Положення про cектор комплектування відділу комплектування документів Науково-технічної бібліотеки

 
1. Загальні положення
1.1.      Дане положення визначає основні напрями, завдання, структуру, підпорядкованість, права й відповідальність сектора комплектування (даліСектор).
1.2.      Сектор є структурним підрозділом відділу комплектування документів (далі - Відділ) Науково-технічної бібліотеки (далі — Бібліотека).
1.3.      Діяльність Сектора визначається офіційними документами в галузі культури, освіти, бібліотечної та інформаційної діяльності: законами України «Про освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про інформатизацію», «Про вищу освіту», «Про електронні документи та електронний документообіг»; Постановою КМ України № 1187 від 30.12.15 «Про ліцензійні умови провадження освітньої діяльності» (в редакції № 347 від 10.05.18), Наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України № 47 від 03.03.2017, Додатком № 1 до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-434 від 09.07.2018 р., нормативними актами та документами з бібліотечної справи органів управління вищими навчальними закладами України, наказами Міністерства культури України з бібліотечної справи, Типовими правилами користування бібліотеками в Україні (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства культури № 319 від 25.05.2001, № 340 від 19.04.2017), Типовим положенням «Про бібліотеку вищого навчального закладу» Міністерства освіти і науки України; Положенням про акредитацію (затверджену Постановою КМ України № 978 від 09.08.2001 зі змінами), Положенням про НТБ НТУ «ХПІ», Положенням про комплектування фонду, Положенням про відділ комплектування та цим Положенням, наказами по університету, розпорядженнями по бібліотеці, регламентуючою документацією бібліотеки, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами і нормами охорони праці та техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту.
1.4.      Сектор підпорядковується безпосередньо завідувачу відділу комплектування документів.
1.5.      Сектор забезпечує обґрунтоване і оперативне комплектування фондів Бібліотеки відповідно до профілю Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (далі — Університет) і інформаційних потреб користувачів.
1.6. Дане Положення може бути доповнено чи змінено відповідно до чинного законодавства України. Зміни окремих пунктів Положення не є підставою для його відміни.
2. Основні завдання Сектора
2.1.      Сприяти якісному комплектуванню основного фонду Бібліотеки Університету документами, що забезпечують навчально-виховний процес, науково-педагогічну та науково-дослідницьку діяльність університету.
2.2.      Забезпечення повноти комплектування фонду Бібліотеки виданнями Університету, що підлягають постійному зберіганню.
2.3.      Забезпечення доукомплектування профільними виданнями, ліквідація лакун.
2.4.      Надання консультацій за профілем діяльності сектора.
3. Функції Сектора
3.1.      Систематичне поповнення фонду Бібліотеки новими документами на різних носіях інформації з урахуванням контингенту користувачів та профілю Університету, з використанням різних джерел комплектування згідно чинного законодавства.
3.2.      Забезпечує оформлення заміни документів, втрачених користувачами.
3.3.      Формує БД «Замовлення» на основі замовлень кафедр та підрозділів Університету.
3.4.      Здійснює доукомплектування фондів Бібліотеки.
3.4.      Контролює повноту виконання та оперативне надходження замовлених документів.
3.5.      Забезпечує моніторинг книговидавничої та книготорговельної інформації: аналізує, відбирає та замовляє документи.
3.6.      Вивчає інформаційні запити користувачів, ефективність використання фондів та аналізує стан книгозабезпеченності студентів навчальними виданнями, веде БД «Книгозабезпеченність». Надає довідки з ліцензування і акредитації університету стосовно забезпечення навчальних дисциплін.
3.7.      Організує передплату періодичних видань.
3.8.      Формує БД «Періодичні видання».
3.9.      Організує довідковий апарат Сектора:
картотеку з доукомплектування;
Тематико-типологічний план комплектування (ТТПК).
3.10.    Розробляє інструкції, положення та інші регламентуючи документи Сектора.
3.11.    Вивчає і впроваджує передовий вітчизняний та зарубіжний досвід роботи бібліотек з питань комплектування.
3.12.    Впроваджує наукову організацію праці.
4.  Структура Сектора
4.1. Сектор складається із
—  завідувача сектора;
—  бібліотекаря I категорії.
5.  Управління Сектором
5.1.      Сектор очолює завідувач сектора, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом ректора Університету за поданням директора Бібліотеки.
