Nataliia Viktorivna Nepran

Date of birth
Nataliia Viktorivna Nepran -
Head of the Information and Bibliographic Department at the Scientific and Technical Library
 March 7
Contacts
Library, room 33
Е-mail: bibliograf.lib@khpi.edu.ua
Теl.: +38(057) 707-66-88;  
+38(097) 543-44-83
 
 
Education
1995-2000 

The Kharkiv State Academy of Culture (KhSAC) – Specialization «Librarianship and Bibliography» (Speciality – bibliographer). Education and qualification level – Master.

2014-2015 

National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» (NTU «KhPI») – Speciality «Pedagogy of High School» (qualification – teacher of higher educational establishments). Education and qualification level – Master.

Professional experience
2004-2007  
Bibliographer of the 1st category at the Scientific and Technical Library
Since 2007 
Head of the Department at the Scientific and Technical Library
Hobbies
Achievements
 2015 

Certificate of merit for participation in the organization and holding of the exhibition «Human Security in Modern Conditions» at the VII International Scientific and Methodological Conference

2015 

Gratitude of the Department of Science and Education of the Kharkiv Regional State Administration

2015 

Gratitude for the highly professional preparation and holding of the exhibition «Historical milestones of the formation and development of the food industry», dedicated to the 130th anniversary of training engineers for the food industry at NTU «KhPI»

