Список друкованих праць Лариси Петрівни Семененко

Наукові публікації

1996
1
Імідж бібліотеки / Л. П. Семененко // Культура України: історія і сучасність: матер. Всеукр. наук.-теорет. конф., 19–20 листоп. 1996 р. / Харк. держ. акад. культури. — Харків, 1996. — С. 70–71.
1999
2
Сторінки історії бібліотеки / [Л. П. Семененко] // Харкiвська державна академiя культури : до 70–рiччя з дня заснування / А. Ф. Воловик [та ін.] ; заг. ред. В. М. Шейко ; Харк. держ. акад. культури. — Харків : ХДАК, 1999. — С. 201–213.
2000
3 Бiблiотека ХДАК: погляд iз сьогодення / Л. П. Семененко // Вiсник Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Харків, 2000. — Вип. 3. — С. 124–134.
2001
4
Библиотека — это святыня: Библиотека Харьковской государственной академии культуры / Семененко Лариса Петровна // Очерки истории вузовских библиотек г. Харькова / Нар. укр. акад. ; общ. ред. В. И. Астахова. — Харків, 2001. — С. 265–297. —*
5 Харкiвська державна академiя культури у новому тисячолiттi / Лариса Семененко // Nova книга. — 2001. — № 1–2. — C. 45–46.
2002
6
Шана Вчителю / Л. П. Семененко // Наталiя Феоктистiвна Колосова : бiобiблiогр. покажч. : до 70–рiччя вiд дня народження / Харк. держ. акад. культури ; уклад. Г. М. Лях ; вiдп. ред. Л. П. Семененко. — Харків, 2002. — С. 13–15. — (Видатнi педагоги Харк. держ. акад. культури).
2003
7
Глобальная корректировка БД с использованием программы AWK / Б. П. Бочаров, М. Ю. Воеводина, Л. П. Семененко // Культура народов Причерноморья. — [Симферополь], 2003. — № 40 (июнь) : Автоматизация вузовских библиотек. — С. 76–80. — *
8
Завдання бiблiотек ВНЗ у гуманiзацiї освiти / Л. П. Семененко // Соцiокультурнi комунiкацiї в iнформацiйному суспiльствi : матер. мiжнар. наук. конф., 21–22 листоп. 2003 р. / Харк. держ. акад. культури. — Харків, 2003. — С. 81–84.
9
Каталогизация нотных изданий / М. Ю. Воеводина, Л. П. Семененко // Библиотеки учебных заведений : науч.-метод. журн. — Москва, 2003. — № 7. — С. 29–37.— *
10
Комплектування бiблiотек вищих навчальних закладiв: проблеми i досвiд / Лариса Семененко // Nova книга. — 2003. — № 1. — С. 3–6.
11
Нотные издания и проблемы их каталогизации / Л. П. Семененко, М. Ю. Воеводина // Культура народов Причерноморья. — [Симферополь], 2003. — № 40 (июнь): Автоматизация вузовских библиотек. — С. 88–92. — *
2004
12
Бiблiотечна складова пiдготовки управлiнця / Семененко Л. П. // Бiблiотечна складова у формуваннi нацiональної елiти держави : матер. наук.-практ. конф., 30 листоп. – 1 груд. 2004 р. / Харк. нац. техн. ун-т сiл. госп-ва iм. П. Василенка. — Харків, 2004. — С. 19–23.
13
Особенности отбора изданий при формировании фонда библиотеки высшего учебного заведения / Л. П. Семененко // Iнформацiйнi ресурси та пошуки: новi види, проблеми розвитку та використання : матер. мiжнар. наук.-практ. конф., 8–9 черв. 2004 р. / Полтав. ун-т споживчої кооперацiї України. — Полтава, 2004. — С. 226–238.
14
Отбор изданий в процессе комплектования библиотеки высшего учебного заведения / Семененко Л. П. // Культура народов Причерноморья. — 2004. — № 48, т. 2. — С. 145–155. — *
15
Принятие решений при отборе изданий в процессе комплектования библиотеки вуза / Л. П. Семененко // Iнформацiйно-культурологiчна та мистецька освiта: стан i перспективи : матер. мiжнар. наук. конф., 12–13 жовт. / Харк. держ. акад. культури. — Харків, 2004. — С. 48–50.
16
Сторiнки минулого i сьогодення бiблiотеки Харкiвської державної академiї культури / [Л. П. Семененко] // Харкiвська державна академiя культури : до 75–рiччя з дня заснування / В. М. Шейко, М. В. Дяченко, Н. М. Кушнаренко, М. М. Канiстратенко. — Харків, 2004. — С. 253–270.
2005
17
Бiблiотечна складова гуманiзацiї освiти як одна з основ самоорганiзацiї студентства / Семененко Л. П., Грабар Н. Г. // Студентське самоврядування в системi навчально-виховного процесу аграрних вищих навчальних закладiв : зб. наук. пр. з питань студент. самоврядування в аграр. вищ. навч. закл. України / Департамент аграр. освiти та науки. Наук.-метод. центр аграр. освiти. — Київ, 2005. — Вип. 2. — С. 23–26.
18
Вiдповiдальнiсть учасникiв освiтнього процесу — запорука плiдної спiвпрацi / Л. П. Семененко // Iнформацiйно-культурологiчна та мистецька освiта (консенсус, партнерство, стандарти) в контекстi Болонського процесу : матер. наук.-практ. конф., 13–14 груд. 2005 р. / Харк. держ. акад. культури. — Харків, 2005. — С. 111–113.
