Непран Наталія Вікторівна

Дата та місце народження
Непран Наталія Вікторівна -
завідувач інформаційно-
бібліографічного відділу НТБ
7 березня
Контакти
Бібліотека, кімната 33
Е-mail: bibliograf.lib@khpi.edu.ua
Тел.: +38(057) 707-66-47;  
 
 
 
Освіта
1995-2000 рр.

Харківська державна академія культури (ХДАК) за напрямом «Бібліотекознавство та бібліографознавство» за спеціальністю – «бібліограф». Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст.

2014-2015 рр.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», кваліфікація «викладач вищих навчальних закладів». Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр.

Трудова діяльність
2004-2007  рр.
бібліограф 1 категорії НТБ
з 2007 р.
завідувач відділу НТБ
Захоплення
Досягнення
 2015 р.

Грамота за участь у організації та проведенні виставки–перегляду «Безпека людини у сучасних умовах» на VII Міжнародній науково–методичній конференції

2015 р.

Подяка Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

2015 р.

Подяка за високопрофесійну підготовку та проведення виставки–перегляду «Історичні віхи становлення та розвитку харчової промисловості», присвяченої 130–річчю підготовки інженерних кадрів для харчової промисловості в НТУ «ХПІ»

Список публікацій
 1. История науки и техники : библиогр. указ. / НТБ НТУ «ХПИ» ; сост. Н. В. Непран. — Харьков, 2006. — 14 с. — 3 экз. —  Указ. использ. ист.: с. 14.
 2. Непран Н. В. НТБ НТУ «ХПИ»: информационно–библиографический отдел / Непран Н. В. // Політехнік. — 2006. — 14 берез.
 3. Непран Н. В. Запрошуємо студентів, викладачів, співробітників університету до читального залу № 3 / Н. Непран // Політехнік. — 2008. — 28 жовт.
 4. Анатолій Григорович Гурин : до 70–річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / уклад. С. О. Зав’ялова, Н. В. Непран. — Харків : НТУ «ХПІ», 2009. — 49 с. (145 дж.).
 5. Непран Н. В. На допомогу в навчанні – «Відкриті інформаційні ресурси» / Н. В. Непран // Політехнік. — 2009. — 25 листоп.
 6. Нові надходження / Н. В. Непран // Політехнік. — 2009. — 15 квіт.
 7. Володимир Борисович Клепіков : до 70–річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. Л. Марюхіна, Н. В. Непран. — Харків : НТУ «ХПІ», 2009. — 48 с. (221 дж.).
 8. Непран Н. В. Мировые и отечественные полнотекстовые ресурсы в свободном доступе / Н. Непран // Політехнік. — 2010. — 15 січ.
 9. Семененко Л. П. Анализ ошибок лингвистического обеспечения електронного каталога / Л. П. Семененко, Н. В. Непран, С. Ю. Кирко // Лінгвістичне забезпечення електронного каталогу в АБІС ІРБІС : матеріали круглого столу, 13 квіт. 2010. — Харків : УІПА, 2010. — С. 27–36.
 10. Непран Н. В. Оптимізація структури інформаційних ресурсів та доступу до них в умовах НТБ вищого навчального закладу / Н. В. Непран, С. В. Костроміна, І. О. Кузьміна // Каталоги та інформаційний пошук : матеріали наук.–практ. семінару у межах секції МОН України з обробки док. та ведення довід. апарату, 27 листоп. 2009 р. / Асоц. сучас. інформ. технологій та ін. — Харків : ХДУХТ, 2010. — С. 34–39.
 11. Борис Іванович Байрачний (до 75–річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / Нац. техн. ун–т «ХПІ» ; уклад.: С. О. Зав’ялова, Н. В. Непран. — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — 81 с. (310 дж.).
 12. Семененко Л. П. Лингвистическое обеспечение электронного каталога: опыт и проблемы / Л. П. Семененко, Н. В. Непран, С. Ю. Кирко // Бібліотека ВНЗ на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : монографія / за ред. В. О. Ільганаєвої, Т. О. Колесникової. — Дніпропетровськ : Вид–во Маковецький, 2010. — С. 178–184.