List of publications
 1. История науки и техники : библиогр. указ. / НТБ НТУ «ХПИ» ; сост. Н. В. Непран. — Харьков, 2006. — 14 с. — 3 экз. —  Указ. использ. ист.: с. 14.
 2. Непран Н. В. НТБ НТУ «ХПИ»: информационно–библиографический отдел / Непран Н. В. // Політехнік. — 2006. — 14 берез.
 3. Непран Н. В. Запрошуємо студентів, викладачів, співробітників університету до читального залу № 3 / Н. Непран // Політехнік. — 2008. — 28 жовт.
 4. Анатолій Григорович Гурин : до 70–річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / уклад. С. О. Зав’ялова, Н. В. Непран. — Харків : НТУ «ХПІ», 2009. — 49 с. (145 дж.).
 5. Непран Н. В. На допомогу в навчанні – «Відкриті інформаційні ресурси» / Н. В. Непран // Політехнік. — 2009. — 25 листоп.
 6. Нові надходження / Н. В. Непран // Політехнік. — 2009. — 15 квіт.
 7. Володимир Борисович Клепіков : до 70–річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. Л. Марюхіна, Н. В. Непран. — Харків : НТУ «ХПІ», 2009. — 48 с. (221 дж.).
 8. Непран Н. В. Мировые и отечественные полнотекстовые ресурсы в свободном доступе / Н. Непран // Політехнік. — 2010. — 15 січ.
 9. Семененко Л. П. Анализ ошибок лингвистического обеспечения електронного каталога / Л. П. Семененко, Н. В. Непран, С. Ю. Кирко // Лінгвістичне забезпечення електронного каталогу в АБІС ІРБІС : матеріали круглого столу, 13 квіт. 2010. — Харків : УІПА, 2010. — С. 27–36.
 10. Непран Н. В. Оптимізація структури інформаційних ресурсів та доступу до них в умовах НТБ вищого навчального закладу / Н. В. Непран, С. В. Костроміна, І. О. Кузьміна // Каталоги та інформаційний пошук : матеріали наук.–практ. семінару у межах секції МОН України з обробки док. та ведення довід. апарату, 27 листоп. 2009 р. / Асоц. сучас. інформ. технологій та ін. — Харків : ХДУХТ, 2010. — С. 34–39.
 11. Борис Іванович Байрачний (до 75–річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / Нац. техн. ун–т «ХПІ» ; уклад.: С. О. Зав’ялова, Н. В. Непран. — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — 81 с. (310 дж.).
 12. Семененко Л. П. Лингвистическое обеспечение электронного каталога: опыт и проблемы / Л. П. Семененко, Н. В. Непран, С. Ю. Кирко // Бібліотека ВНЗ на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : монографія / за ред. В. О. Ільганаєвої, Т. О. Колесникової. — Дніпропетровськ : Вид–во Маковецький, 2010. — С. 178–184.
 13. Семененко Л. П. Межбиблиотечная интеграция без границ / Семененко Л. П., Непран Н. В. // Інноваційна діяльність – основа якісного інформаційного обслуговування користувачів бібліотек ВНЗ : матеріали школи–семінару, м. Харків, 8 квіт. 2011 р. / Наукова бібліотека Укр. інж.–пед. акад. ; уклад.: Н. М. Ніколаєнко, О. М. Рибальченко ; ред. І. І. Царенко. — Харьков : УІПА, 2011. — С. 5–6.
 14. Товажнянский, Леонид Леонидович. Лев Самойлович Палатник : у истоков эры микро– и нанотехнологии : к 100–летию со дня рождения / Леонид Леонидович Товажнянский, Анатолий Тарасович Пугачев, Александр Львович Топтыгин ; вступ. слово Борис Евгеньевич Патон ; библиогр. ред. Наталья Викторовна Непран. — Харьков : Вид–во «Підручник» НТУ «ХПІ», 2011. — 605 с. : ил. портр., ил. — Библиогр.: с. 565–594. — На рус. яз.
 15. Основные работы профессора Д. С. Зернова / C. А. Назаренко, В. Л. Хавин, Н. В. Непран, Л. П. Семененко // Вестник НТУ «ХПИ». — Харьков, 2011. — Вып. 51 : Машиноведение и САПР. — C. 16–23.
 16. Черевыщенко М. М. Библиографы: какими их ждут читатели / М. М. Черевыщенко, Н. В. Непран, Л. П. Семененко // Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно–інформаційної діяльності : матеріали міжнар. наук.–практ. конф., Донецьк, 18–19 жовт. 2012 р. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. — С. 169–174.
 17. Леонид Леонидович Товажнянский : к 80–летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / Нац. техн. ун–т «ХПИ» ; сост.: Н. Л. Катунина, Л. П. Семененко, Н. В. Непран, М. М. Черевыщенко ; науч. ред. Л. П. Семененко. — Харьков, 2013. — 103 с.
 18. Основные результаты профессора Д. С. Зернова / C. А. Назаренко, Н. В. Непран, Л. П. Семененко, В. Л. Хавин // Вестник НТУ «ХПИ». — Харьков, 2013.
 19. Непран Н. В. Экономические показатели деятельности в проектах «Межрегиональная аналитическая роспись статей» и «Приднепровский корпоративный каталог» / Н. В. Непран, М. М. Черевищенко // Короленковские чтения 2012. Взаимодействие и партнерство библиотек в региональном информационном пространстве : материалы ХV всеукр. науч.–практ. конф. Харьков, 11 окт. 2012 г. — Харьков, 2013. — С. 99–105.
 20. Непран Н. В. Бібліотека ВНЗ як джерело розповсюдження інформаційної грамотності / Н. В. Непран // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно–технічної еліти : зб. наук. пр. : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф. «Психолого–педагогічні аспекти формування управлінського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика», 22 жовт. 2014 р. / Нац. техн. ун–т «ХПІ» ; ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — Вип. 40–41(44–45). — С. 365–373.
 21. Непран Н. В. Ценности образования в формировании профессионализма и ответственности специалиста / Н. В. Непран // Духовно–моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації : зб. наук. пр. : за матеріалами Міжнар. наук.–практ. конф., 5–6 листоп. 2014 р. : у 2 ч. Ч. 1 / Нац. техн. ун–т «ХПІ» ; під ред. О. Г. Романовського, Ю. І. Панфілова. —  Харків : НТУ «ХПІ», 2015. — С. 157–161.
 22. Непран Н. В. Ключевые направления исследований С. А. Назаренко в области оптимизации конструкций [Электронный ресурс] / Н. В. Непран. — Электрон. текст. данные. — Харьков, 2016. — 23 с.
 23. Непран Н. В. Достовірні електронні ресурси на допомогу науці та освіті [Електронний ресурс] : [презентація семінару «Підтримка Руху Відкритого Доступу: самоархівування в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» з нагоди International Open Access Week 2016 (25.10.2016)] / Н. В. Непран. — Харків, 2016.