Положення про відділ обслуговування навчальною літературою НТБ НТУ «ХПІ»

1. Загальні положення
1.1. Відділ обслуговування навчальною літературою (далі — Відділ) є самостійним структурним підрозділом Науково-технічної бібліотеки (далі — НТБ) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (Далі — Університет), що здійснює бібліотечне обслуговування користувачів, забезпечує навчально-виховний процес навчальними виданнями та забезпечує їх організацію, зберігання й використання.
1.2. Відділ підпорядковується директору НТБ.
1.3. У своїй діяльності керується чинним законодавством України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про авторське право», «Про науково-технічну інформацію», Указом Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (від 25.06.2013 р. № 344/2013), постановами Кабінету Міністрів України та наказами Міністерства культури України; законодавчими і нормативними актами України з питань формування, обліку та зберігання фондів бібліотеки, матеріальних цінностей бюджетних установ, рекомендаціями науково-методичної комісії № 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти Міністерства освіти і науки України, іншими нормативними документами, Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, наказами ректора та розпорядженнями по Університету, регламентуючою та технологічною документацією НТБ та Відділу, Положенням про НТБ, Правилами користування НТБ та цим Положенням.
2. Основні завдання
2.1. Забезпечення повного, якісного й оперативного бібліотечного обслуговування користувачів усіх категорій відповідно до їх інформаційних запитів шляхом швидкого надання їм документів з підсобних фондів Відділу в умовах закритого доступу, частково відкритого доступу, надання довідок та консультацій.
2.2. Сприяння навчальному процесу, підвищенню загальноосвітнього і професійного рівня користувачів.
2.3. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої і високоосвіченої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку, самовдосконалення та самоорганізації.
2.4. Ведення самостійної та спільної з іншими підрозділами НТБ науково-дослідної, роботи з питань соціальних комунікацій, бібліотекознавства та книгознавства.
2.5. Організація, зберігання, ефективне використання, популяризація бібліотечного фонду Відділу та кращих зразків навчальних видань.
2.6. Удосконалення організації технологічних процесів з обслуговування користувачів, підвищення якості та ефективності роботи Відділу, упровадження наукової організації праці й новітніх засобів механізації та автоматизації в усіх підрозділах Відділу.
2.7. Моніторинг використання навчальних видань у бібліотечних фондах підрозділів Відділу.
2.8. Розробка інструктивно-методичних документів, що регламентують технологію обслуговування користувачів.
2.9. Надання консультацій співробітникам НТБ та користувачам за профілем діяльності Відділу.
3. Функції Відділу 
3.1. Безкоштовно забезпечує основними бібліотечними послугами студентів, аспірантів, професорсько-викладацький склад, наукових працівників, співробітників Університету, інших читачів.
3.2. Залучає користувачів до НТБ шляхом інформування співробітників та студентів Університету про її послуги та ресурси, забезпечує роз’яснення правил користування НТБ.
3.3. Забезпечує облік користувачів.
3.4. Надає доступ до бібліотечних фондів для осіб, які не навчаються і не працюють в Університеті відповідно до Положення про НТБ.
3.5. Надає інформацію про ресурси Відділу та НТБ, організовує пошук, видачу та прийом документів у підрозділах Відділу (абонементи, читальний зал) за вимогою користувачів.
3.6. Сприяє розвитку здатності користувачів до самоосвіти та адаптації студентів-першокурсників до нових умов навчання.
3.7. Забезпечує проведення щорічної перереєстрації користувачів та корегування даних у БД «Читачі».
3.8. Упроваджує систему заходів щодо своєчасного повернення документів, отриманих читачами, сприяє недопущенню та ліквідації заборгованості користувачів.
3.9. Організовує, зберігає та ефективно використовує підсобні бібліотечні фонди. Виявляє видання підвищеного попиту та переміщує їх до фонду читального залу задля більш ефективного використання; формує списки незапитаних дублетних примірників для інформування кафедр та для подальшої передачі видань в обмінний фонд.
3.10. Систематично аналізує рівень інтенсивності використання навчальних видань з метою оптимізації їх використання, подає пропозиції щодо комплектування навчальних видань та формування тиражів навчальних та науково-методичних видань Університету; вилучення видань, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, зношених та дефектних примірників видань з підсобних фондів Відділу.
3.11. Забезпечує належний санітарний стан бібліотечного фонду та поточний ремонт видань.
3.12. Проводить заходи з популяризації видань (тематичні виставки, виставки нових надходжень, долучається до проведення «Днів інформації» тощо).
