Анотація

Пропонований практичний курс з математичного аналізу є навчальним посібником, призначеним для студентів вищих технічних навчальних закладів з розширеною програмою з математичних дисциплін, в якій курсу «Математичний аналіз» відведено 648 годин, у тому числі 432 — для самостійної роботи. Цей посібник призначений зокрема для підготовки бакалаврів у галузі знань «Системні науки та кібернетика» з напрямків «Прикладна математика» та «Системний аналіз».

Структура посібника відповідає кредитно-модульній системі навчання. Весь курс, що вивчається протягом 3 семестрів, розбито на 9 модулів, кожен з яких, у свою чергу, складається з декількох підмодулів. Кожен з підмодулів містить теоретичні відомості, приклади розв’язання типових задач, приблизний набір задач для роботи з викладачем в аудиторії, задачі для самостійної роботи, варіанти індивідуальних домашніх завдань та зразки модульних контрольних робіт.

На початку кожного розділу наводяться методичні вказівки з розв’язанням завдань. Їх не варто використовувати як лекційний матеріал. Це довідник, в якому без доведень надані формулювання викладених на лекціях теорем і зразки типових завдань, при вирішенні яких ці відомості доречно використовувати. Теоретична частина підмодуля містить необхідні визначення, формулювання теорем, формули. Вона ілюструється розібраними прикладами і вправами, виконання яких сприяє засвоєнню фундаментальних понять математичного аналізу.

Знання та уміння, отримані при ознайомленні з матеріалом цього посібника, необхідні при вивченні подальшого матеріалу та успішного оволодіння іншими математичними дисциплінами.