19
До Європи знань — через пiдвищення якостi освiти / Л. П. Семененко // Культура народов Причерноморья : науч. журн. / Крым. науч. центр. — 2005. — № 60, т. 1. — С. 60–66. —*
20
Роман з літературою,  цирком, театром, наукою, педагогікою і… бібліотекою / Л. П. Семененко // Анатолiй Зiновiйович Житницький : бiобiблiогр. покажчик (До 70–рiччя вiд дня народження) / Харк. держ. акад. культури. Б-ка ; уклад.: С. В. Євсеєнко, Л. П. Семененко, Т. О. Шикаленко. — Харків : ХДАК, 2005. — С. 6–10.
21
Спiвпраця учасникiв освiтнього процесу як запорука розкриття творчого потенцiалу студента у системi випереджуючої освiти / Л. П. Семененко // Короленкiвськi читання : матер. наук.-практ. конф., 11 листоп. 2005 р. / Харк. держ. наук. б-ка iм. В. Г. Короленка ; уклад. Л. М. Багрянцева. — Харків, 2005. — С. 12–28.
2006
22
Бібліотека вищого навчального закладу в контексті гуманізації освіти / Л. Семененко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць / ред.: Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. — Вип. 12 (16). — Харків : НТУ «ХПІ», 2006. — С. 346–354. — *
23
Гаврилюк Петро Іванович / Л. П. Семененко // Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України. — Київ, 2006. — Т. 5 : Вод–Гн. — С. 269. — Електрон. версія друк. вид. — Режим доступу : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=28046. — Дата звернення : 16.03.2016.
24
Основи документознавства та бібліотекознавства : прогр. курсу для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян / Харк. держ. акад. культу ; уклад. Л. П. Семененко. — Харків : ХДАК, 2006. — 25 с.
25
Сохранность библиотечных фондов: технический аспект / Л. П. Семененко  // Інформаційно-культурна складова освіти: основні проблеми та перспективи у формуванні особистості : матер. Міжнар. наук.-конфер. 23–24 листоп. 2006 р. / Мін-во аграрної політики України ; Хар. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. Петра Василенка. — Харків, 2006. — С. 225–235. — *
2007
26
Олександр Семенович Пономарьов : біобібліогр. покажч. / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т», Наук.-техн. бібліотека ; уклад. Л. П. Семененко. — Харків : НТУ «ХПІ», 2007. — 136 с. — (Видатні діячі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»). — *
27
Основные научные публикации Александра Михайловича Ляпунова / Л. П. Семененко // Академик Александр Михайлович Ляпунов : к 150–летию со дня рождения : монография / Л. Л. Товажнянский [и др.]. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2007. — С. 267–286.  *
28
Читач у просторі бібліотеки / Л. П. Семененко // Олександр Семенович Пономарьов : біобібліогр. покажч. / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т», Наук.-техн. бібліотека ; уклад. Л. П. Семененко. — Харків : НТУ «ХПІ», 2007. —  С. 4–7. — (Видатні діячі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»). — *
29
Сергей Константинович Шелковый : к 60–летию со дня рождения : биобиблиогр. указатель / Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т», Научн.-техн. б-ка ; сост. Л. П. Семененко. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2007. — 192 с. : ил. — *
30
Роль бібліотек вищих навчальних закладів в організації дистанційної освіти / Бочаров Б. П., Воєводіна М. Ю., Семененко Л. П. // Короленківські читання 2007 : матер. наук. конф. ХДНБК 8 жовт. 2007 р. — Харків : ХДНБК, 2007. — С. 12–17.
31
Техническая защита библиотечных фондов / Л. П. Семененко // Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів України: нова політика і нові технології : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / ХДНБК ; уклад.: В. В. Мірошникова, О. П. Куніч. — Харків, 2007. — С. 118–127.
2008
32
Бібліотека як скарбниця знань в системі формування загальної і професійної культури студентів / Пазиніч С. М., Пономарьов О. С., Семененко Л. П. // Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек ВНЗ : матер. ІV міжвуз. наук.-практ. конф., 23–24 жовт. 2008 р., Донецьк, Україна / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. — С. 138–143.  *
33
Духовная составляющая профессиональной подготовки современного інженера / Пономарьов О. С., Семененко Л. П. // Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек ВНЗ: матер. ІV міжвуз. наук.-практ. конф., 23–24 жовт. 2008 р., Донецьк, Україна / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. — С. 143–151. — *
34
Организационная культура библиотеки // Переяславская Рада и гармонизация украино-российских отношений: история и культура, наука и образование: сб. науч. тр.: по матер. Второй Междунар. науч.-практ. конф., 13 дек. 2007 г. / ред.: А. Г. Романовский, В. Н. Ганичев. — Харков : НТУ «ХПИ», 2008. — С. 455–460. — *
2010
35
Автор і редактор: успіх у співпраці / Семененко Л. П. // Переяславская рада: ее историческое значение и пекрспективы развития  восточно-славянской цивилизации : сб. науч. тр. : по матер. IV Междунар. науч.-практ. конф., 9–11 дек. 2009 г. / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т» ; ред.: Романовський А. Г., Панфилов Ю. И. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2010. — С. 135–140. — *
36
Анализ ошибок лингвистического обеспечения электронного каталога / Семененко Л. П., Непран Н. В., Кирко С.  Ю. // Лінгвістичне забезпечення електронного каталогу в АБІС ІРБІС : матер. «Круглого столу», м. Харків, 13 квіт. 2010 р. / Укр. інж.-пед. акад, Бібліотека ; уклад.: Н. М. Ніколаєнко, І. М. П’ятакова. — Харків : УІПА, 2010. — С. 27–36. — *
37
Институт «библиотекаря-куратора» как эффективная форма социально-психологической адаптации первокурсника вуза. / Семененко Л. П. // Бібліотечно-інформаційний сервіс: сучасний стан і перспективи розвитку : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 жовт. 2010 р. / Харківський нац. техн. ун-т сільск. госп. ім. П. Василенка. — Харків : ХНТУСГ, 2010. — С. 227–235.  *
38
Лінгвістичне забезпечення електронного каталогу: досвід та проблеми / Л. П. Семененко, Н. В. Непран, С. Ю. Кірко // Бібліотека ВНЗ на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : монографія / ред.: В. О. Ільганаєва, Т. О. Колесникова. — Дніпропетровськ : Вид-во Маковецький, 2010. — С. 178–184.