3.13. Бере участь у проведенні наукових досліджень у галузі соціальних комунікацій, бібліотекознавства, книгознавства за напрямками діяльності Відділу. Проводить маркетингові дослідження потреб, інформаційних запитів та очікувань користувачів, стану відмов у навчальних виданнях.
3.14. Бере участь у проведенні аналізу книгозабезпеченності студентів навчальними виданнями.
3.15. Вивчає, узагальнює й упроваджує в практику роботи інноваційний досвід вітчизняних та зарубіжних бібліотек, нові бібліотечні технології, результати бібліотечних науково-дослідних робіт за напрямками діяльності Відділу.
3.16. Упроваджує наукову організацію праці, інформаційні технології та заходи, що сприяють підвищенню рівня професійної підготовки співробітників Відділу.
3.17. Складає плани роботи та звіти за всіма напрямками роботи Відділу.
3.18. Розробляє організаційно-управлінську та нормативно-технологічну документацію Відділу. Подає робочі матеріали на розгляд дорадчих органів НТБ.
3.19. Розробляє у відповідності до типових кваліфікаційно-посадових характеристик посадові інструкції та функціональні обов’язки фахівців Відділу.
3.20. Здійснює заходи з поліпшення умов праці користувачів та співробітників, підвищення її продуктивності.
4. Структура і управління Відділом
4.1. Керівництво Відділом здійснює завідувач, призначений наказом ректора за поданням директора НТБ.
4.2. Структура та штат Відділу визначається штатним розписом НТБ за поданням директора НТБ.
4.3. Завідувач Відділу організовує всю роботу Відділу і відповідає за його діяльність. Розпорядження завідувача Відділу обов’язкові для всіх працівників Відділу.
4.4. У структурі Відділу: 3 сектори абонементів (факультетів: міжнародної освіти,  електротехнічного, хіміко-технологічного спрямування), сектор читального залу, абонемент фізико-технічних факультетів, центр реєстрації користувачів.
4.5. Бібліотечні працівники повинні мати повну спеціальну бібліотечну або іншу повну вищу освіту відповідно до профілю Університету. Обов’язки співробітників Відділу визначаються посадовими інструкціями, затвердженими ректором Університету та функціональними обов’язками, затвердженими проректором Університету.
4.6. Співробітники Відділу призначаються і звільняються з посади наказом ректора за поданням директора НТБ з відома завідувача Відділу згідно чинного законодавства і мають забезпечувати повноцінне функціонування НТБ, сучасний рівень інформаційного, бібліотечного та бібліографічного обслуговування користувачів.
4.7. Завідувач Відділу входить до складу методичної ради НТБ (далі — МР).
4.8. Основні напрями наукової роботи Відділу визначає та затверджує рада дирекції НТБ.
4.9. Робота Відділу базується на основі принципів наукової організації праці, науково-обґрунтованих норм праці та плану роботи, який розглядає методична рада НТБ та затверджує директор НТБ.
4.10. Завідувачі структурними підрозділами Відділу забезпечують роботу за напрямками їх діяльності.
4.11. Відділ залучає користувачів до оцінки діяльності своїх структурних підрозділів та працівників.
5. Права й обов'язки Відділу
5.1. Відділ має право:
5.1.1. Отримувати від інших підрозділів НТБ та Університету інформацію, необхідну для вирішення поставлених перед Відділом завдань.
5.1.2. Самостійно вирішувати питання, пов’язані з виконанням виробничих функцій та розподілом функціональних обов’язків у межах Відділу.
5.1.3. Брати участь в обговоренні питань, які входять до компетенції Відділу на засіданнях ради дирекції, МР НТБ, вносити пропозиції для розгляду питань на нарадах та засіданнях ради дирекції з удосконалення роботи Відділу.
5.1.4. Залучати до організації проведення окремих заходів, за узгодженням з директором НТБ, співробітників інших Відділів.
5.1.5. Представляти НТБ, за дорученням директора НТБ, в інших бібліотеках, установах та організаціях.
5.1.6. Здійснювати в установленому порядку листування з іншими бібліотеками, установами та організаціями з питань пов’язаних з роботою Відділу.
5.1.7. Подавати пропозиції про заохочення особливо сумлінних співробітників та вносити пропозиції про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення трудової, виробничої дисциплін.
5.1.8. Брати участь у міжнародних бібліотечних програмах та проектах, всеукраїнських науково-практичних конференціях, нарадах, навчально-методичних семінарах.
5.1.9. Підвищувати професійну кваліфікацію.
5.1.10. Користуватись усіма правами, що викладені в Конституції України, Статуті Університету, колективному договорі та інших документах.
