Савенков Анатолій Сергійович

Список публікацій А. С. Савенкова

Савенков Анатолій Сергійович — доктор технічних наук, професор кафедри «Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Анатолій Сергійович народився 21 березня 1943 р.
Закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут. В НТУ «ХПІ» працює з 1965 р. і за цей час пройшов шлях від асистента до професора.
В 1969 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Исследование контактного процесса окисления аммиака под давлением» під науковим керівництвом видатного вченого В. І. Атрощенка.
У 1987 р. захистив докторську дисертацію за темою «Каталитические процессы в технологии азотной кислоты», яка і донині не втратила своєї актуальності.
Анатолій Сергійович є одним з провідних спеціалістів в Україні в галузі технології неорганічних речовин. Його наукові праці, присвячені каталітичним способам отримання оксидів азоту та розробці каталізаторів для цих процесів, виробництву мінеральних добрив з української сировини, є добре відомими й отримали визнання. Наукові інтереси А. С. Савенкова охоплюють такі теми, як — кінетика і каталіз; нанотехнології; добрива; математичне моделювання; хімічна технологія; біоенергетика і біопаливо; каталітичне горіння палива.
Науковий доробок А. С. Савенкова складає понад 500 публікацій, серед яких — 5 монографій, 2 підручника, близько 50 патентів на винаходи та корисні моделі. Він підготував 8 кандидатів та 3 доктора наук.
На кафедрі хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології Анатолій Сергійович читає курси лекцій: нано- і ресурсозберігаючі технології; математичне моделювання хіміко-технологічних процесів; нанотехнології і наноматеріали; основи наукових досліджень.