39
Станіслав Миколайович Пазиніч. До 70–річчя з дня народження : бібліогр. покажч. / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т», Наук.-техн. б-ка ; уклад. Л. П. Семененко. — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — 432 с. — *
40
Пригостіть розмовою / Л. П. Семененко // Станіслав Миколайович Пазиніч. До 70–річчя з дня народження : біобібліогр. покаж. / уклад. Л. П. Семененко. — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — С. 3–6. — *
41 У истоков специальности ДВС в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт» / Марченко А. П., Пылев В. А., Семененко Л. П., Литвинцева Н. И., Павлова Г. В. // ДВС. — 2010. — № 2. — С. 3–7. — *
2011
42
Дидактическая адаптация первокурсников / Л. П. Семененко, А. А. Семененко // Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі : матер. Всеукр. наук.-практ. конференції, Луганськ, 17–18 березня 2011 р. / Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; ред. кол.: Ж. В. Марфіна, О. В. Бикова, К. О. Шарамет. — Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. — С. 129–140. — Режим доступа : http://dspace.ltsu.org/jspui/bitstream/123456789/376/2/M11.pdf. — Дата звернення : 21.03.2016.
43
Комплексная система автоматизации: новые решения / Л. П. Семененко, М. И. Главчев, Ю. Н. Главчева // Від XIX до XXI століття : трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125–річчя Харківської держ. наук. бібліотеки ім. В. Г. Короленка : матер. Міжнар. наук.-практич. конф., Харків, 12–14 жовт. 2011 р. — Харків : ХДНБ ; ІРІС, 2011. — С. 287–291. — *
44
Комплексные решения — крючевое направление внедрения IT в учреждениях культуры / Л. П. Семененко, М. И. Главчев, Ю. Н. Главчева // Час. Суспільство. Бібліотека : матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф., 24–25 листоп. 2011 р. / Луган. держ. ін-т культури і мистец. — Луганськ : ЛДІКМ, 2011. — С. 124–126. — *
45 Межбиблиотечная интеграция без границ / Л. П. Семененко, Н. В. Непран // Інноваційна діяльність — основа якісного інформаційного обслуговування користувачів бібліотек ВНЗ : матер. школи-семінару, м. Харків, 8 квітня 2011 р. / Укр. інж.-пед. акад., Наукова бібліотека ; уклад.: Н. М. Ніколаєнко, О. М. Рибальченко ; ред. І. І. Царенко. — Харків : УІПА, 2011. — С. 5–6.
46
47 Эстетическое воспитание молодежи: новые грани / Л. Семененко // Пространство литературы — путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами : сб. науч. тр. : по матер. V Междунар. науч.-практ. конф., 17 дек. 2010 г. / Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т» ; ред.: А. Г. Романовский, Ю. И. Панфилов. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2011. — С. 225–234. — *
2012
48 Библиографы: какими их ждут читатели / Черевыщенко М. М., Непран Н. В., Семененко Л. П. // Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., Донецьк, 18–19 жовт. 2012 р. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. — С. 169–174. — *
49
Гармония души и разума : (От составителей) / Л. Семененко // Сергей Константинович Шелковый : к 65–летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / Нац. техн. ун-т «Харьк. техн. ин-т», Науч.-техн. б-ка. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2012. — С. 3–6. — *
50
Навички переконуючого впливу як елемент компетенцій керівника / О. С. Пономарьов, О. О. Семененко, Л. П. Семененко // Вісник наукової бібліотеки. Вип. 2. Бібліотека і освіта: користувачі, ресурси, послуги / ред. С. М. Кірєєва. — Харків : ХНТУСГ, 2012. — С. 165–171. — *
51
Опальный граф Доррер / Г. В. Павлова, Л. П. Семененко // Двигатели внутреннего сгорания. — 2012. — № 1. — С. 139–142. — *
52
Основные работы профессора Д. С. Зернова / C. А. Назаренко, В. Л. Хавин, Н. В. Непран, Л. П. Семененко // Вестник Нац. техн. ун-та «ХПИ» : сб. науч. тр. Темат. вып. : Машиноведение и САПР  — Харьков, 2011. — № 51 — C. 16–23. — *
53
Программно-технический аспект деятельности библиотеки вуза в онлайновой среде / Л. Семененко, М. Главчев, Ю. Главчева // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. четвертої міжнар. наук.-практ. конф., 25 жовт. 2012 р., Львів. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — С. 178–193. — *
54 Тенденції розвитку регіональних документних та електронних ресурсів художньої літератури у бібліотеках Харківщини / Л. П. Семененко, О. В. Кириченко // Пространство литературы — путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами : сб. науч. тр. : по матер. VІ Междун. науч.-практ. конф., 16 дек. 2011г. / Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т» ; ред.: А. Г. Романовский, Ю. И. Панфилов. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2012. — C. 115–123. — *
55
Формирование команд в условиях динамичного изменения информационных технологий / А. А. Семененко, Л. П. Семененко // Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеках : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (до 20–річчя створення АСІБТ та до 45-річчя заснування ХДУХТ), 28 бер. 2012 р. — Харків : ХДУХТ, 2012. — С. 41–45. —*
56 Электронные библиотеки: тенденции развития / Л. Семененко, Ю. Главчева // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. четвертої міжнар. наук.-практ. конф., 25 жовт. 2012 р., Львів. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — С. 275–284. — *
2013
57 Браво, профессор! / Л. П. Семененко // Асєєв Георгій Георгійович : до 70–річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. — Харків : ХДАК, 2013. — С. 17–19.
