / В. М. Лукашевич. — 2-ге видання, перероб. та доповн. : рис., табл. ; тестові завдання з дисципліни : с. 315—319 та електр. диск CD-R80. — Львів : Новий Світ-2000, 2010. — 424 с.


Національна економіка

Заблоцький, Б. Ф. Національна економіка : підручник / Б. Ф. Заблоцький. — Львів: Новий Світ-2000, 2010. — 582 с.


Дослідження операцій

Глушик, М. М. Дослідження операцій : навч. посібник / М. М. Глушик, Н. М. Телесницька. — Львів : Новий світ-2000, 2011. — 368 с.


Кадастр природних ресурсів

Микула, О. Я. Кадастр природних ресурсів : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О. Я. Микула, М. І. Ступень, В. Ю. Пересоляк. — Львів : Новий Світ-2000, 2006. — 192 с.

Сторінки