5.2.      Завідувач сектора забезпечує діяльність Сектора, відповідає за стан, організацію та якість роботи, за виконання планових завдань, достовірність звітних показників, прийнятих рішень перед завідувачем Відділу.
5.3.      Обов’язки працівників Сектора визначаються посадовими інструкціями та функціональними обов’язками, затвердженими проректором Університету.
5.4.      Питання з організації роботи, удосконалення технологічних процесів вирішуються на виробничих нарадах у Відділі.
6.  Організація роботи Сектора
6.1.      Сектор працює відповідно до річних планів роботи, узгоджених із завідувачем Відділу і затвердженими директором Бібліотеки.
6.2.      Робота Сектора здійснюється на підставі єдиного плану роботи Відділу. Звіти складаються за підсумками місяця, кварталу, півріччя та року. Упродовж звітного періоду завідувач Сектора надає на вимогу адміністрації оперативну інформацію про діяльність Сектора. У разі потреби вносить зміни до плану роботи після погодження з керівництвом Бібліотеки.
6.2.      Діяльність працівників Сектора здійснюється відповідно до календарних індивідуальних планів роботи на рік.
6.3.      У кінці звітного періоду завідувач Сектора подає звіт про виконану роботу завідувачу Відділу і пропозиції щодо планів на наступний період.
6.4.      Основні питання діяльності Сектора підлягають обговоренню на засіданні Відділу, рішення якого є обов’язковими для виконання працівниками.
6.5.      Контроль, перевірку діяльності Сектору здійснює завідувач Відділу та керівництво Бібліотеки.
7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами
7.1.      Сектор співпрацює з підрозділами Університету та підрозділами Бібліотеки згідно Положенню про відділ комплектування документів.
7.2.      Сектор подає:
завідувачу відділу — звіт-план, статистичні відомості;
відділу обслуговування науковими виданнями — зразки видань, що надходять до Бібліотеки безоплатно, каталоги періодичних видань, тематичні плани видавництв;
відділу обслуговування навчальними виданнями — зразки видань, що надходять до Бібліотеки безоплатно; тематичні плани видавництв;
інформаційно-бібліографічному відділу — зразки видань, що надходять до Бібліотеки безоплатно, каталоги періодичних видань, тематичні плани видавництв;
кафедрам та іншим підрозділам — тематичні плани видавництв та інші інформаційні матеріали, каталоги періодичних видань;
відділу постачання Університету — документи на проведення закупівель.
7.3.      Сектор одержує від:
завідувача відділу — розпорядження з організаційно-виробничої діяльності сектора; затверджену технологічну документацію, рекомендації щодо покращення організаційної роботи сектора;
адміністрації Бібліотеки — вказівки та розпорядження про організацію виробничої діяльності;
відділів обслуговування бібліотеки — замовлення на доукомплектування фонду, книжкові формуляри на втрачені видання;
інформаційно-бібліографічному відділу — замовлення на доукомплектування фонду;
відділу інформаційних технологій та комп‘ютерного забезпечення — консультації з питань ведення баз даних, допомогу з експлуатації комп’ютерної техніки та програмного забезпечення.
кафедр та підрозділів університету — замовлення на придбання книг та періодичних видань.
8.  Права Сектора
8.1.      Сектор має право:
8.1.1. Користуватися правами, викладеними в Конституції України, Статуті університету, колективному договорі.
8.1.2.   Вносити пропозиції до розгляду на Методичній раді Бібліотеки та засіданнях дирекції, що потребують вирішення на такому рівні.
8.1.3. Залучати до участі в комплектуванні фонду Бібліотеки референтів кафедр.
8.1.4.   Вносити пропозиції щодо поліпшення процесів роботи, умов праці та підвищення кваліфікації співробітників сектора.
8.1.5.   За дорученням адміністрації Бібліотеки брати участь в конференціях, семінарах, нарадах з питань пов’язаних з діяльністю сектора.
8.1.6. Підвищувати професійну кваліфікацію.
9.  Відповідальність сектора
9.1.      Співробітники Сектора несуть відповідальність:
9.1.1.   За виконання покладених даним Положенням на Сектор завдань і функцій.
9.1.2.   За своєчасність і достовірність подання показників роботи Сектора.
9.1.3.   За якісне і своєчасне виконання планових показників.
9.1.4.   За виконання наказів та розпоряджень керівництва Бібліотеки та Університету.
9.1.5.   За дотримання трудової та виробничої дисципліни, техніки безпеки, охорони праці і пожежної безпеки.
9.1.6.   За збереження матеріальних цінностей, які надійшли до сектора — в межах, визначених цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 
 
Директор НТБ                                                                                          Л. П. Семененко
 
Зав. відділу комплектування                                                                  І. І. Могиленко