58
Дистанционный курс «Куратор содержания» как элемент программы «Читающий политех» / Л. П. Семененко, Ю. Н. Главчева // Библиотека высшей школы на новом этапе развития социальных коммуникаций : матер. Междунар. науч.-практич. конференции, Днепропетровск, 24–25 окт. 2013 г. — Днепропетровск : ДНУЖТ, 2013. — С. 212–214. — *
59
Дистанционный курс «Куратор содержания» — эффективный инструмент адаптации студентов / Л. П. Cемененко, Ю. Н. Главчева, М. М. Черевыщенко // Дистанційна освіта України–2013. Інформаційне освітнє середовище у системі дистанційного навчання в закладах освіти: інноваційні та психолого-педагогічні аспекти : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25–27 листоп. 2013 р. — Харків : 2013. — С. 174–179. — *
60
Организация доступа к сетевым научным и образовательным ресурсам: практический опыт научно-технической библиотеки НТУ «ХПИ» / Л. П. Семененко, М. И. Главчев, Ю. Н. Главчева // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, образования и культуры : матер. науч.-практ. конф., г. Севастополь, 7–10 окт. 2013 г. — Севастополь : Купол, 2013. — С. 136–141. — *
61
Основные результаты профессора Д. С. Зернова [Электронный ресурс] / С. А. Назаренко, Н. В. Непран, Л. П. Семененко, В. Л. Хавин // Электронный репозитарий Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (eNTUKhPIIR). — Дата публикации : 2013.  — *
62 Проектные технологии в библиотечной деятельности, как эффективный инструмент расширения сотрудничества / Л. П. Семененко, Ю. Н. Главчева // Вісник наук. бібліотеки ХНТУСГ. Вип. 3 : Краєзнавча робота бібліотек в контексті розвитку культури, духовності та національно-патріотичного виховання студентської молоді. — Харків : ХНУТСГ, 2013. — С. 115–121. — *
63
Сквозь годы и века / Г. Павлова, Л. Семененко // Пространство литературы — путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами : сб. науч. тр. : по матер. VII Междунар. науч.-практич. конф., 20 дек. 2012 г. / Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т» ; ред.: А. Г. Романовский, Ю. И. Панфилов. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. — С. 200–210. — *
64
Трансформация профессии библиотекаря как одно из условий библиотеки будущого / Л. П. Cемененко // Короленківські читання 2012. Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному інформаційному просторі : матер. ХV всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 11 жовт. 2012 р. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленко. — Харків, 2013. — С. 190–198. — *
65
Харьковские исследователи Донецкого каменноугольного кряжа / Г. В. Павлова, Л. П. Семененко // Вісник Нац. тех. ун-ту «Харк. політехн. ін-т» : зб. наук. пр. Сер. Історія науки і техніки. — Харків : НТУ «ХПІ». — 2013. — № 10 (984). — С. 98–107. — *
66
Электронно-библиотечные системы — информация здесь и сейчас / Л. П. Семененко // Переяславская рада: её историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации: сб. науч. тр.:  в 2 ч. : по матер. VII Междунар. научн.-практ. конф., 19–20 дек. 2012 г. / Нац. техн. ун-т «Харк. политехн. ин-т» ; ред.: А. Г. Романовский, Ю. И. Панфилов. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2013.— Ч. 1. — С. 232–240. — *
67
Электронное книгообеспечение образовательного процесса / Л. П. Семененко // Бібліотека інформаційного суспільства: інноваційні стратегії розвитку : матер. наук. семінару (до 20–річчя створення АСІБТ та 45–річчя заснування ХДУХТ), 31 жовт. 2012 р. — Харків , ХДУХТ, 2013. — С. 52–61. —*
2014
68
Інформаційна культура автора як запорука інтеграції його наукового доробка до світового інформаційного простору / Л. П. Семененко // Сучасні аспекти виховання студентської молоді : матер. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 3–4 квіт. 2014 р. : тези доп. / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; редкол.: О. І. Малєєв, В. М. Клочко, В. В. Корженко — Харків : ХНУМГ, 2014. — С. 201–204.
