Положення про сектор комп'ютерного забезпечення відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення НТБ НТУ «ХПІ»

1. Загальні положення
1.1. Дане положення визначає вимоги до співробітників сектору комп’ютерного забезпечення  (далі — сектор) щодо комп'ютерного забезпечення та збереження ресурсів власної генерації науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ» (далі — НТБ).
1.2. Сектор є структурним підрозділом відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення НТБ.
1.3. Діяльність сектора визначається офіційними документами в галузі культури, освіти, бібліотечної та інформаційної діяльності, а саме: законами України «Про освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про інформатизацію», «Про вищу освіту», «Про електронні документи та електронний документообіг»; нормативними актами та документами з бібліотечної справи органів управління вищими навчальними закладами України, наказами Міністерства культури України, «Типовими правилами користування бібліотеками в Україні», Типовим положенням «Про бібліотеку вищого навчального закладу Міністерства освіти України; наказами по університету, розпорядженнями по бібліотеці, регламентуючою документацією бібліотеки, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами і нормами охорони праці та техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту.
1.4. Сектор підпорядковується безпосередньо зав. відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення.
1.5. Сектор забезпечує комп’ютерну підтримку інформаційної комп’ютерної системи бібліотеки та збереження ресурсів власної генерації.
2. Основні завдання сектора
2.1. Забезпечення безперервної роботи базового та прикладного програмного забезпечення (ПЗ).
2.2. Забезпечення захисту від шкідливих програм.
2.3. Забезпечення підтримки у робочому стані WEB-сайту.
2.5. Забезпечення підтримки у робочому стані та резервне копіювання баз даних, що формуються та використовуються у НТБ.
3. Функції сектора
3.1. Підтримка актуальних версій базового та спеціального ПЗ, яке використовується для формування та надання доступу до ресурсів власної генерації.
3.2. Виконання всього комплексу заходів з підтримки працездатності програмних продуктів, що використовуються у роботі WEB сайту (на базі CMS Drupal).
3.3. Розробка та створення дизайну та структури сайту НТБ.
3.4. Забезпечення актуалізації та оновлення інформаційного наповнення сайту, структурування інформації, оновлення сторінок сайту.
3.5. Ведення розділів сайту, закріплених за відділом. Поповнення повнотекстових колекцій журналів — сторінка сайту «Видання НТУ «ХПІ» — «Вісники НТУ «ХПІ».
3.6. Розробка та розміщення на сайті фотозвітів про проведені в НТБ заходи.
3.7. Створення та розміщення на сайті віртуальних виставок.
3.8. Доопрацювання та оновлення віртуальних виставок з історії НТУ «ХПІ» та НТБ.
3.9. Установлення технічного обладнання та налаштування необхідного програмного забезпечення АРМ співробітників при організації нових робочих місць.
3.10. Навчання співробітників НТБ новим технологіям, надання їм консультації та технічної підтримки.
3.11. Упровадження нових технологічних процесів.
3.12. Розробка інструкцій та іншої необхідної технічної документації по роботі з програмами та технічними пристроями.
3.13. Вивчення нового ПЗ та впровадження його у технологічний процес НТБ.
3.14. Сканування та редагування  документів, конвертація до необхідного формату.
3.15. Забезпечення резервного копіювання інформаційних ресурсів та баз даних власної генерації, їх зберігання.
3.15. Забезпечення штрих-кодами підрозділів бібліотеки та статистика видачі штрих-кодування.
4. Структура сектора
4.1. Сектор складається із групи відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення:
Зав. сектора
провідний бібліотекар
5. Управління сектором
5.1. Сектор очолює зав. сектора, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом ректора університету за поданням директора НТБ.
5.2. Зав. сектора забезпечує діяльність сектора, відповідає за стан, організацію та якість роботи, відповідає за виконання планових завдань, достовірність звітних показників, прийнятих рішень перед зав. відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення.
5.3. Обов’язки працівників сектора визначаються посадовими інструкціями та функціональними обов’язками, затвердженими проректором НТУ «ХПІ».
5.4. Робота сектора здійснюється на підставі єдиного плану роботи відділу. Звіти складаються за підсумками місяця, кварталу, півріччя та року.
5.5. Питання з організації роботи, удосконалення технологічних процесів вирішуються на виробничих нарадах у відділі.
6. Взаємодія з іншими структурними підрозділами
6.1. Сектор співпрацює з підрозділами університету та підрозділами НТБ згідно положенню про відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення.
6.2. Сектор подає: зав. відділу — звіт-план, статистичні відомості.
6.3. Сектор одержує:
від зав. відділу — розпорядження з організаційно- виробничої діяльності сектора; затверджену технологічну документацію, рекомендації щодо покращення організаційної роботи сектора;
від адміністрації НТБ — вказівки та розпорядження про організацію виробничої діяльності.
7. Права сектора
7.1. Сектор має право:
7.1.1. Вносити на обговорення Методичної ради НТБ питання, що потребують вирішення на такому рівні.
7.1.2. Вносити пропозиції щодо поліпшення процесів роботи, умов праці та підвищення кваліфікації співробітників сектора.
7.1.3. Співробітники сектора мають право за дорученням адміністрації НТБ брати участь в конференціях, семінарах, нарадах з питань автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів та інформаційних ресурсів.
8. Відповідальність сектора
8.1. Співробітники сектора несуть відповідальність:
8.1.1. За виконання покладених даним Положенням на сектор завдань і функцій.
8.1.2. За своєчасність і достовірність подання показників роботи сектора.
8.1.3. За якісне і своєчасне виконання планових показників.
8.1.4. За виконання наказів та розпоряджень керівництва НТБ та університету.
8.1.5. За дотримання трудової та виробничої дисципліни, техніки безпеки, охорони праці і пожежної безпеки.
8.1.6. За збереження видань, які надійшли до сектора та матеріальних цінностей — в межах, визначених цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 

Директор НТБ                                                                                Лариса СЕМЕНЕНКО