 13. Семененко Л. П. Межбиблиотечная интеграция без границ / Семененко Л. П., Непран Н. В. // Інноваційна діяльність – основа якісного інформаційного обслуговування користувачів бібліотек ВНЗ : матеріали школи–семінару, м. Харків, 8 квіт. 2011 р. / Наукова бібліотека Укр. інж.–пед. акад. ; уклад.: Н. М. Ніколаєнко, О. М. Рибальченко ; ред. І. І. Царенко. — Харьков : УІПА, 2011. — С. 5–6.
 14. Товажнянский, Леонид Леонидович. Лев Самойлович Палатник : у истоков эры микро– и нанотехнологии : к 100–летию со дня рождения / Леонид Леонидович Товажнянский, Анатолий Тарасович Пугачев, Александр Львович Топтыгин ; вступ. слово Борис Евгеньевич Патон ; библиогр. ред. Наталья Викторовна Непран. — Харьков : Вид–во «Підручник» НТУ «ХПІ», 2011. — 605 с. : ил. портр., ил. — Библиогр.: с. 565–594. — На рус. яз.
 15. Основные работы профессора Д. С. Зернова / C. А. Назаренко, В. Л. Хавин, Н. В. Непран, Л. П. Семененко // Вестник НТУ «ХПИ». — Харьков, 2011. — Вып. 51 : Машиноведение и САПР. — C. 16–23.
 16. Черевыщенко М. М. Библиографы: какими их ждут читатели / М. М. Черевыщенко, Н. В. Непран, Л. П. Семененко // Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно–інформаційної діяльності : матеріали міжнар. наук.–практ. конф., Донецьк, 18–19 жовт. 2012 р. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. — С. 169–174.
 17. Леонид Леонидович Товажнянский : к 80–летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / Нац. техн. ун–т «ХПИ» ; сост.: Н. Л. Катунина, Л. П. Семененко, Н. В. Непран, М. М. Черевыщенко ; науч. ред. Л. П. Семененко. — Харьков, 2013. — 103 с.
 18. Основные результаты профессора Д. С. Зернова / C. А. Назаренко, Н. В. Непран, Л. П. Семененко, В. Л. Хавин // Вестник НТУ «ХПИ». — Харьков, 2013.
 19. Непран Н. В. Экономические показатели деятельности в проектах «Межрегиональная аналитическая роспись статей» и «Приднепровский корпоративный каталог» / Н. В. Непран, М. М. Черевищенко // Короленковские чтения 2012. Взаимодействие и партнерство библиотек в региональном информационном пространстве : материалы ХV всеукр. науч.–практ. конф. Харьков, 11 окт. 2012 г. — Харьков, 2013. — С. 99–105.
 20. Непран Н. В. Бібліотека ВНЗ як джерело розповсюдження інформаційної грамотності / Н. В. Непран // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно–технічної еліти : зб. наук. пр. : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф. «Психолого–педагогічні аспекти формування управлінського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика», 22 жовт. 2014 р. / Нац. техн. ун–т «ХПІ» ; ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — Вип. 40–41(44–45). — С. 365–373.
 21. Непран Н. В. Ценности образования в формировании профессионализма и ответственности специалиста / Н. В. Непран // Духовно–моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації : зб. наук. пр. : за матеріалами Міжнар. наук.–практ. конф., 5–6 листоп. 2014 р. : у 2 ч. Ч. 1 / Нац. техн. ун–т «ХПІ» ; під ред. О. Г. Романовського, Ю. І. Панфілова. —  Харків : НТУ «ХПІ», 2015. — С. 157–161.
 22. Непран Н. В. Ключевые направления исследований С. А. Назаренко в области оптимизации конструкций [Электронный ресурс] / Н. В. Непран. — Электрон. текст. данные. — Харьков, 2016. — 23 с.
 23. Непран Н. В. Достовірні електронні ресурси на допомогу науці та освіті [Електронний ресурс] : [презентація семінару «Підтримка Руху Відкритого Доступу: самоархівування в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» з нагоди International Open Access Week 2016 (25.10.2016)] / Н. В. Непран. — Харків, 2016.