2015
69
Мобільність у вищій школі: погляд бібліотекаря / Л. П. Семененко, Ю. М. Главчева // Матер. 4–ї Всеукр. наук.-практ. конф. «Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика», 16 квіт. 2015 р. — Харків : НТУ «ХПІ», 2015. — С. 14–15. — *
70
Партнерство як фактор ефективної реалізації функцій  бібліотеки ВНЗ / Л. П. Семененко, Ю. М. Главчева // Матер. наук.-практ. конф. «Бібліотека і користувач у сучасному інформаційному середовищі», 17 квіт.  2015 р. / редкол.: Л. Д. Льовшина [та ін.]. — Харків : ХДУХТ, 2015. — С. 69–72. — *
71 Формування бренду вченого [Електронний ресурс] / Cемененко Л. П., Главчев М. І., Главчева Ю. М. // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали шостої міжнар. наук.-практ. конф., 10–15 верес. 2015 р., Львів / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Наук.-техн. б-ка . — Текст. дані. —  Львів, 2015. —  С. 22–26. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
72 Художественное творчество, как составляющая часть технического образования (из истории создания студенческого клуба Харьковского технологического института) / Г. В. Павлова, Л. П. Семененко // Вісник наукової бібліотеки. Вип. 4 : Основні тенденції, методи, засоби і форми патріотичного виховання в ВНЗ: бібліотечний ракурс / ред. С. М. Кірєєва. — Харків : ХНТУСГ, 2015. — С. 273–296.
2016
73
Академічна доброчесність — запорука якості освіти / Л. П. Семененко // Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф.-брейнстормингу 27 квітня 2016 р. / Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків : ХДУХТ, 2016. С. (5 с.)
74
Академічна доброчесність — запорука якісної освіти / Семененко Лариса Петрівна // Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука : зб. наук. пр. / редкол.: Л. Г. Бакуменко [та ін.]. — Харків : ХДУХТ, 2016. — С. 146–151.
75 Антиплагиатная интернет система StrikePlagiarism.com [Электронный ресурс] : [презентация] / Л. П. Семененко, Ю. Н. Главчева // Электронный репозитарий Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (eNTUKhPIIR) — Дата публикации : 2016.
76 Информационные сервисы в помощь образованию [Электронный ресурс]: [презентация] / Л. П. Семененко, Ю. Н. Главчева // Электронный репозитарий Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» (eNTUKhPIIR) — Дата публикаци : 2016. 
77
Потенціал бібліотеки у системі формування бренду університету [Електронний ресурс] : [презентація] / Л. П. Семененко, Ю. М. Главчева // Eлектронний репозитарій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (eNTUKhPIIR). — Дата публікації : 2016.
2017
78 Зусилля бібліотек ВНЗ у запобіганні академічного плагіату [Електронний ресурс] : [презентація] / Л. П. Семененко // Eлектронний репозитарій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (eNTUKhPIIR). — Дата публікації : 2 лют. 2017.
79
Інформаційні ресурси бібліотеки як джерело підвищення іміджу і рейтингів університету / Семененко Лариса, Побережна Оксана // Інформаційний простір бібліотеки : тези VII Міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 трав. 2017 р., Львів, Україна / Нац. ун-т «Львівська політехніка», Наук.-техн. б-ка ; [уклад.: Н. І. Мосієнко, Р. С. Самотий, О. В. Харгелія]. — Львів, 2017. — С. 39–40.
80
Інформаційні ресурси бібліотеки як джерело підвищення іміджу та рейтингів університету / Семененко Л. П., Побережная О. О. // Eлектронний репозитарій Національного університету «Львівська політехніка». — Дата публікації : 2017.
81
Наукова бібліотека = Scientific Library / Л. П. Семененко // Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» = National technical university «Kharkiv polytechnical institute» / ред. кол.: Є. І. Сокол (голова редкол.), А. П. Марченко, Ю. Д. Сакара, В. І. Ніколаєнко, Ю. І. Зайцев, В. Г. Камчатний, Р. В. Тимченко, Г. В. Бистріченко, С. П. Землянська, О. В. Розова. — Київ : Логос Київ, 2017. — С. 264–269. — Текст парал. укр. та англ.
82
Превентивные меры по сохранности книг XX–XXI веков [Электронный ресурс] : [презентация] / Л. П. Семененко, Павлова Г. В. // Сайт НБ Национального юридического университета им. Я. Мудрого. — Дата публикации : 2017.
2018
83
Бібліотеки, бібліотекарі, користувачі: подолаємо стереотипи разом! [Електронний ресурс] : [презентація] / Л. П. Семененко, О. В. Одноволикова // Модель бібліотеки ХХІ століття: Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15 черв. 2018 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка. — Електрон. текст. дані. — Харків, 2018.
84 Методика формування портфоліо викладача та науковця [Електронний ресурс] : [презентація] / Л. П. Семененко // Eлектронний репозитарій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (eNTUKhPIIR). — Дата публікації : 2 лют. 2018.
2019
85 Автографи вчених в книжкової колекції академіка Б. С. Якобі / Павлова Галина Вікторівна, Семененко Лариса Петрівна // Сучасна бібліотека: проблеми, досвід та вектори розвитку : матеріали наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 28–29 трав. 2019 р. / редкол.: Н. Б. Гавриш, В. В. Каїді, Л. М. Драган. — Харків, 2019. — С. 30–36. 
86
Превентивні заходи зі збереження книг XX–XXI ст. / Семененко Лариса Петрівна, Павлова Галина Вікторівна // Ad fontes: збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи : V наук.-практ. семінар, 23–24 жовт. 2018 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, ЦНБ, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Харків, 2019.
87
Центри тренінгових технологій — новий вектор у проектній діяльності бібліотек [Електронний ресурс] : [презентація] / А. І. Черкашин, Л. П. Семененко // University Library at a New Stage of Social Communications Development : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., 3–4 жовт. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т зал. трансп. ім. акад. В. Лазаряна [та ін.]. — Дніпро, 2019.