5.2. Відділ зобов’язаний:
5.2.1. Дотримуватися норм законодавства.
5.2.2. Надавати можливість вільного та безкоштовного користування основними послугами НТБ.
5.2.3. Оперативно та якісно обслуговувати користувачів НТБ.
5.2.4. Створити належні умови для навчання користувачів та проведення їх досліджень. Створювати зони відкритого доступу до документів.
5.2.5. Забезпечує години роботи Відділу з урахуванням реальних потреб користувачів.
5.2.6. Сприяти в пошуці інформації, яку хочуть отримувати користувачі в НТБ та за її межами.
5.2.7. Своєчасно подавати до адміністрації НТБ звіти, плани роботи Відділу, довідки та своєчасно виконувати планові завдання, прийняті рішення, забезпечувати достовірність звітних показників.
5.2.8. Удосконалювати організацію праці, форми й методи роботи та управління у Відділі, підвищувати якість та ефективності роботи всіх підрозділів Відділу.
5.2.9. Зберігати в належному стані бібліотечний фонд, устаткування та обладнання, що знаходиться у приміщеннях Відділу.
5.2.10. Дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарних норм згідно чинного законодавства.
5.2.11. Дотримуватися чинного законодавства та виконувати накази ректора Університету та розпорядження директора НТБ.
5.3. Відповідальність співробітників Відділу регулюється «Положенням про науково-технічну бібліотеку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», посадовими інструкціями та функціональними обов’язками співробітників.
6. Взаємодія з іншими структурними підрозділами
6.1. Відділ подає
6.1.1. Директору на затвердження — регламентуючу та технологічну документацію, плани, звіти та довідки про роботу Відділу; графіки відпусток, табель обліку робочого часу, заявки на бібліотечну техніку, канцелярське приладдя, ремонт устаткування та приміщення.
6.1.2. Заступнику директора НТБ — плани, звіти, довідки, статистичні показники про роботу Відділу для узгодження.
6.1.3. Методичній раді НТБ — основну регламентуючу і технологічну документацію на розгляд.
6.1.4. До відділу комплектування документів — заявки на придбання нових навчальних видань та на доукомплектування фонду навчальними виданнями, книжкові формуляри на втрачені видання.
6.1.5. До відділу зберігання фондів — пропозиції щодо вилучення та перерозподілу видань; наукові видання та останній (контрольний) примірник навчальних видань з підсобних фондів Відділу для подальшого формування колекцій видань Університету та підручників у відділі обслуговування науковою літературою, титульні листи списаних видань.
6.1.6. До відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення — пропозиції щодо оптимізації технологічних процесів, заявки на ремонт та усування розладів у роботі комп’ютерної техніки та програмного забезпечення.
6.1.7. До деканатів факультетів — інформацію про заборгованість читачів у підрозділах Відділу.
6.1.8. До інформаційно-бібліографічного відділу — Вісники Університету після формування бібліографічних записів та індексування статей ключовими словами.
6.1.9. Референтам кафедр — інформацію про видання пасивного фонду.
6.2. Відділ отримує:
6.2.1. Від директора — розпорядження щодо організаційно-виробничої діяльності; координуючу та іншу поточну інформацію щодо планування і звітності; затверджену регламентуючу та технологічну документацію.
6.2.2. Від заступника директора — вказівки та усні розпорядження щодо поточної діяльності Відділу.
6.2.3. Від відділу комплектування документів — книжкові каталоги книготоргівельних організацій, плани видавничого дому Університету та зразки видань, що надходять до  НТБ безоплатно.
6.2.4. Від відділу наукової обробки документів та організації каталогів — консультації з питань ведення електронного каталогу, інформацію про зміни у таблицях класифікації, консультації з наукової обробки документів.
6.2.5. Від відділу зберігання фондів — нові надходження документів до підсобних фондів.
6.2.6. Від відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення — допомогу з питань експлуатації комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, списки студентських груп 1 курсу (для робочої картотеки), робочі форми для фотографування користувачів, титульні сторінки читацьких формулярів для першокурсників, штрих-коди.
6.2.7. Від інформаційно-бібліографічного відділу — Вісники Університету для формування бібліографічних записів та індексування статей ключовими словами.
6.2.8. Від науково-методичного відділу — методичну допомогу в організації бібліотечного, інформаційного, бібліографічного обслуговування.
 
 
Завідувач відділу обслуговування навчальною літературою                            С. А. Русакова
 
Директор НТБ                                                                                                         Л. П. Семененко