Положення про сектор списання документів відділу зберігання фондів науково-технічної бібліотеки

1. Загальні положення
1.1. Дане положення визначає основні напрями, завдання, структуру, підпорядкованість, права й відповідальність сектора списання документів (даліСектор), який є структурним підрозділом відділу зберігання фондів (даліВідділ) науково-технічної бібліотеки (далі — НТБ) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (даліУніверситет).
1.2. Сектор утворюють (ліквідують) за наказом ректора Університету за поданням директора НТБ відповідно до «Типової структури бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації» (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 27.09.2012 р. № 1058).
1.3. Штатна чисельність Сектора визначається відповідно до інтенсивності навантаження даного напрямку роботи.
1.4. У своїй діяльності керується чинним законодавством України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про освіту», «Про вищу освіту», постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти України і Міністерства культури України; законодавчими і нормативними актами України з питань формування, обліку та зберігання фондів бібліотек, матеріальних цінностей бюджетних установ, рекомендаціями науково-методичної комісії № 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку Університету, правилами і нормами охорони праці та техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту наказами ректора та розпорядженнями по Університету, регламентуючою та технологічною документацією НТБ та Відділу, розпорядженнями по НТБ, Положенням про НТБ, цим Положенням, іншими нормативними документами. 
1.5. Сектор підпорядковується безпосередньо завідувачу Відділу.
1.6. Діяльність Сектора спрямовується на: організацію списання документів з фондів НТБ на основі діючих законодавчих і нормативних актів, забезпечення контролю за обґрунтованістю списання документів.
1.7. Дане положення може бути доповнено чи змінено відповідно до чинного законодавства України. Зміни окремих пунктів Положення не є підставою для його відміни.
2. Основні завдання ​сектора
2.1. Виконання робіт щодо забезпечення комплексу заходів з організації та зберігання фонду НТБ.
2.2. Звільнення фондів від застарілих, непрофільних, зношених та невикористовуваних видань.
2.3. Визначення доцільності вилучення з фонду застарілих та зношених видань, рекомендованих до вилучення підрозділами НТБ та провідними фахівцями профільних кафедр;
2.4. Здійснення комплексу підготовчих робіт щодо перевірки фонду. 
3. Основні функції сектора
3.1. Координація роботи підрозділів НТБ з вилучення застарілих та зношених документів.
3.2. Формування переліку видань, рекомендованих до вилучення з фонду для проведення звірки;
3.3. Проведення індексації вартості списаних видань та підрахунки відновленої вартості відповідно до нормативних актів та упроваджених індексів.
3.4. Організація передачі вилучених та списаних документів до складу університету;
3.5. Оформлення Актів списання документів та передача до бухгалтерії;
3.6. Складання щорічного статистичного підсумкового звіту про вибуття документів з фонду НТБ станом на 1 січня поточного року та звірка даних з відділом комплектування фондів.
3.7. Підготовка та передача до відділу наукової  обробки документів та організації  каталогів списків на вилучення списаних документів з карткового каталогу. 
4. Структура сектора
4.1. Сектор складається із співробітників відділу зберігання фондів:
Зав. сектора;
Бібліографа 1 категорії
5. Управління ​сектором
5.1. Безпосереднє керівництво діяльністю Сектора здійснює його завідувач, який призначається на посаду та звільнюється з посади наказом ректора університету за поданням директора НТБ. 
5.2. Завідувач Сектора забезпечує діяльність Сектора, відповідає за стан, організацію та якість роботи, за виконання планових завдань, достовірність звітних показників, прийнятих рішень перед завідувачем Відділу.
5.3. Обов’язки працівників Сектора визначаються посадовими інструкціями та функціональними обов’язками, затвердженими проректором Університету.
6. Організація роботи Сектора
6.1. Сектор працює відповідно до річних планів роботи, узгоджених із завідувачем Відділу і затвердженими директором НТБ.
6.2. Робота Сектора здійснюється на підставі єдиного плану роботи відділу. Статистичні звіти складаються за півріччя та рік. Упродовж звітного періоду завідувач Сектора надає на вимогу адміністрації оперативну інформацію про діяльність Сектора. У разі потреби вносить зміни до плану роботи після погодження з керівництвом НТБ.
6.2. Діяльність працівників Сектора здійснюється відповідно до календарних індивідуальних планів роботи на рік.
6.3. У кінці звітного періоду завідувач Сектора подає звіт про виконану роботу завідувачу Відділу і пропозиції щодо планів на наступний період. 
6.4. Основні питання діяльності Сектора підлягають обговоренню на засіданні Відділу, рішення якого є обов’язковими для виконання працівниками. 
6.5. Контроль, перевірку діяльності Сектору здійснює завідувач відділу та керівництво НТБ.
7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами
7.1. Сектор співпрацює з підрозділами університету та підрозділами НТБ згідно Положенню про Відділ.
7.2. Сектор подає:
  • завідувачу відділу — звіт-план, статистичні відомості.
  • відділу наукової  обробки документів та організації  каталогів — списки на вилучення списаних документів з карткового каталогу;
  • бухгалтерії  університету — акти на списання документів з фондів НТБ; 
  • кладу університету — списані документи (вторинну сировину).
7.3. Сектор одержує:
  • від адміністрації НТБ вказівки та розпорядження про організацію виробничої діяльності;
  • від завідувача відділу — розпорядження з організаційно-виробничої діяльності сектора; затверджену технологічну документацію, рекомендації щодо покращення організаційної роботи сектора.
8. Права сектора
Сектор має право:
8.1. Користуватися усіма правами, що викладені в Конституції України, Статуті університету, колективному договорі та інших документах.
8.2. Вносити на обговорення Методичної ради НТБ питання, що знаходяться у її компетенції.
8.3. Вносити пропозиції щодо поліпшення процесів роботи, умов праці та підвищення кваліфікації співробітників Сектора.
8.4. Співробітники мають право за дорученням адміністрації НТБ брати участь в конференціях, семінарах, нарадах з питань пов’язаних з діяльністю сектора.
9. Відповідальність сектора
Співробітники сектора несуть відповідальність:
9.1. За дотримання відповідних правил та норм з питань збереження бібліотечних фондів, встановлених у галузі бібліотечної справи
9.2. За виконання покладених даним Положенням на сектор завдань і функцій.
9.3. За своєчасність і достовірність подання показників роботи сектора.
9.4. За якісне і своєчасне виконання планових показників.
9.5. За виконання наказів та розпоряджень керівництва НТБ та університету.
9.6. За дотримання трудової та виробничої дисципліни, техніки безпеки, охорони праці і пожежної безпеки.
9.7. За збереження матеріальних цінностей, які надійшли до Сектора — в межах, визначених цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 
 
Директор НТБ                          Л. П. Семененко