2020
88 Зодчие и строители Харькова: из истории Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» / Г. В. Павлова, Л. П. Семененко, С. А. Назаренко // Бібліографічні студії пам’яті харківського бібліографа-краєзнавця Галини Каширіної : матер., 23 трав. 2019 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад.: Н. І. Полянська, В. Р. Антонова. — Харків : ХДНБ, 2020. — С. 47–65.

Науково-бібліографічні публікації

1999
89
Вiват, академiє! : дайджест, 1995–1998 / Харк. держ. акад. культури ; уклад.: I. В. Пивовар, П. О. Семененко, Л. П. Семененко ; ред. С. В. Євсеєнко. — Харків : ХДАК, 1999. — 214 с.
2004
90
Вiват, Академiє! Вип. 2 : у 2 ч. Ч. 1 (1999–2000) : дайджест / Харк. держ. акад. культури ; уклад.: Л. П. Семененко, С. В. Євсеєнко ; наук. ред. Л. П. Семененко. — Харків : ХДАК, 2004. — 185 с. — *
91
Вiват, Академiє! Вип. 2 : у 2 ч. Ч. 2 (2001–2003) : дайджест / Харк. держ.  акад. культури ; уклад.: Л. П. Семененко, С. В. Євсеєнко ; наук. ред. Л. П. Семененко. — Харків : ХДАК, 2004. — 168 с. — * 
92
Харкiвська державна академiя культури : до 75–рiччя з дня заснування / В. М. Шейко, М. В. Дяченко, Н. М. Кушнаренко, М. М. Канiстратенко. — Харків, 2004. — 293 с. — Бібліогр.: с. 253–270. — [Уклад. бібліогр. Л. П. Семененко].
2005
93
Анатолiй Зiновiйович Житницький : бiобiблiогр. Покажчик : (до 70–рiччя вiд дня народження) / Харк. держ. акад. культури. Б-ка ; уклад.: С. В. Євсеєнко, Л. П. Семененко, Т. О. Шикаленко ; наук. ред. Л. П. Семененко — Харків : ХДАК, 2005. — 91 с. — (Видатнi педагоги Харк. держ. акад. культури).
94
Інформаційне повідомлення. Харківська державна академія культури / [Л. П. Семененко] // Культура народов Причерноморья науч. журн. / Крым. науч. центр. — 2005. — № 60, Т. 1. — С. 68.
2007
95
Віват, Академіє! Вип. 3 (2003–2005) : дайджест / Харк. держ. акад. культури ; уклад.: С. В. Євсеєнко, Л. П. Семененко. — Харків : ХДАК, 2007. — 228 с.
96
Олександр Семенович Пономарьов : біобібліогр. покажч. / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т», Наук.-техн. бібліотека ; уклад. Л. П. Семененко. — Харків : НТУ «ХПІ», 2007. — 136 с. — (Видатні діячі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»). — *
97
Сергей Константинович Шелковый : к 60–летию со дня рождения : биобиблиогр. указатель / Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т», Научн.-техн. б-ка ; сост. Л. П. Семененко. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2007. — 192 с. : ил. — *
98
Основные научные публикации Александра Михайловича Ляпунова / Л. П. Семененко // Академик Александр Михайлович Ляпунов : к 150–летию со дня рождения : монография / Л. Л. Товажнянский [и др.]. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2007. — С. 267–286. — *
2009
99
Библиотека / [Семененко Л. П.] // Справочник первокурсника 2009/2010 учебный год : информационное издание. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2009. — С. 38–40.
2010
100
Станіслав Миколайович Пазиніч. До 70–річчя з дня народження : бібліогр. покажч. / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т», Наук.-техн. б-ка ; уклад. Л. П. Семененко. — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — 432 с. — *
101
Библиотека / [Семененко Л. П.] // Справочник первокурсника 2010/2011 учебный год : информационное издание. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2010. — С. 43–46.
2012
102
Сергей Константинович Шелковый : к 65–летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. /сост. Л. П. Семененко, В. И. Кулиш; науч. ред. Л. П. Семененко;  Нац. техн. ун-т «Харьк. техн. ин-т», Науч.-техн. б-ка. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2012. — 424 с. ил. — *
2013
103
Леонид Леонидович Товажнянский : к 80–летию со дня рождения : биобиблиогр. указатель / Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т» ; сост.: Н. Л. Катунина, Л. П. Семененко, Н. В. Непран, М. М. Черевыщенко ; науч. ред. Л. П. Семененко. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. — 103 с. — *
2014
104
Библиотека НТУ «ХПИ» / [Семененко Л. П.] // Справочник первокурсника 2014/2015 учебный год : информационное издание. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2014. — С. 44–47.
2015
105
Станіслав Миколайович Пазиніч : до 75–річчя з дня народження : бібліогр. покажчик / уклад. Л. П. Семененко. — Харків : Майдан, 2015. — 400 с.

Навчально-методичні видання

2003
106
Програма виробничої практики для студентiв III курсу спецiалiзацiї «Бiблiографiя, книгознавство та книговидавнича дiяльнiсть» / Харк. держ. акад. культури ; уклад.: О. М. Бiлик, В. А. Маркова, Л. П. Семененко, С. В. Сищенко, Є. М. Тодорова. — Харків : ХДАК, 2003. — 7 с.
107
Управлiння бiблiотекою : прогр. курсу / Харк. держ. акад. культури, Каф. соц. комунiкацiй ; уклад. Л. П. Семененко. — Харків : ХДАК, 2003. — 28.
108
Управлiння бiблiотекою: навч.-метод. матер. до курсу / Харк. держ. акад. Культури, Каф. соц. комунiкацiй ; уклад. Л. П. Семененко. — Харків : ХДАК, 2004. — 49 с.
2004
109 Органiзацiя i технологiя книгорозповсюдження : навч.-метод. матер. до курсу / Харк. держ. акад. культури, Каф. книгозн. та фондознавства ; уклад.: Л. П. Семененко, О. М. Афанасенко. — Харків : ХДАК, 2004. — 41 с.
110 Органiзацiя i технологiя книгорозповсюдження : прогр. курсу / Харк. держ. акад. культури, Каф. книгозн. та фондознавства ; уклад.: Л. П. Семененко, О. М. Афанасенко. — Харків : ХДАК, 2004. — 27 с.
2005
111
Програма виробничої практики студентiв IV курсу зi спецiальностi 7.020102 «Книгознавство, бiблiотекознавство, бiблiографiя» / Харк. держ. акад. культури, Каф. бiблiотекознавства та соц. комунiкацiй ; уклад. Л. П. Семененко. — Харків : ХДАК, 2005. — 17 с.
112
Програма виробничої практики студентiв IV курсу зi спецiальностi 7.020102 «Книгознавство, бiблiотекознавство, бiблiографiя» спецiалiзацiї «Бiблiотекознавство, книгознавство та книговидавнича дiяльнiсть» / Харк. держ. акад. культури, Каф. бiблiотекознавства та соц. комунiкацiй, Каф. книгозн. та фондознавства ; уклад.: Л. П. Семененко, С. В. Сищенко. — Харків : ХДАК, 2005. — 19 с.
2006
113 Основи документознавства та бібліотекознавства : програма курсу для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян.  / ХДАК; уклад. Л. П. Семененко. — Харків : ХДАК, 206. — 25 с.

Роботи за редакцією

114
Друкованi працi викладачiв та спiвробiтникiв Харкiвської державної академiї культури (1947–1998) : бiблiогр. покажчик : у 2 ч. Ч. 1 / Харк. держ. акад. культури ; уклад.: С. В. Євсеєнко, О. М. Онуфрiєва, Т. С. Раскiна, С. В. Рудiм, Т. О. Шикаленко ; ред.: В. К. Удалова, І. М. Фоменко ; відп. ред. Л. П. Семененко. — Харків : ХДАК, 2000. — 398 с.
115
Василь Миколайович Шейко : бiобiблiогр. покажч. : (до 60–річчя від дня народження) / Харк. держ. акад. культури ; уклад.: О. М. Онуфрiєва, Т. С. Раскiна ; вiдп. ред. Л. П. Семененко. — Харків : ХДАК, 2002. — 96 с. — (Видатнi педагоги Харк. держ. акад. культури).
116
Наталiя Феоктистiвна Колосова : бiобiблiогр. покажч. : (до 70–рiччя вiд дня народження) / Харк. держ. акад. культури ; уклад. Г. М. Лях ; вiдп. ред. Л. П. Семененко. — Харків : ХДАК, 2002. — 48 с. — (Видатнi педагоги Харк. держ. акад. культури).
117
Сергей Константинович Шелковый : к 65–летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. /сост. Л. П. Семененко, В. И. Кулиш; науч. ред. Л. П. Семененко;  Нац. техн. ун-т «Харьк. техн. ин-т», Науч.-техн. б-ка. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2012. — 424 с. ил. — *
118
Вiват, Академiє! Вип. 2 : у 2 ч. Ч. 1 (1999–2000) : дайджест / Харк. держ. акад. культури ; уклад.: Л. П. Семененко, С. В. Євсеєнко ; наук. ред. Л. П. Семененко. — Харків : ХДАК, 2004. — 185 с. — *
119
Вiват, Академiє! Вип. 2 : у 2 ч. Ч. 2 (2001–2003) : дайджест / Харк. держ.  акад. культури ; уклад.: Л. П. Семененко, С. В. Євсеєнко ; наук. ред. Л. П. Семененко. — Харків : ХДАК, 2004. — 168 с. — *
120
Друкованi працi викладачiв та спiвробiтникiв Харкiвської державної академiї культури (1947–1998) : бiблiогр. покажчик : у 2 ч. Ч. 2. / Харк. держ. акад. культури ; уклад.: С. В. Євсеєнко, Г. М. Лях, О. М. Онуфрiєва, Т. О. Шикаленко ; ред. В. К. Удалова, І. М. Фоменка ; відп. ред. Л. П. Семененко. — Харків : ХДАК, 2004. —— 110 с.
121
Друковані праці викладачів та співробітників Харківської державної академії культури (1999–2003) : бібліогр. покажч. / Харк. держ. акад. культури ; уклад.: С. В. Євсеєнко, Г. М. Лях, О. М. Онуфрієва, Т. О. Шикаленко ; ред. Л. П. Семененко. — Харків : ХДАК, 2004. — 190 с. — Режим доступу : http://center.crimea.ua/library_hdak/bibliograf/Ukazatel1999-2003.pdf. — Дата звернення : 21.03.2016.
122
Анатолiй Зiновiйович Житницький : бiобiблiогр. покажчик : (до 70–рiччя вiд дня народження) / Харк. держ. акад. культури ; уклад.:  С. В. Євсеєнко, Л. П. Семененко, Т. О. Шикаленко ; наук. ред. Л. П. Семененко. — Харків : ХДАК, 2005. — 91 с. — (Видатнi педагоги Харк. держ. акад. культури).
123
Наталя Миколаївна Кушнаренко : бiобiблiогр. покажчик : (до 55–рiччя вiд дня народження) / Харк. держ. акад. культури ; уклад.: С. В. Євсеєнко, Т. О. Шикаленко ; наук. ред. Л. П. Семененко. — Харків : ХДАК, 2005. — 103 с. — (Видатнi педагоги Харк. держ. акад. культури). — *
124
Сергей Константинович Шелковый : к 65–летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. /сост. Л. П. Семененко, В. И. Кулиш; науч. ред. Л. П. Семененко;  Нац. техн. ун-т «Харьк. техн. ин-т», Науч.-техн. б-ка. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2012. — 424 с. ил. — *
125
Леонид Леонидович Товажнянский : к 80–летию со дня рождения : биобиблиогр. указатель / Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т» ; сост.: Н. Л. Катунина, Л. П. Семененко, Н. В. Непран, М. М. Черевыщенко ; науч. ред. Л. П. Семененко. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. — 103 с.  *
126
127
128

Участь у роботі редколегій

129
Очерки истории вузовских библиотек г. Харькова : учеб. пособие / Нар. укр. акад. ; общ. ред. В. И. Астахова ; [редкол.: Н. М. Березюк, Л. В. Глазунова, С. А. Завьялова, И. В. Козицкая, В. Д. Прокопова, В. В. Резникова, Л. П. Семененко, С. А. Шахова, В. А. Ярощик]. — Харьков : НУА, 2001. — 527 с. : ил.  *
130
Бібліотечна складова у формуванні національної еліти держави : матер. наук.-практ. конф., 30 листоп.–1 груд. 2004 р. / Харк. нац. техн. ун-т сiл. госп-ва iм. П. Василенка ; редкол.: Т. В. Новікова, Л. В. Фірсова, С. М. Кірєєва, Л. П. Семененко, Н. Г. Грабар, Т. Б. Соколовська. — Харків, 2004. — 125 с.

Газетні публікації

131 Атмосфера університету — любов до книги / Л. Семененко // Політехнік. — 2006. — 5 груд. (№ 28–28) — С. 4. — Електрон. версія друк. вид. — Режим доступу : http://polytechnic.kpi.kharkov.ua/ViewArticle.asp?id=1243 — Дата звернення : 18.03.2016.
132 Бібліотека як джерело і скарбниця культури / С. Пазиніч, Л. Семененко // Політехнік. — 2007. — 26 грудня (№ 26–27). — С. 3.
133 Библиотека — далекая и близкая / Л. Семененко, М. Круглова // Політехнік. — 2007. — 28 вересня (№ 17–18). — С. 6.
134 Завітайте до бібліотеки вже сьогодні! [про роботу секції на VIII міжвуз. школі-семінарі] / Л. Семененко, Н. Решетнік. // Політехнік. — 2009. — 12 лютого (№ 2–3). — С. 5.
135 Місце зустрічі змінювати не варто — http:// libr.kpi.kharkov.ua / Семененко Л., Главчева Ю. // Політехнік. — 2009. — 3 грудня (№ 23–24). — C. 1
136 История Харьковского Технологического института в лицах : К 125-летию НТУ «ХПИ» / Л. Семененко // Політехнік. — 2010. —24 черв (№ 16–17). — С. 2.
137 Память о дарителе Иване Ивановиче Белянкине / Г. Павлова, Л. Семененко // Політехнік. — 2010. — 18 жовтня (№ 22–23). — С. 13.
138 «О земном и небесном» / Л. Семененко // Політехнік. — 2011. — 26 жовт. (№ 20–21). — С. 8.
139 Становление и развитие кафедры ДВС ХПИ / А. Марченко, В. Пылев, И. Парсаданов, Л. Семененко, Н. Литвинцева, Г. Павлова, В. Матвеенко // Політехнік. — 2011. — 5 жовт. (№ 18–19). — С. 5–6.
140 Семененко // Політехнік. — 2012. — 14 груд. (№ 22–23). — С. 5.
141 НТБ университета [Разместить публикацию в репозитарии НТУ «ХПИ» — это престижно] / Л. Семененко, Ю. Главчева // Політехнік. — 2012. — 27 лют. (№ 4–5). — С. 6.
142 Становлення НТБ університету : 129 років пошуків, звитяг і звершень / [Л. П. Семененко, Г. В. Павлова, Ю. М. Главчева] // Політехнік. — 2014. — 22 вер. (№ 12–13). — С. 2–5.
143 Корисних знань багато не буває! / Л. Семененко, В. Кухаренко, Ю. Главчева // Політехнік. — 2015. — 30 вер. (№ 16). — С.2.
144 Підтверджуємо високий статус центру освіти і науки / Л. П. Семененко, Ю. М. Главчева // Політехнік. — 2015. — 5 бер. (№ 1–2). — С. 1.
145 Читач у просторі бібліотеки: 23 квітня — Міжнародний день книги та авторського права! / Л. П. Семененко, С. В. Костроміна // Політехнік. — 2015. — 14 трав. (№ 8). — С. 4.
146
Ознайомитися, оволодіти, використовувати / Л. Семененко, Ю. Главчева // Політехнік. — 2016. — 25 лют. (№ 4). — С. 2. — Електрон. версія друк. вид. — Режим доступу : http://polytechnic.kpi.kharkov.ua/ViewArticle.asp?id=4808 — Дата звернення : 22.03.2016.
147
148